Skip to content
Zbatimi i Kontratës Konçesionare e formës (BOT) për uzinën e ferrokromit në Elbasan dhe për minierat e kromit të Prrenjasit e Pojskës; Ligji nr: 8791, datë 10.05.2001, mbi miratimin e marrvëshjes së konçesionit të formës ROT, për minierën e kromit Bulqizë, të fabrikës së pasurimit Bulqizë, të impiantit të seleksionimit Klos, dhe të uzinës së Ferrokromit Burrel.

ALBCHROME (Ish ALBANIAN CHROME (Ish DARFO ALBANIA))
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-01 11:34:32

NIPT: K11613001M
Administrator: Bai Jinlu, Telat Haxhiu, Luan Saliaj, Rigers Bakri, Petrit Cara, Ervin Isaj, Mikel Demçe, Kristo Rodi
Objekti i Veprimtarisë: a. Nxjerrjen e kromiteve në minierat e kromit në Bulqizë, Përrenjas (Librazhd) dhe Pojska (Progradec), riaktivizimin, seleksionimin, përpunimin dhe pasurimin e kromiteve në Impiantet e Pasurimit dhe Seleksionimit te kromit në Bulqizë dhe Klos, si dhe prodhimin e ferro-kromit ne Uzinat e Ferrokromit Elbasan dhe Burrel duke shfytëzuar know-how dhe impiantet e Ortakut;
b. Rehabilitimin, modernizimin, financimin, administrimin dhe shfrytëzimin e minierave, impianteve dhe uzinave/fabrikave për të cilat gëzon lejet e nevojshme të minerare apo koncesionare;
c. Blerjen, shitjen, shkëmbimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve industriale, eksplorimin e makinerive dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e burimeve të energjisë elektrike dhe të materialeve energjitike dhe të derivateve të tyre brenda kufizimeve të parashikuara nga ligji;
d. Instalimin, pajisjen me laboratore për testimin e mineraleve të ndryshëm dhe kryerjen e çdo lloj analize kimiko-laboratorike të mineraleve të ndryshme dhe lëndëve industriale;
e. Importin dhe eksportin e produkteve përfundimtare që lidhen me prodhimin metalurgjik dhe të minierave;
f. Importimin dhe përdorimin e materialeve eksplozive të llojeve të ndryshme për përdorim civil dhe importimin dhe përdorimin e fitilit zjarrpërcjellës apo kapsollave elektrike dhe jo elektrike për përdorim civil.
Emërtime të tjera Tregtare: Albchrome
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 14.04.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 147 483 647,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 01.10.2012, Zyres Përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhër Nr.7229 Prot. për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë Albanian Chrome sh.p.k. në vlerën e aksioneve 35.732.159 lekë, me qëllim kthimin e shumës së detyruar ndaj shoqërisë Kumega sh.p.k.

II. Më datë 15.04.2013, Zyres Përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhërin Nr.586/Gj, Nr.2348 Prot për heqjen e sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë Albanian Chrome shpk në vlerën 35.732.159 lekë, te vendosur me urdhrin Nr.7229 Prot të datës 01.10.2012.

III. Më datë 07.06.2016, përmbaruesi gjyqësor privat “Altin Vako” ka lëshuar urdhërin Nr.814 Prot, Nr. 715 për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria “Albchrome ” me qëllim shlyerjen e detyrimeve të papaguara ndaj KESH sh.a.

IV. Më datë 07.12.2016, përmbaruesi gjyqësor privat “Altin Vako” ka dhënë vendimin për përcaktimin e objektit të sekuestros Nr.715 Prot, Nr. 1777, ku është urdhëruar të lirojë nga sekuestro konservative të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “Albchrome” sh.p.k, te bllokuara me anë të shkresës Nr.814 Prot, datë 07.06.2016.

V. Më datë 27.01.2017, është lidhur marrëveshja e kolateralit financiar dhe/ose barrës siguruese mbi kuotat Nr.439 Rep. Nr.199 Kol., midis barrëdhënësve shoqërisë "Albchrome" sh.p.k, shoqërisë "Albchrome Holding" sh.p.k, dhe barrëmarrësve Raiffeisen Bank sh.a dhe Societe Generale Albania sh.a.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 03.04.2000 - Kontratë Konçesionare për uzinën e ferrokromit në Elbasan dhe për minierat e kromit të Prrenjasit e Pojskës,
Ligji nr: 8791, datë 10.05.2001, mbi e miratimin e marrëveshjes së konçesionit, për minierën e kromit Bulqizë,
26.05.2016 - Shtesë e marrëveshjes së Konçesionit për minierën e kromit Bulqizë
Kohëzgjatja(vjet): Kontrata e Uzinës së Ferrokromit Elbasan ka kohëzgjatje 30 vite, Kontrata për Minierën e Kromit Bulqizë ka afat deri më 31.12.2040
Fusha e Veprimtarisë: Industri Kromi dhe Bakri
Vlera e Investimit(Lekë): I. Për konçesionin e formës "BOT" për Uzinën e Ferrokromit në Elbasan dhe për minierat e kromit të Prrenjasit e Pojskës do të investohen:

A. Në Uzinën e Ferrokromit Elbasan:

Në fazën e parë (1 vit) 2.600.375 Euro
Në fazën e dytë (1 vit) 5.681.026 Euro
Në fazën e tretë (2 vjet) 6.197.483 Euro.

B. Në Minierën e Kromit Katjel do të investohen 395.772 euro në makineri e pajisje.

C. Në Minierën e Kromit Pojskë do të investohen gjithsej 174.548 USD.

II. Për konçesionin e formës "ROT" të Minierës së Kromit Bulqizë, të Fabrikës së Pasurimit Bulqizë, të Impiantit të Seleksionimit Klos dhe të Uzinës së Ferrokromit Burrel, në total, brenda 8 viteve parashikohet të investohen rreth 24.214.505 USD.
Kosto Konçesionare: I. Për konçesionin e formës "BOT" për Uzinën e Ferrokromit në Elbasan dhe për minierat e kromit të Prrenjasit e Pojskës, konçesionari i paguan Autoritetit Kontraktues detyrimin për konçesion në shumën 1 milion e dyqind mijë USD në vlerë dhe në kohë si më poshtë: a) 200.000 USD (dyqind mijë dollarë amerikanë), brenda 10 ditësh nga hyrja në fuqi e marrëveshjes. b) 200.000 USD (dyqind mijë dollarë amerikanë), 1 vit kalendarik nga pagesa e parë. c) 800.000 USD (tetëqindmijë dollarë amerikanë), deri në vitin 20 (njëzet) të konçesionit. Kjo pagesë do të bëhet në mënyrë proporcionale çdo vit, brenda 3-mujorit të parë të vitit.

II. Për konçesionin e formës "ROT" të Minierës së Kromit Bulqizë, të Fabrikës së Pasurimit Bulqizë, të Impiantit të Seleksionimit Klos dhe të Uzinës së Ferrokromit Burrel, konçesionari i paguan Autoritetit Kontraktues, si detyrim për konçesion, shpërblimin e punonjësve që shkurtohen nga kalimi në konçesion i objekteve të konçesionit në shumën 248 milion lekë për 2 vjet.
Shënime: Shoqëria Darfo Albania shpk u themelua më datë 14.04.2000, me seli në Tiranë, nga ortaku i vetëm Darfo s.p.a, me qëllim zbatimin e marrëveshjes konçesionare të nënshkruar midis Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit dhe ortakut "Shoqërisë aksionare të së drejtës italiane të emërtuar "DARFO" s.p.a. Objekti i Marrëveshjes BOT: Miniera e Përrenjasit dhe e Pojskës dhe Uzina e Prodhimit të Ferrokromit të Elbasanit. Në datën 26.06.2001 u bë shtim i objektit të shoqërisë si rezultat i nënshkrimit të kontratës midis shoqërisë Darfo dhe Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit për Minierën e kromit Bulqizë. Në vitin 2005, shoqëria “Darfo” s.p.a. u shndërrua nga shoqëri aksionare në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emërtimin Darfo s.r.l. Në vitin 2010 Darfo s.r.l. ndryshoi emërtimin në ACR Holding s.r.l. Në vitin 2013 Balfin Group me aksioner z. Samir Mane, bleu 100% të kuotave të shoqërisë ACR Holding s.r.l si mbajtëse e të drejtave dhe detyrimeve të Kontratës së Konçesionit. Më datë 11.11.2016 shoqëria ALBCHROME HOLDING bleu 100% të kuotave nga ACR Holding.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr. 8160, Tiranë, Shqipëri.

Adresa:
1) Dibër, Burrel, Uzina e Ferrokromit Burrel, Fshati German, Mat
2) Elbasan, Paper, Uzina e Ferrokromit, Zona Industriale
3) Durrës, Kalata Lindore. 6 Porti Durrës
4) Dibër, KLOS, BASHKIA KLOS, Impianti i Seleksionimit të Kromit Klos
5) Dibër, Bulqizë, Miniera e Kromit Bulqizë, Dibër
6) Klos, SHENGJUN, Rruga Shengjun, km 8, Traverbanku Shengjun

Telefoni:
+355 4 2242938 Fax: +355 4 2259864

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Leje Minerare
Vendim i asamblese se ortakeve per ndryshim emri te ortakut
Shtese per marrveshjen e kontrates koncesionare
Akti themelimit te shoqerise ALBCHROME
Marrveshje Koncesionare
Marrveshje Koncesionare 03.04.2000 (Per uzinen e Ferrokromit Elbasan)
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (04.01.2019)
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Vendim I asamblese se ortakeve (2018)
Dokumenta Financiare: Transferim i kuotave te kapitalit
Bilanci 2007
Bilanci 2011
Bilanci 2014
Bilanci 2012
Bilanci 2010
Bilanci 2014
Bilanci 2009
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 112 882 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 964 412 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 737 684 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 357 987 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -453 174 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -524 286 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 417 379 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 11 655 453,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 938 782 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 460 977 944,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 819 807 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 545 865 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 067 459 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 092 078 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 192 258 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 979 021 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 423 560 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 269 158 185,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 2 276 857 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 3 201 495 006,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Konçesionare të tjera


IRARBA ENERGJI
Dibër
KORKIS-2009
Berat
AAE SUHA
Tiranë
HEC HOTOLISHT
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala