Skip to content
Ndërtimi, vënia në punë, operimi dhe mirëmbajtja e aeroportit ndërkombëtar “Nënë Tereza” -Ratifikuar sipas ligjit nr. 55/2016 për ndryshimin e marrëveshjes së konçesionit ndërmjet këshillit të ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë konçesionare ""Tirana Airport Partners"" shpk. "

TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK (TIA) ( Ish TIRANA AIRPORT PARTNERS SHPK (TAP))
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-12-28 10:41:44

NIPT: K51612012D
Administrator: JOACHIM CHRISTOPH CONSTANTIN DR.VON ALVENSLEBEN
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, financimin, ndertimin, venien ne pune, mirembajtjen, kryerjen, administrimin dhe zhvillimin e Aeroportit Nderkombetar "Nene Tereza", Tirane, i cili perfshin, nder te tjera: marrjen ne pronesi nga shoqeria te terminalit te ri, zyrave te reja te administrimit, qendres se re te ngarkeses ajrore, qendren e re te furnizimit me karburant (faciliteteve te reja) dhe zoterimi dhe ushtrimi i Uzufruktit nga shoqeria ne lidhje me zonen e koncesionit, terminalit ekzistues, sheshi i terminalit ekzistues si edhe ato facilitete te reja te cilat nuk mund te jene ne pronesi te shoqerise; projektimin, ndertimin dhe instalimin e faciliteteve te reja dhe te faciliteteve te reja shtese; rinovimin dhe mirembajtjen e terminalit ekzistues, sheshit te terminalit egzistues, mjediseve te reja dhe zones se koncesionit; transferimin e te gjitha te drejtave te zbatueshme ne lidhje me facilitetet e reja, qeverise se shqiperise ose nje enti te caktuar nga organi shteteror i autorizuar me mbarimin e afatit ose me mbarimin e periudhes se koncesionit; lidhjen e kontratave me persona te trete, dhe faturimin dhe mbledhjen e pagesave nga palet e treta per llogari te detyrimeve te aeroportit si dhe detyrimeve te tjera te zbatueshme. Ofrimin e trajnimeve per sigurine ne aviacionin civil, per sigurine teknike dhe sektoret e tjere qe kane lidhje me operimin e aeoroportit.
Emërtime të tjera Tregtare: Tirana International Airport shpk
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 16.09.2004
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 161 148 885,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 15.10.2004 - Kontrata Konçesionare
01.04.2016 - Kontrata shtese per ndryshimin e marreveshjes se koncesionit
Kohëzgjatja(vjet): 22
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): Vlera e huasë e parashikuar në kontratë për ndërtimin është 33,845,000 euro
Vlera e Riinvestimit: Konçesionari ka të drejtë që të kryejë punime apo shërbime shtesë që janë jashtë qëllimit të konçesionit, por me kusht që këto shpenzime të mos e kalojnë vlerën 25.000 Euro në vit gjatë afatit të konçesionit.
Kosto Konçesionare: Tarifa paraprake e konçesionit është 3,000,000 euro. Gjithashtu, shoqëria do ti paguajë çdo vit qeverisë së Shqipërisë kuotën junior, ku kjo kuotë junior përfaqëson 30% të të gjithë fitimit të shpërndarë të shoqërisë. Përveç dhënies së garancisë së transhit të huasë shtetërore dhe kur parashikohet shprehimisht ndryshe në këtë kontratë, qeveria e Shqipërisë nuk do te këtë detyrim te japë kontribute të çfarëdolloji (financiare ose të tjera) në lidhje me konçesionin.
Kosto e Shërbimit: Tarifat e shërbimit në tokë

Pesha min e Ngritjes se Avionëve - Pagesa Bazë e Shërbimit në Tokë - Pagesa Bazë e Uljes dhe Ngritjes

Deri 1 ton - 30 euro - 25 euro
Nga 1 deri 2 ton - 50 euro - 35 euro
Nga 2 deri 6 ton - 120 euro - 70 euro
Nga 6 deri 10 ton - 230 euro - 120 euro
Nga 10 deri 20 ton - 500 euro - 200 euro
Nga 20 deri 30 ton - 700 euro - 300 euro
Nga 30 deri 45 ton - 1000 euro - 400 euro
Nga 45 deri 60 ton - 1250 euro - 550 euro
Nga 60 deri 80 ton - 1350 euro - 650 euro
Nga 80 deri 100 ton - 1500 euro - 700 euro
Nga 100 deri 120 ton - 1600 euro - 800 euro
Mbi 120 ton - 1700 euro - 900 euro

Tarifat e Kargos

Pesha (kk) - Pagesa Baze e Kargos

Deri 3 - 1 euro/kg
3 deri ne 5 - 2 euro/kg
6 deri ne 10 - 3 euro/kg
11 deri ne 20 - 4 euro/kg
21 deri ne 50 - 5 euro/kg
51 deri ne 100 - 8 euro/kg
101 deri ne 250 - 10 euro/kg
251 deri ne 500 - 15 euro/kg
501 deri ne 750 - 20 euro/kg
751 deri ne 1000 - 25 euro/kg
1001 deri ne 1500 - 35 euro/kg
Mbi 1501 - 50 euro/kg

Pagesat e Parkimit te Avionit

Pesha Minimale e Ngritjes se Avionit - Pagesa Bazë për Parkimin e Avionit

Deri ne 1 ton - 8 euro
Nga 1 ne 2 ton - 12 euro
Nga 2 ne 6 ton - 35 euro
Nga 6 ne 10 ton - 40 euro
Nga 10 ne 20 ton - 60 euro
Nga 20 ne 30 ton - 80 euro
Nga 30 ne 45 ton - 100 euro
Nga 45 ne 60 ton - 130 euro
Nga 60 ne 80 ton - 140 euro
Nga 80 ne 100 ton - 150 euro
Nga 100 ne 120 ton - 170 euro
Mbi 100 ton - 200 euro
Shënime: I. Me date 15.10.2004, eshte nenshkruar kontrata koncesionare ndermjet shoqerise “Tirana Airport Partners” shpk tani (TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK) dhe Qeverise se Republikes se Shqiperise, perfaqesuar nga Ministria e Ekonomise dhe Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit, me objekt: Ndërtimi, vënia në punë, operimi dhe mirëmbajtja e aeroportit ndërkombëtar “Nënë Tereza”. Koncesioni jepet per nje periudhe 20 vjet.

II. Me date 01.04.2016, eshte lidhur kontrata shtese per ndryshimin e marreveshjes se koncesionit, miratuar me Ligj Nr. 55/2016, date 19.05.2006, ndermjet shoqerise Tirana International Airport (TIA) sh.p.k dhe Ministrise se Zhvillimit Ekonomise, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe Ministrise se Transportit dhe Infrastrukturës. Sipas kesaj kontrate afati i koncesionit do te shtohet me dy vite, duke u bere 22 vite nga data e lidhjes se kontrates fillestare.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Nikel, Rinas, Aeroporti Ndërkombëtar Nënë Tereza, Ndërtesa e Administratës

Akte/Marrëveshje Konçesionare: RATIFIKIMIN E NDRYSHIMIT TË MARRËVESHJES SË KONCESIONIT sipas ligjit nr. 55/2016
RATIFIKIMIN E MARREVESHJES SE KONCESIONIT (date 11.11.2004)
Vendim i ndryshimit te emrit te shoqerise aksionare HOCHTIEF Airport Gmbh
Ndryshim i statutit te shoqerise 31.10.2016
Statuti i shoqerise 16.07.2007
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.12.2020
Akti i transferimit te kuotave 06.10.2016
Marreveshje e blerjes se aksioneve 01.12.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2013
Bilanci 2007
Bilanci 2014
Bilanci 2016
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2010
Pasqyrata financiare 2011
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 107 524 932,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 131 618 511,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 283 691 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 872 452 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 994 429 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 506 399 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 117 252 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 506 478 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 712 321 345,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 219 440 973,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 485 439 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 961 068 599,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 415 411 698,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 996 422 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 265 031 698,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 898 423 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 243 761 389,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 622 127 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 467 055 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 778 242 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 103 437 101,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 3 842 796 951,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala