Skip to content
Shërbimi i markimit dhe monitorimit të karburanteve

GFI ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-25 10:48:07

NIPT: L31605014G
Administrator: Vangjel Birbo, Dorian Deltina
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria konçesionare do të ketë si objekt të vetëm të veprimtarisë së saj, atë të përcaktuar në kontratën konçesionare datë 27. 02. 2013, Nr. 14859/23 Prot, “Për Shërbimin e Markimit dhe të Monitorimit të Karburanteve në RSH” dhe më konkretisht hartimin e projektit përfundimtar, ndërtimin dhe testimin e Sistemit Operativ për ofrimin e shërbimit të markimit dhe monitorimit të karburanteve në RSH, shfrytëzimin e Sistemit Operativ, dhe transferimin e pajisjeve të Sistemit Operativ për markimin dhe monitorimin e karburanteve në RSH tek Autoriteti Kontraktues pas përfundimit të afatit të konçesionit ose kontratës konçesionare.
Emërtime të tjera Tregtare: GFI ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 22.03.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 123 567 930,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 14.05.2012
Data e Pranimit: 21.09.2012
Data e Nënshkrimit: 27.02.2013
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Kontroll fiskal
Vlera e Investimit(Lekë): 4.170.000 USD
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t’i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.5% (dy pikë pesë përqind) të të ardhurave vjetore që realizohen nga shitja e shërbimit të markimit dhe monitorimit, siç rezulton nga Pasqyrat Financiare të po atij viti.
Çmimi i Shërbimit: Çmimi i shërbimit të markimit dhe monitorimit për njësi do të jetë 614 (gjashtëqind e katërmbëdhjetë) Lekë për 1000 Litra të markuara (pa TVSH).
Shënime: Shoqëria GFI ALBANIA një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e marrëveshjes së kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 27.02.2013, midis Ministrisë së Financave dhe shoqërive Global Fluids International S.A. (GFI) dhe Petroleum Consulting Partners A.G. (PCP).

Më datë 27.05.2013, Shoqata e Shoqërive së Hidrokarbureve, përfaqësuar me prokurë nga av. Thimio Kondi dhe av. Alket Hysenaj, i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 200, datë 13.3.2013 “Për miratimin e Kontratës së konçesionit për shërbimin e markimit dhe monitorimit të karburanteve, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Financave dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Global Fluids International” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 498, datë 30.5.2013 “Për përcaktimin e proçedurave të shënjimit të naftës bruto dhe nënprodukteve të naftës”, për papajtueshmëri me nenet 11, 118 dhe 155 të Kushtetutës. Kjo kërkesë është rrëzuar nga Gjykata Kushtetuese nëpërmjet vendimit Nr. 14, datë 21.03.2014.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Murat Toptani, Eurocol Bussiness Center, Kati II

Adresa:
1) Durrës, Porti i Porto Romano, Durrës, Terminali Kastrati sh.a
2) Durrës, Porti Porto Romano, Adriatic Free Zone Terminal (AFZT)
3) Vlorë, Porti i Petrolifera, Nartë
4) Tiranë, Kashar, Lagjja Mëzez, Autostrada Tiranë - Durrës, Km.6, Godinë, Zona Kadastrale nr.2679, Nr. Pasurie 11/41
5) Durrës, Terminali EuroPetrol Durrës Albania sh.a
6) Korçë, Pika Doganore Kapshticë
7) Fier, Ballsh, Rafineria Ballsh Durrës, Porti i Porto Romano, Terminali Eroil sh.a
8) Durrës, Porti i Porto Romano, Durrës, Terminali Porto Romano Oil sh.a
9) Durrës, Porti i Porto Romano, Terminali Genklaudis sh.a
10) Gjirokastër, Pika Doganore Kakavijë

Adresa Email:
office@gfi-albania.com

Telefoni:
2242932

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare 27.02.2013
Vendim nr. 200, datë 13.03.2013, për miratimin e kontratës së koncesionit
Vendim Gjykate nr. 14 datë 21.03.2014
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (14.01.2019)
Vendim I asamblese se pergjithshme (2014)
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise GFI ALBANIA
Transferim kuotash kapitali
Bilanci 2016
Bilanci 2015
Bilanci 2014
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 158 151 779,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 114 729 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -31 162 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -183 640 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -99 160 430,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:416 629 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:386 879 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:374 529 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 370 042 091,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 137 189 681,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Konçesionare të tjera


ALMARINE
Tiranë
"DUKA T2"
Dibër
ALBANIAN GREEN ENERGY
Tiranë
GUR SHPAT ENERGY
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala