Skip to content

LA PLAZA AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-09-29 14:25:11
JSON

NIPT: L51512022I
Administrator: Artemis Kito
Objekti i Veprimtarisë: Investime në fushën e hotelerisë dhe turizmit, hapjen e bareve dhe restoranteve. Organizimin e aktiviteve me natyrë sportive e argëtuese. Import-eskport të mallrave e artikujve të ndryshëm industriale. Veprimtari tregtare në fushën e turizimit, hoteleri, organizim dhe kryerje të shërbimeve të agjencisë për veprimtari turistike brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria do të ushtrojë çdo aktivitet ndihmës në përputhje me legjislacionin shqiptar i cili i shërben aktivitetit të saj kryesor. Blerja, shitja, shkëmbimi apo kalimi në çfarëdolloj mënyrë tjetër të lejuar nga ligji i pasurive të paluajtshme apo të drejtave reale të lidhura me to, qofshin ekzistuese apo të ardhshme, të krijuara rishtazi apo të fituara nga të tjerë. dhënia me qera, huapërdorje, uzufrukt apo kalimi në çfarëdolloj mënyrë tjetër të lejuar nga ligji i të drejtës posedimore të pasurive të paluajtshme apo të drejtave reale të lidhura me to. Pjesëmarrja në investime industriale e tregtare, themelimi i shoqërive në formën e joinventure ose ortakëri me palë të treta. Shitja dhe blerja e kuotave/aksioneve të shoqërive të tjera, marrja ose dhënie e huave, vendosja e hipotekave, pengjeve, barreve siguruese ose mjeteve të tjera të garancisë, regjistrimi i markave tregtare, transferimi i çdo liçence, patente dhe know-how dhe çdo veprimtari tjetër të ligjshme. Kryerja e punimeve ndërtimore civile, industriale, turistike, bujqësore, punime restaurimi, ndërtim rrugë, kanalizime si dhe çfarëdolloj ndërtimi tjetër në përputhje me liçencën përkatese. Blerja, shitja, shkëmbimi, dhënie me qera apo kalimi në çfarëdolloj mënyre tjetër të lejuar nga ligji i pasurive të paluajtshme (agjensi imobiliare).
Emërtime të tjera Tregtare: LA PLAZA AL
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.03.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 42 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 13.12.2016, me vendim të asamblesë së ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një afat të pacaktuar. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 05.10.2017, me vendim të asamblesë së ortakëve, u aktivizua veprimtaria e shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Zona Kadastrale Nr. 8270, Nr. Pasurie 2/106+12-241/B+238/B, bodrum

Adresa:
Vlorë, Himarë, Gjilekë, Zone Kadastrale 1739, Vol 2, Fq 75
Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, Hyrja 1, Apartamenti 2, Zonë Kadastrale Nr.8210, Nr.Pasurie 6/170+1-2, Volumi 6, Faqe 193

Adresa Email:
administrator@laplaza.al

Telefoni:
0672088822

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.09.2019
Statuti i shoqerise
Vendimi i ortakeve per pezullimin e aktivitetit 13.12.2016
Vendimi i ortakeve per aktivizimin e shoqerise 05.10.2017
Kontrate dhurimi kuotash 02.11.2017
Kontrate dhurimi kuotash 26.03.2019
Kontrate dhurimi kuotash 15.04.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -338 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -177 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -546 199,20
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -385 847,60
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:158 333,00
Punuar Nga : A.Lala