Skip to content

REJ Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-05-18 12:05:08
JSON

NIPT: J93711608Q
Administrator: Luan Kapri
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim të artikujve të ndryshëm, import dhe eksport të mallrave pa përjashtim, transportimin e mallrave dhe udhëtareve. Shërbimin e pastrimit, grumbullimit dhe largimin e mbetjeve publike. Ndërtimi i objekteve të banimit, objekteve industriale, objekteve hidroenergjetike, objekteve të telekomunikacionit, objekteve bujqësore, veprave të artit, rrugëve kanalizimeve, ujësjellësve dhe shkarkuesve. Veprimtari në fushën e gastronomisë, turizmit, veprimtari në fushën e mirëmbajtjes së pajisjeve industriale, teknologjisë, mirëmbajtjes së automjeteve, shfrytëzimin e pyjeve dhe përpunimin e lendes drusore, prodhim i materialeve të ndërtimit dhe tregtim i tyre. Veprimtari në fushën minerale, kërkim, zbulim, shfrytëzim dhe përpunim i mineraleve të të gjitha grupeve. Shfrytëzim i karrierave të ndryshme. Punime me lende plasëse. Import eksport i pajisjeve minerare, i lendes së pare dhe të përpunuar. Shoqëria mund të zhvilloje çdo veprimtari që nuk është e ndaluar nga legjislacioni në fuqi. Ndërtime civile. Rikonstruksion, sistemim, asfaltim rrugë.
Emërtime të tjera Tregtare: REJ
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 09.02.1999
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 130 000 000,00
Numri i pjesëve: 13 000
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Trajler Kogel me targë TR 2165 T. Tirane Tirane TIRANE Automjet tip Volvo me targë TR 2167 T.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1 - Për ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
XHAFZOTAJ Xhafzotaj Durres, zona kadastrale nr 3052, numer pasurie 15/37

Adresa:
Korce Udenisht POGRADEC Fshati Udenisht, banese private, Korce Udenisht UDENISHT HUDENISHT Elbasan Elbasan ELBASAN Lumi Shkumbin, Jakodine Muriqan, Elbasan, Zone Kadastrale 1991 Korce Udenisht UDENISHT Udenisht Pogradec, zona kadastrale nr 3665, numer pasurie 203/1

Telefoni:
682052610

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 68 105 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 32 755 457,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 300 831,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:247 254 821,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 179 028 750,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015