Skip to content
Financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimit të konteinerve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë.

S2 ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-12-30 13:47:49

NIPT: L31722010Q
Administrator: Jonathan Fleming
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i marrëveshjes së konçesionit si dhe çdo aktivitet tjetër lidhur me çështjen ose i kërkuar për të realizuar zbatimin e marrëveshjes. Shoqëria ka të drejtën të kryejë çdo transaksion si veprimtari tregtare, financiare, qiradhënie, qiramarrje ose pengu që mund të konsiderohet i dobishëm ose i nevojshëm për arritjen e objektit të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: S2 Albania
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 19.03.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kaliforni, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.04.2013 -Kontrata Konçesionare
09.07.2015 - Për Amendimin e Marrëveshjes së Konçesionit
29.10.2015 - Për një shtesë në ligjin nr. 74/2015 dhe për ndryshimin e Marrëveshjes së Kontratës së Konçesionit
Kohëzgjatja(vjet): 15
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Kontroll Fiskal
Vlera e Investimit(Lekë): 26500000 USD
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë mujore konçesioni të llogaritur në 2% të tarifës së shërbimit të vendit, të pagueshme sipas nenit 10.1.1, pa TVSH. Kjo tarifë konçensionare do të mbahet nga tarifa e shërbimit të vendit që i paguhet S2 nga Autoriteti Kontraktues.
Çmimi i Shërbimit: I. Tarifa e shërbimit të skanimit për deklaratat doganore, me vlerë nën ose të barabartë me 1 000 (një mijë) euro, do të jetë 5 (pesë) euro për deklaratë doganore ose vlera përkatëse në lekë, konvertuar sipas procedurave doganore.

II. Tarifa e shërbimit të skanimit për deklaratat doganore, me vlerë më të madhe se 1 000 (një mijë) euro, do të jetë 22 (njëzet e dy) euro për deklaratë doganore ose vlera përkatëse në lekë, konvertuar sipas procedurave doganore.

III. Shërbimi i skanimit të kontejnerëve dhe automjeteve të tjera trajtohet si furnizim i tatueshëm me TVSH me shkallë tatimore 0 (zero).

IV. Të ardhurat e mbledhura nga tarifa, sipas këtij neni, derdhen në Buxhetin e Shtetit.
Shënime: Shoqëria S2 Albania është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e marrvëshjes konçesionare te nënshkruar më datë 10.04.2013, midis Ministrisë së Financave dhe ortakut themelues shoqërisë Rapiscan Inc. Në vitin 2013 është shtuar dhe ortaku ICMS.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Rruga dytësore Tiranë-Durrës, km 9, godina me nr pasurie 83/7/3, zona kadastrale 2105

Adresa:
1) Durrës, Vendi i Skanimit të kamionëve tek vendparkimi i kamionëve, Autoriteti Portual
2) Durrës, Kukës, Sheshi i Skanimit, Pika Doganore Morinë.
3) Korçë, Pogradec, Sheshi i Skanimit, Pika Doganore Qafë-Thanë
4) Korçë, sheshi i skanimit, pika doganore në Kapshtice
5) Gjirokastër, Sheshi i Skanimit, Pika Doganore Kakavijë

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrata e Koncesionarit 10.04.2013
LIGJ Nr. 74/2015 Për ndryshimin e Marrëveshjes së Konçesionit
LIGJ Nr. 118/2015 Per nje shtese ne ligjin NR. 74/2015, "Për ndryshimin e Marrëveshjes së Konçesionit"
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.09.2020
Te dhenat e regjistrit tregtar te Kalifornise per ortakun Rapiscan Systems Inc, date 08.12.2017
Akti i themelimit te ortakut Rapiscan Systems Inc
Dokumenta Financiare: Bilanci 2013
Pasqyrat Finaciare 2014
Pasqyrat Finaciare 2015
Transferim i kuotave te kapitalit
Akt Themelimi i shoqerise S2 ALBANIA
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 274 718 389,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 224 057 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 261 022 457,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 157 138 379,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 368 418,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -111 821 506,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -18 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 526 052 364,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 532 302 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 573 178 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 530 371 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:152 367 954,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019

Konçesionare të tjera


HP UJANIKU ENERGY
Berat
VILDRI
Fier
HPP LUSA
Tiranë
F&F
Korçë
Punuar Nga : A.Lala