Skip to content
Kontratë Koncesioni për kultivimin e ullirit deri në 1000 ha, Kavajë

AGROTAL2
Ndryshimi i fundit(sipas ekstrakt QKB) kryer më: 2017-11-07 12:05:08

NIPT: K92202030O
Administrator: Durim Meta
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndërtim, vënia në shfrytëzim, administrim, mirëmbajtje masive të ullirit dhe tregtimin e ullirit, sipas kontratës së Koncesionit për kultivimin e ullirit, lidhur me autoritetin kontraktues.
Emërtime të tjera Tregtare: AGROTAL2
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Viti i krijimit: 02.10.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 812 500,00
Numri i pjesëve: 392 500
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Çështje Ligjore: Numri i ceshtjes: CN-418652-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Marreveshjes Siguruese, date 13.11.2015, Nr. 10249 Rep. Nr. 3253 Kol e lidhur midis (Barredhenes) Shoqeria Agrotal 1 sha, Artur Dojaka, Aranit Isufi, Agim Bedo, Dardi Çinari, Gezim Kukaj, dhe (Barremarres) Banka Credins sh.a, me objekt vendosjen e barres siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit ne favor te barremarresit, barre siguruese mbi 100 % te aksioneve te shoqerise AGROTAL2 shpk.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 18.08.2008
Data e Pranimit: 06.10.2008
Data e Nënshkrimit: 07.01.2009
Kohëzgjatja(vjet): 99
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Bujqesi
Vlera e Investimit(Lekë): 1906500
Vlera e Riinvestimit: Cdo 30-të vite Konçesionari do kryeje riinvestime ne ullishte dhe teknologji ne vleren 20% te investimit, perkatesisht 60% te vleres se riinvestimit ne ullishte dhe 40% ne teknologji.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'I paguajë Autoritetit Kontraktues 0.2% të të ardhurave vjetore të realizuar nga shitjet.
Shënime: Shoqeria Agrotal 2 nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e themeluar per zbatimin e Kontrates Koncesionare me date 07.01.2009 midis Ministris se Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe shoqerise Agrotal 1.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
NDROQ Fshati Varosh, Rruga Nacionale Tirane - Durres Km. 12, Zona Kadastrale 3714, Pasuria Nr. 292/15

Adresa:
Tirane Luz i vogel LUZ I VOGEL Luz i Vogel, Zona kadastrale nr. 2539, Numer pasurie 457/4, Vol. 21, Faqe 26

Telefoni:
42253112

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare (07.01.2009)
Dokumenta Financiare: PASQYRA FINANCIARE 2010
Bilanci 2015
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2014
PASQYRA FINANCIARE 2011
Bilanci 2012
PASQYRA FINANCIARE 2013
Akti i Themelimit te shoqerise AGROTAL2
Bilanci 2016
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -9 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -82 490,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera