Skip to content
Shërbimi i markimit dhe monitorimit të karburanteve

GFI ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08

NIPT: L31605014G
Administrator: Vangjel Birbo, Dorian Deltina
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria Koncesionare do të ketë si objekt të vetëm të veprimtarisë së saj, atë të përcaktuar në Kontratën Koncesionare date 27. 02. 2013, Nr. 14859/23 Prot, “Për Shërbimin e Markimit dhe të Monitorimit të Karburanteve në RSH” dhe me konkretisht hartimin e projektit përfundimtar, ndërtimin dhe testimin e Sistemit Operativ për ofrimin e shërbimit të markimit dhe monitorimit të karburanteve në RSH, shfrytëzimin e Sistemit Operativ, dhe transferimin e pajisjeve të Sistemit Operativ për markimin dhe monitorimin e karburanteve në RSH tek Autoriteti Kontraktues pas përfundimit të afatit të Koncesionit ose Kontratës Koncesionare.
Emërtime të tjera Tregtare: GFI ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Viti i Themelimit: 22.03.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 123 567 930,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Volkswagen Caddy, ngjyre e bardhe, me targa AA 185 HD
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1 - Për ndikimin në mjedis
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 14.05.2012
Data e Pranimit: 21.09.2012
Data e Nënshkrimit: 27.02.2013
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontrate Sherbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Kontroll Fiskal
Vlera e Investimit(Lekë): 4170000
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t’i paguajë Autoritetit Kontraktues një Tarifë Konçesionare të barabartë me 2.5% (dy pikë pesë përqind) të të ardhurave vjetore që realizohen nga shitja e Shërbimit të Markimit dhe Monitorimit, siç rezulton nga Pasqyrat Financiare të po atij viti.
Çmimi i Shërbimit: 614 Çmimi i Shërbimit të Markimit dhe Monitorimit për njësi do të jetë 614 (gjashtëqind e katërmbëdhjetë) Lek? për 1000 (njëmijë) Litra të markuara (pa TVSH).
Shënime: Shoqeria GFI ALBANIA nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e themeluar per zbatimin e marrveshjes se kontrates koncesionare te nenshkruar me date 27.02.2013, midis Ministris se Financave dhe shoqerise Global Fluids International S.A. (GFI) 75% dhe Petroleum Consulting Partners A.G. (PCP) 25%.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Murat Toptani, Eurocol Bussiness Center, Kati II

Adresa:
Durres Durres DURRES Porti i Porto Romano, Durres, Terminali Kastrati sh.a Lezhe Shengjin ISHULLSHENGJIN Lagjja Knalle, Rruga e Plazhit, Nr.pasurie 28/32, 28/33, Zona kadastrale 1987, Terminali AC Oil Sha Durres Durres DURRES Porti Porto Romano, Adriatic Free Zone Terminal ( AFZT ) Vlore Vlore VLORE Porti i Petrolifera, Narte Tirane Kashar KASHAR Lagjja Mezez, Autostrada Tirane - Durres, Km.6, Godine, Zona Kadastrale nr.2679, Nr. Pasurie 11/41 Durres Durres DURRES Porti i Porto Romano, Durres, Terminali EuroPetrol Durres Albania sh.a Korce Korçe KORCE Pika Doganore Kapshtice Fier Ballsh BALLSH Rafineria Ballsh Durres Durres DURRES Porti i Porto Romano, Terminali Eroil sh.a Durres Durres DURRES Porti i Porto Romano, Durres, Terminali Porto Romano Oil sh.a Durres Durres DURRES Porti i Porto Romano, Terminali Genklaudis sh.a, Durres Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Pika Doganore Kakavije

Adresa Email:
office@gfi-albania.com

Telefoni:
2242932

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare 27.02.2013
Vendim nr. 200, datë 13.03.2013, për miratimin e kontratës së koncesionit
Vendim Gjykate nr. 14 datë 21.03.2014
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise GFI ALBANIA
Transferim kuotash kapitali
Bilanci 2016
Bilanci 2015
Bilanci 2014
Pasqyrat Financiare 2013
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 114 729 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -31 162 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -183 640 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -99 160 430,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:386 879 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:374 529 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 370 042 091,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Konçesionare të tjera