Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim Hec Holta Kabash dhe Holta Porocan

HEC-i KABASH POROCAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-25 10:48:07

NIPT: K82403009G
Administrator: Liljana Delia
Objekti i Veprimtarisë: Objekti vetëm i veprimtarisë se shoqërisë në përputhje me Kontratën e Konçesionit me Nr. 4581 Rep. e Nr. 3418 Kol, datë 06. 10. 2008 do të jetë: ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Holta Kabash dhe Holta Proçan si dhe prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kësaj Kontrate Konçesioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare, përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj Kontrate).
Emërtime të tjera Tregtare: HEC-i KABASH POROCAN
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 26.11.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 90 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 06.10.2008- Kontratë konçesionare, 29.03.2012- Shtesë në Kontratën Konçesionare
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 500.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vite konçesionari do të riinvestojë 40% të vlerës së investimit në makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Shoqëria HEC-i KABASH POROCAN është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar me datë 06.10.2008, midis shoqërisë "ATLAS" sha dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me qëllim: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hec Holta Kabash dhe Holta Porocan.

Sipas kontratës shtesë të konçensioni si pjesë përbërëse e konçensionit, konçensionari ka të drejtë të përfitojë 12 muaj shtesë afati për vënien në shfrytëzim të hidrocentraleve Holta Kabash dhe Holta Porocan.

Hidrocentralet do të ndërtohen me këto karakteristika të përgjithshme: Hec Holta Kabash me Fuqi të Instaluar 3200 kw dhe Prodhim të energjisë elektrike 14 000 000 kw/h dhe Holta Porocan me Fuqi të Instaluar 1500 kw dhe Prodhim të energjisë elektrike 9 300 000 kw/h.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Abdyl Frashëri, pallati 11/1, EGT Tower, kati 5

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë konçensionare Nr. 4581 Rep. Nr. 3418 Kol. datë 06.10.2008
Kontratë shtesë Konçesioni për disa ndryshime Nr.215 Rep. Nr. 118 Kol. datë 29.03.2012
Kontratë shitje kuotash Nr. 1446 Rep. Nr. 457 Kol. Datë 13.02.2017
Kontratë shitje kuotash Nr. 6977 Rep. Nr. 2220 Kol. Datë 21.07.2016
Kontratë shitje kuotash Nr. 11755 Rep. Nr. 4187 Kol. Datë 27.09.2012
Kontratë shitblerje me kusht Nr. 4656 Rep. Nr. 1707 Kol. Datë 16.04.2012
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (16.01.2019)
Vendimi per rritje kapitali (2014)
Vendimi per rritjen e kapitalit (2009)
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci Kontabël 2008
Bilanci Kontabël 2011
Bilanci Kontabël 2016
Bilanci Kontabël 2015
Bilanci Kontabël 2014
Bilanci Kontabël 2013
Bilanci Kontabël 2012
Bilanci Kontabël 2010
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -434 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -521 934,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -359 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -669 989,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 575 319,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 652 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -980 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -150 497,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala