Skip to content
Projektim, financim, rehabilitm, testim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje të Qendrave të Kontrollit Teknik të mjeteve.

SGS Automotive Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-25 10:48:07

NIPT: K92110020V
Administrator: Alexandros Michail
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkio të tyre, përmbushja e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratën e Konçesionit "Për Shërbimin e Kontrollit Teknik të Detyrueshëm të Mjeteve Rrugore me Motor dhe Rimorkiove" të nënshkruar me date 03 Shtator 2009 ("Kontrata e Konçensionit") ndërmjet SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S. A. dhe MINISTRISE së punëve PUBLIKE, TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONEVE, e cila vepron në cilësinë e Autoritetit Kontraktues.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 10.09.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 190 000 100,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 04.12.2018, shoqëria përmbarimore gjyqëore private ARB Shpk ka lëshuar një urdhër Nr. 31660 Prot. për vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë SGS Automotive Albania Shpk dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar, deri në shlyerjen e detyrimit të gjobës ndaj Autoritetit të Konkurrencës.

II. Më datë 26.12.2018, shoqëria përmbarimore gjyqëore private ARB ka lëshuar urdhërin Nr. 7/560 Prot, Dosja Nr. 560, për heqjen e masës se sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë “SGS Automotive Albania” shpk, të njoftuar me shkresën Nr. 3/560 Prot, date 04.12.2018, pasi shoqëria ka shlyer detyrimin e gjobës ndaj Autoritetit të Konkurrencës.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 03.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 561.003.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit do të jetë 172 000 000 lekë që përfaqëson 30.7% të vlerës së investimit dhe riinvestohet brenda 3 viteve të fundit të periudhës së konçesionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të xhiros vjetore para tatim fitimit që konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e kontrollit dhe rikontrollit pa TVSH, bazuar në deklarimet financiare të kontrolluara të shoqërisë konçesionare për çdo vit financiar.
Shënime: Shoqëria SGS Automotive Albania është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar është themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 03.09.2009 midis Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe shoqërisë SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S.A.

Duke ju nënshtruar dhe në përputhje me afatet dhe kushtet e përcaktuara në këtë kontratën e konçesionit, Autoriteti Kontraktor i jep dhe autorizon konçesionarin:

i) të projektojë, financojë, rehabilitojë, testojë, të ketë në përdorim, të shfrytëzojë dhe mirëmbajë QKT Ekzistuese dhe Pajisjet Ekzistuese për aq kohë sa do t'i ketë në përdorim;
ii) të projektojë, financojë, ndërtojë, testojë, të ketë në pronësi dhe në fund të periudhës së konçesionit të transferojë, të shfrytëzojë dhe të mirëmbajë QKT e Re dhe Pajisjet Elektromekanike dhe Kompjuterike (qoftë ato të instaluara në QKT Ekzistuese dhe që do të zëvendësojnë Pajisjet Ekzistuese ashtu edhe ato në QKT e Re);
iii) të financojë, të testojë, të ketë në pronësi dhe në fund të periudhës së konçesionit të transferojë, të shfrytëzojë dhe të mirëmbajë QKTL dhe pajisjet elektromekanike dhe kompjuterike të saj;
iv) t'iu ofrojë klientëve shërbimin e kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre në mënyrën e duhur dhe me profesionalizëm, në përputhje kontratën, manualin e kontrollit të mjeteve dhe ligjin në tërësi.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Irfan Tomini, Pallati G & P, Kati I-rë

Adresa:
1) Fier, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Fier
2) Korçë, Lagjja nr.1, Bulevardi Rilindasit, Godina nr.88
3) Tiranë, Vorë, Rruga Vorë-Fushë Krujë, Km 5, Fushë Prezë
4) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Godina nr.86, Qendra e Kontrollit Teknik të Automjeteve
5) Elbasan, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Elbasan
6) Shkodër, Qëndra e Kontrollit Teknik te mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Lagjja Partizani Lezhë, Laç, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Fshati Gjorm, Kurbin
7) Vlorë, Sarandë, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Vrionë, Sarandë
8) Dibër, Peshkopi, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Lagjja V. Dibër, Gjirokastër, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Zona e Parkut
9) Durrës, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Shkozet, Durrës Fier, Lushnje, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Lagjja G. Muca
10) Kukës, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Zona Industriale Vlorë, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove
11) Berat, Ura Vajgurore, Qëndra e Kontrollit Teknik të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove, Ura Vajgurore, Lagjja 4 Shtatori

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare 03.09.2009
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (12.01.2019)
Urdher per venien e sekuestros (2018)
Vendim I asamblese se ortakeve (2011)
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise SGS Automotive Albania
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2014
Bilanci 2010
Bilanci 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 211 556 085,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 195 837 954,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 177 803 459,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 127 107 289,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 101 733 414,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 38 766 131,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 15 906 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -18 938 878,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -27 057 195,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:898 503 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:864 406 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:804 927 643,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 740 099 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 634 514 031,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 539 886 302,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 514 936 042,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 330 865 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 50 494 584,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Konçesionare të tjera


SARAKRAFT
Tiranë
GUSMARI
Gjirokastër
SBM ENERGJI
Dibër
GFI ALBANIA
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala