Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Çaje, Reke, Livadhe, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3

HIDRO BUSHTRICA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-09 15:17:17

NIPT: L07601201A
Administrator: Silvio Allamandi
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, ndërtimin, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Çajes, Rekes, Livadheve, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit nr 2115 rep, nr 259 kol të datës 19.06.2009.
Emërtime të tjera Tregtare: HIDRO BUSHTRICA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 09.09.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 80 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 19.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 3.673.402.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Shoqëria “HIDRO BUSHTRICA” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Fatjon” sh.p.k, “Spahiu Gjanç” shpk, “Ani” shpk, “Keanxho” shpk, “Fusha” shpk, “Avel” shpk”, “I.R.Z” shpk, “Construction Management Alleance Albania” shpk dhe “2A Power” shpk, për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 19.06.2009. Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbatja e hidrocentraleve “Çaje”, “Reke”, “Livadhe”, “Shkimak”, “Lapaj 2”, “Bushtrica 1”, “Bushtrica 2” dhe “Bushtrica 3” dhe transferimi i tyre tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Çaje”, “Reke”, “Livadhe”, “Shkimak”, “Lapaj 2”, “Bushtrica 1”, “Bushtrica 2” dhe “Bushtrica 3” do të ndërtohen në lumin e Çajes, rrethi Kukës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë spitalit Hygeia, Kati 4

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (19.06.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.11.2019
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 11.09.2018
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (02.02.2010)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 252 766,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 277 530,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 636 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:353 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 554 262,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019

Konçesionare të tjera


SELISHTE
Dibër
ELECTRAL BATRA HPP
Tiranë
MESOPOTAM ENERGY
Tiranë
Shala Energy
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala