Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12 me vendodhje në rrjedhën e lumit Shkumbin, me fuqi të instaluar 65,480 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 340,752,358 kwh

QUKES POWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-12-01 13:16:50

NIPT: L13323202J
Administrator: Massimo Bartocci, Eduard Kapidani
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me vendodhje në rrjedhën e Lumit Shkumbin tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. çdo aktivitet tjetër të nevojshëm të dobishëm ose funksional për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: QUKES POWER
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV
Viti i Themelimit: 22.09.2011
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 08.04.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 6249092892
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Gjatë fazës së shfrytëzimit Konçesionari duhet t' i japë pa pagesë Autoritetiti Kontraktues 3.5 % të prodhimit vjetor të energjisë elektrike
Shënime: Shoqwria QUKES POWER wshtw njw shoqwri me pwrgjegjwsi tw kufizuar e themeluar pwr zbatimin e kontratws konçesionare datw 08.04.2011, tw nwnshkruar midis shoqwrive "HERTIS" dhe "CARAGLIO" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentraleve Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12 me vendodhje në rrjedhën e lumit Shkumbin
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
ELBASAN Lagjia 29,Nentori,Bulevardi Qemal Stafa,Pallati 109/1.

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçesioni Nr. 502 Rep. Nr. 92 Kol. datë 08.04.2011
Kontratë shitje kuotash Nr 5392 Rep. Nr. 1281 Kol. datë 26.07.2012
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci Kontabël 2014
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -44 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -122 074,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera