Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve, Cemerica 1, Cemerica 2 dhe Cemerica 3

REJ ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-05-25 10:17:49

NIPT: K94821601Q
Administrator: Gëzim Salillari
Objekti i Veprimtarisë: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e HEC-eve, Cemeric, 1, 2 dhe 3 si dhe prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjisë elektrike të prodhuar.
Emërtime të tjera Tregtare: REJ ENERGY
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 18.12.2009
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Më datë datë 02.10.2014, u nënshkrua marrëveshje siguruese Nr. 10681 Rep, Nr. 3054 Kol, ndërmjet “Union Bank” sh.a (Barrëmarrëse/Kredidhënëse), shoqërisë “Rej” sh.p.k, (Barrëdhënësit) dhe shoqërisë “The Blue Star". Barrëdhënësit nëpërmjet kësaj marrëveshje vendosin në favor të bankës një barrë siguruese të shkallës së parë mbi totalin e kuotave të zotëruara prej tyre në shoqërinë “REJ ENERGY” shpk, me qëllim garantimin e përmbushjes së kushteve, afateve, pagesave të kredisë dhe të gjitha detyrimeve sipas kontratës së kredisë që do të lidhet me bankën për shumën 1.000.000 (një milion) euro.
Totali i kuotave të zotëruara nga barrëdhënsit: 92% të kuotave që “REJ” shpk zotëron në shoqërinë “REJ ENERGY” shpk dhe 8% të kuotave që “THE BLUE STAR” shpk zotëron në shoqërinë “REJ ENERGY” shpk.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 14.07.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 300.673.715 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Hidrocentralet “Cemerica 1”, “Cemerica 2” dhe “Cemerica 3” do të ndërtohen në lumin Cemericë, rrethi Korçë, me këto karakteristika:

Hidrocentrali “Cemerica 1” shfrytëzon rrjedhën pas bashkimit të përroit të Lonbecit dhe lumit të Cemericës me: Fuqi të Instaluar 880 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 4.230.000 kWh.

Hidrocentrali “Cemerica 2” shfrytëzon lumin e Cemericës me: Fuqi të Instaluar 910 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 4.350.000 kWh.

Hidrocentrali “Cemerica 3” shfrytëzon lumin e Cemericës me: Fuqi të Instaluar 2.100 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 9.960.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Rruga Plazhi/13, nr pasurie 47/27/Nd, zona kadastrale nr 8518

Adresa:
Korçë, Lekas, HEC-i Lekas Korçë, me nr pasurie 267, zona kadastrale 2401

Telefoni:
0698992477; 0682052610

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (14.07.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 24.05.2019
Marreveshje siguruese 02.10.2014
VENDIM Nr. 32, datë 21.2.2020 per refuzimin e kërkesës se shoqërisë “Rej Energy” sh.p.k., për modifikimin e licencës me nr. 177, seria PV12K
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (16.02.2011)
Kontrate shitje kuotash (02.09.2013)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -890 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -538 467,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -402 958,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


MUSO HC QYTEZË
Korçë
HEC VILIQ 1&2
Kukës
BERALB
Tiranë
"SUHA T"
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala