Skip to content
Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i Aeroportit "Nënë Tereza". -Ratifikuar sipas ligjit nr. 55/2016 për ndryshimin e marrveshjes së konçesionit ndërmjet këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë konçesionare "Tirana Airport Partners" shpk.

TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK (TIA)
Ndryshimi i fundit(sipas ekstrakt QKB) kryer më: 2017-11-07 12:05:08

NIPT: K51612012D
Administrator: Rolf Castro-Vasquez
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, financimi, ndërtimi, kryerja, funksionimi, menaxhim i dhe zhvillimi i Aeroportit Ndërkombëtar "Nene Tereza", Tirane, i cili përfshin ndër të tjera: Marrjen në pronësi nga shoqëria të Terminalit të Ri, Zyrave të Reja të Administrimit, Qendrës së Re të Ngarkesës Ajrore, Pajisjeve të Reja të karburantit, Rrugës së Re të Hyrjes së Urës së Re("Mjediset e Reja") dhe zotërimi dhe ushtrimi i Uzufruktit nga shoqëria në lidhje me zonën e Koncesionit, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK, TIA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i krijimit: 16.09.2004
Rrethi: Krujë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 161 148 885,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: Kontrata Konçesionare lidhur më datë, 15.10.2004 / Ratifkimi i marrveshjes sipas ligjit Nr. 55/2016, i miratuar më datë 19.05.2016
Kohëzgjatja(vjet): 22
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 3 000 000 Euro
Kosto e Shërbimit: Shoqëria do t'i paguaje çdo vit Qeverise se Shqipërisë Kuotën Junior, ku kjo Kuote Junior përfaqëson 30% te te gjithë Fitimit te Shpërndare te Shoqërisë.
Shënime: Përveç dhënies se Garancisë se Transhit te Huas Shtetërore dhe kur parashikohet shprehimisht ndryshe ne këtë Kontrate, qeveria e Shqipërisë nuk do te këtë detyrim te japë kontribute te çfarëdolloji (financiare ose te tjera) ne lidhje me Koncesionin.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Nikel RINAS Aeroporti Nderkombetar Nene Tereza, Ndertesa e Administrates

Telefoni:
00355 4 381 600

Akte/Marrëveshje Konçesionare: RATIFIKIMIN E NDRYSHIMIT TË MARRËVESHJES SË KONCESIONIT sipas ligjit nr. 55/2016
RATIFIKIMIN E MARREVESHJES SE KONCESIONIT (date 11.11.2004)
Vendim i ndryshimit te emrit te shoqerise aksionare HOCHTIEF Airport Gmbh
Ndryshim i statutit te shoqerise 31.10.2016
Statuti i shoqerise 16.07.2007
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2013
Bilanci 2007
Transferim i kuotave te kapitalit
Akt Themelimi I shoqerise Tirana International Airport shpk
Transferim kuotash kapitali 06.10.2016
Bilanci 2014
Bilanci 2016
Pasqyrat Financiare 2012
Te ardhurat dhe Shpenzimet 2010
Pasqyrata financiare 2011
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2017
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 309 296 279,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 994 429 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 506 399 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 117 252 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 506 478 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 712 321 345,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 399 739 871,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 651 370 984,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 705 710 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 265 031 698,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 898 423 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 423 761 389,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Konçesionare të tjera


EDIANI 
Mirditë
HP OSTROVICA ENERGY
Skrapar
IDROLUSA
Diber
S.P.E GJADER
Tiranë