Skip to content
Shërbimi i markimit dhe monitorimit të karburanteve

GFI ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-10-21 13:37:26

NIPT: L31605014G
Administrator: Vangjel Birbo, Dorian Deltina
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria konçesionare do të ketë si objekt të vetëm të veprimtarisë së saj, atë të përcaktuar në kontratën konçesionare datë 27. 02. 2013, Nr. 14859/23 Prot, “Për Shërbimin e Markimit dhe të Monitorimit të Karburanteve në RSH” dhe më konkretisht hartimin e projektit përfundimtar, ndërtimin dhe testimin e Sistemit Operativ për ofrimin e shërbimit të markimit dhe monitorimit të karburanteve në RSH, shfrytëzimin e Sistemit Operativ, dhe transferimin e pajisjeve të Sistemit Operativ për markimin dhe monitorimin e karburanteve në RSH tek Autoriteti Kontraktues pas përfundimit të afatit të konçesionit ose kontratës konçesionare.
Emërtime të tjera Tregtare: GFI ALBANIA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22.03.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Zvicër, St. Christopher dhe Nevis
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 14.05.2012
Data e Pranimit: 21.09.2012
Data e Nënshkrimit: 27.02.2013
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Kontroll fiskal
Vlera e Investimit(Lekë): 4.170.000 USD
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t’i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.5% (dy pikë pesë përqind) të të ardhurave vjetore që realizohen nga shitja e shërbimit të markimit dhe monitorimit, siç rezulton nga Pasqyrat Financiare të po atij viti.
Çmimi i Shërbimit: Çmimi i shërbimit të markimit dhe monitorimit për njësi do të jetë 614 (gjashtëqind e katërmbëdhjetë) Lekë për 1000 Litra të markuara (pa TVSH).
Shënime: Shoqëria GFI ALBANIA një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e marrëveshjes së kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 27.02.2013, midis Ministrisë së Financave dhe shoqërive Global Fluids International S.A. (GFI) dhe Petroleum Consulting Partners A.G. (PCP).

Më datë 27.05.2013, Shoqata e Shoqërive së Hidrokarbureve, përfaqësuar me prokurë nga av. Thimio Kondi dhe av. Alket Hysenaj, i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 200, datë 13.3.2013 “Për miratimin e Kontratës së konçesionit për shërbimin e markimit dhe monitorimit të karburanteve, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Financave dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Global Fluids International” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 498, datë 30.5.2013 “Për përcaktimin e proçedurave të shënjimit të naftës bruto dhe nënprodukteve të naftës”, për papajtueshmëri me nenet 11, 118 dhe 155 të Kushtetutës. Kjo kërkesë është rrëzuar nga Gjykata Kushtetuese nëpërmjet vendimit Nr. 14, datë 21.03.2014.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Murat Toptani, Eurocol Bussiness Center, Kati II

Adresa:
1) Durrës, Porti i Porto Romano, Durrës, Terminali Kastrati sh.a
2) Durrës, Porti Porto Romano, Adriatic Free Zone Terminal (AFZT)
3) Vlorë, Porti i Petrolifera, Nartë
4) Tiranë, Kashar, Lagjja Mëzez, Autostrada Tiranë - Durrës, Km.6, Godinë, Zona Kadastrale nr.2679, Nr. Pasurie 11/41
5) Durrës, Terminali EuroPetrol Durrës Albania sh.a
6) Korçë, Pika Doganore Kapshticë
7) Fier, Ballsh, Rafineria Ballsh Durrës, Porti i Porto Romano, Terminali Eroil sh.a
8) Durrës, Porti i Porto Romano, Durrës, Terminali Porto Romano Oil sh.a
9) Durrës, Porti i Porto Romano, Terminali Genklaudis sh.a
10) Gjirokastër, Pika Doganore Kakavijë

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare 27.02.2013
Marreveshje transferimi kuotash 01.09.2015
Vendim nr. 200, datë 13.03.2013, për miratimin e kontratës së koncesionit
Vendim Gjykate nr. 14 datë 21.03.2014
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2020
Vendim I asamblese se pergjithshme (2014)
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 06.09.2019
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise GFI ALBANIA
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 137 555 669,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 147 650 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 158 151 779,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 114 729 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -31 162 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -183 640 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -99 160 430,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:438 800 619,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:428 593 406,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:416 629 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:386 879 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:374 529 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 370 042 091,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 137 189 681,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala