Skip to content
Financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimit të kontejnerëve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë.

S2 ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08

NIPT: L31722010Q
Administrator: Jonathan Fleming
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i marrëveshjes së Koncesionit si dhe çdo aktivitet tjetër lidhur me çështjen ose i kërkuar për të realizuar zbatimin e marrëveshjes. Shoqëria ka të drejtën të kryeje çdo transaksion si veprimtari tregtare, financiare, qiradhënie, qiramarrje ose pengu që mund të konsiderohet i dobishëm ose i nevojshëm për arritjen e objektit të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: S2 ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Viti i Themelimit: 19.03.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.04.2013-Kontrata Koncesionare
09.07.2015- Për Amendimin e Marrëveshjes së Koncesionit
29.10.2015- Për një shtesë në ligjin nr. 74/2015 dhe për ndryshimin e Marrëveshjes së Kontratës së Koncesionit
Kohëzgjatja(vjet): 15
Lloji i Kontratës: Kontrate Sherbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Kontroll Fiskal
Kosto Konçesionare: S2 do t’i paguajë Autoritetit një tarifë mujore koncesioni të llogaritur në 2% të Tarifës së Shërbimit të Vendit, të pagueshme sipas nenit 10.1.1, pa TVSH. Kjo tarifë koncensionare do të mbahet nga Tarifa e Shërbimit të Vendit që i paguhet S2 nga Autoriteti.
Çmimi i Shërbimit: Tarifa e shërbimit të skanimit për deklaratat doganore, me vlerë nën ose të barabartë me 1 000 (një mijë) euro, do të jetë 5 (pesë) euro për deklaratë doganore ose vlera përkatëse në lekë, konvertuar sipas procedurave doganore. 2. Tarifa e shërbimit të skanimit për deklaratat doganore, me vlerë më të madhe se 1 000 (një mijë) euro, do të jetë 22 (njëzet e dy) euro për deklaratë doganore ose vlera përkatëse në lekë, konvertuar sipas procedurave doganore. 3. Shërbimi i skanimit të kontejnerëve dhe automjeteve të tjera trajtohet si furnizim i tatueshëm me TVSH me shkallë tatimore 0 (zero). 4. Të ardhurat e mbledhura nga tarifa, sipas këtij neni, derdhen në Buxhetin e Shtetit.
Shënime: Shoqeria S2 Albania eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e themeluar per zbatimin e marrveshjes koncesionare te nenshkruar me date 10.04.2013, midis Ministrise se Financave dhe ortakut themelues shoqeria Rapiscan Inc. Ne vitin 2013 eshte shtuar dhe ortaku ICMS.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KASHAR Rruga dytesore Tirane-Durres, km 9, godina me nr pasurie 83/7/3, zona kadastrale 2105

Adresa:
Durres Durres DURRES Vendi i Skanimit te kamioneve tek vendparkimi i kamioneve, Autoriteti Portual Durres Kukes Kukes KUKES Sheshi i Skanimit, Pika Doganore Morine. Korce Pogradec POGRADEC Sheshi i Skanimit, Pika Doganore Qafe-Thane Korce Korçe KORCE Sheshi i skanimit, pika doganore ne Kapshtice Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Sheshi i Skanimit, Pika Doganore Kakavije

Telefoni:
42274521

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrata e Koncesionarit 10.04.2013
NDRYSHIMIN E MARRËVESHJES SË KONTRATES SE KONCESIONIT
PËR AMENDIMIN E MARRËVESHJES SË KONCESIONIT
Dokumenta Financiare: Bilanci 2013
Pasqyrat Finaciare 2014
Pasqyrat Finaciare 2015
Transferim i kuotave te kapitalit
Akt Themelimi i shoqerise S2 ALBANIA
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 368 418,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -111 821 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:152 367 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: -44 030 675,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015

Konçesionare të tjera


"DUKA T2"
Lezhë
DEVOLL HYDROPOWER
Tiranë
HEC ARSTI
Tiranë
DOMI TEC
Tiranë