Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Gjoni, Blishta, Klosi, Domi, Luçi, Shoshaj, Zenishti, Burreli, me vendodhje në lumin Mat

MATI HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-11-11 10:05:57

NIPT: L22212004A
Administrator: Jurgen Gaisberger, Ylli Halili
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit të shoqërisë është ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve, Mati 1, Mati 2 dhe Mati 3, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës se konçesionit me Autoritetin Kontraktues.
Emërtime të tjera Tregtare: MATI HYDROPOWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 11.10.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 93 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 21.09.2012
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 4.069.596.314 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate dhe deri në përfundim të periudhës konçesionare, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike
Shënime: MATI HYDROPOWER shpk është një shoqëri konçesionare, e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive EHW shpk, ENERGY PROJECT shpk, Atlantik - Shoqeri Sigurimesh sh.a dhe RIVIERA shpk për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës 21.09.2012 me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve Gjoni, Blishta, Klosi, Domi, Luçi, Shoshaj, Zenishti, Burreli, me vendodhje në lumin Mat dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga "Jul Variboba", Vila nr.10.

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë konçesionare Nr. 575 Rep. Nr. 905 Kol. Datë 21.09.2012
Kontratë për transferim kuotash datë 17.12.2012
Akti i themelimit
Marreveshje shit blerje datë 04.02.2016
Kontratë shitblerje kuotash 13.03.2017
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.11.2020
Kontrate nenshkrimi kuotash (06.03.2013)
Vendim I asamblese se pergjithshme (2017)
Vendim I asamblese se pergjithshme (2013)
Preventivi i Hec-it
Dokumenta Financiare: Bilanci Kontabël 2012
Bilanci Kontabël 2014
Bilanci Kontabël 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -17 064 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 41 546 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -29 175 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -30 714 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -40 951 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -19 466 257,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -13 240 558,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -468 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:20 311 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:82 143 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 870,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala