Skip to content

DIS (design intelligent solutions)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-15 14:37:40
JSON

NIPT: L81311008L
Administrator: Ermir Goci
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice te makinerive dhe pajisjeve qe perdoren per guroret dhe minierat, per fushen inxhinierike e mekanike, sonda dhe pajisje te cdo lloj per punimet shpimeve e kerkimeve gjeodezike e gjeologjike, per punimet topografike e sizmike, te fizibilitetit te tokes etj, per punimet e ndertimit, per ndermarrjet industriale, veprave te ndryshme teknike apo te infrastruktures si dhe tregtimit me shumice dhe pakice import-eksport te pjeseve te kembimit te cdo tipi per keto makineri apo cdo lloj materiali tjeter qe perdoret per guroret dhe minierat si dhe ne fushat perkatese te specifikuar me siper. Projektime, mbikqyrje dhe kolaudime te punimeve te ndertimit. Sherbimi konsulence ne fushen e ndertimit, planifikimit urban, planifikimit te pejsazhit, vleresime mjedisore, pasuri te paluajtshme, gjeodizeke etj. Kerkon analizon dhe perzgjedh personelin teknik-adimistrativ. Kerkon, analizon konsulence me kontraktore te huaj. Kontroll dhe asistence ne pergatitjen e objekteve. Pergatitje dhe vleresim te dokumentacionit te tenderave publik apo private. Montimi dhe instalimi, riparimi dhe mirembajtja e makinerive te betonit, asfaltit, te guroreve dhe minierave, te ndertimeve etj. si dhe kryerja e sherbimeve te ndryshme inxhinieriko-mekanike te cdo lloj qe perdoren ne aktivitetet perkatese te percaktuara ne piken e mesiperme te ketij objekti. Prodhimi i makinerive e pajisjeve per guroret dhe minierat dhe ne pergjithesi per cdo lloj makinerie qe perdoret ne fushen e guroreve dhe minierave apo dhe ne fushen e ndertimit, shpimeve gjeodezike etj, import-eksport i tyre, tregtim i tyre brenda vendit si dhe shitje per eksport jashte vendit. Per realizimin e shitjeve te makinerive te guroreve dhe minierave si dhe te pajisjeve dhe pjeseve te kembimit te ketyre makinerive, shoqeria mund te kryej rolin e komisionerit apo te ndermjetesit tregtar, te hap zyra perfaqesimi si brenda vendit ashtu edhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Tregtimin me shumice dhe pakice import-eksport te cdo lloj malli industriale dhe ushqimore, lende te para, pjese kembimi etj. Dhenie me qera personave te trete, personave fizike ose personave juridike te objekteve te lira, makinerive dhe pajisjeve dhe ambjenteve te ndryshme si magazina, zyra, qe jane prone e shoqerise. Hapje linjash te ndryshme prodhimi, etiketim, amballazhim, numerim, peshim mallrash konfeksioni dhe tekstili, industriale, ushqimore etj.Shoqeria mund te ushtroje gjithashtu edhe aktivitete te tjera ndihmese ne perputhje me legjislacionin ne fuqi te konsideruara me perfitim dhe te dobishme per arritjen e objektivave te saj kryesore.Ne fushen e ndertimeve, ne zbatim perfshin aktivitetet si me poshte: Ndertime dhe rikonstruksione per godina banimi, pallate te ndryshme, ndertime civile dhe ekonomike percfaredo lloj objekti, veshje fasadash te godinave te ndryshme, prodhim e tregtim materiale inertesh e materiale te ndryshme ndertimi si dhe lende drusore etj. Ndertime rruge kategoria e katert, ndertim rruge kategoria V, VI, ndertim rruge kategoria III, II, I dhe rruge speciale (autostrada etj), veshje asfalto betoni te rrugeve (ndertim mbishtrese si dhe asfaltime e sistemime sheshe). Ndertime ujesjellesa dhe kanalizime. Ne fushen e tregtise se karburanteve dhe lubrifikanteve: Vajra industriale te cilesise se larta per makineri te renda, kompresore, gjeneratore, kamiona dhe makineri specifike te prodhimit, kryesisht ne fushen e seksionit te ndertimit dhe prodhimit. Tregtim, shitje blerje, Import dhe eksport i vajrave, graso, additive dhe nenprodukte te tyre Ne permbushjen e qellimeve te aktivitetit te saj, shoqeria mund te lidhe kontrata bashkepunimi dhe marreveshje te tjera me kompani te tjera vendase dhe te huaja.
Emërtime të tjera Tregtare: DIS (design intelligent solutions)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.12.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane- Durres, km 7.

Telefoni:
0692020280

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 15.09.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 247 759,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 986 850,00
Punuar Nga : L.Kanani