Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i 5 Hidrocentraleve "2A", "2B", "2C", "2D", dhe "2E" në rrjedhën e lumit Shkumbin

Hidropower Elektrik
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-25 10:48:07

NIPT: K92115027K
Administrator: Enkelev Kurti
Objekti i Veprimtarisë: Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim dhe mirëmbajtje e hidrocentraleve në lumin Shkumbin nga kuota 675 metra deri në kuotën 1540 metra dhe transferimi i tyre nga konçesionari tek autoriteti kontraktues sipas kontratës së konçesionit të firmosur ndërmjet palëve krijuese të shoqërisë dhe Ministrisë së Energjetikës. Prodhim dhe shitjen e energjisë elektrike.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 14.09.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 136 732 945,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 05.11.2014, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka lëshuar shkresën Nr. 81335/7 Prot, për vendosjen e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Më datë 20.02.2018, pas shqyrtimit të kontratës “Për shitje kuotash dhe bashkëpunimi” dhe pasi konstatoi se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka dhënë miratimin e saj (Shkresa Nr. 3686/1 Prot datë 31.01.2018 lëshuar nga MIE) për transferimin e një kuote që përfaqëson 34.66% të kapitalit të “Hidropower Elektrik” shpk tek shoqëria “Energjia Ekologjike” shpk, asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka vendosur:

a) Bllokimin në favor të shoqërisë “Energjia Ekologjike” sh.p.k., të një kuote që përfaqëson 34.66 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë “Hidropower Elektrik” sh.p.k.

b) Ky bllokim do të ketë efekt vetëm deri në datën 15.12.2018 dhe do të humbasë automatikisht fuqinë pas kalimit të kësaj date pa pasur nevojë për kryerjen e ndonjë veprimi. Nëse pas datës 15.12.2018 kuota prej 34.66 % të kapitalit themeltar vijon të figurojë e bllokuar pranë Regjistrit Tregtar, atëherë ajo do të zhbllokohet me një kërkesë/njoftim të thjeshtë dërguar QKB-së, nga shoqëria “Hidropower Elektrik” sh.p.k.

c) Deri në datën 15.12.2018 ortaku i shoqërisë “LNK” sh.p.k., ndalohet që të tjetërsojë në çfarëdo mënyre kuotën që përfaqëson 34.66 % të kapitalit themeltar të shoqërisë përveçse me miratimin paraprak me shkrim të shoqërisë “Energjia Ekologjike” sh.p.k.

d) Ky bllokim nuk prek në asnjë mënyrë kuotën e ortakut “LNK” sh.p.k., që përfaqëson 65.34% të kapitalit themeltar të shoqërisë “Hidropower Elektrik” sh.p.k. Ortaku “LNK” sh.p.k., ruan të drejtën të tjetërsojë lirisht kuotën e tij por deri në kufirin që përfaqëson 65.34% të kapitalit themeltar dhe me kusht që subjekti përfitues i këtyre kuotave të angazhohet për të respektuar të drejtën e shoqërisë “Energjia Ekologjike” sh.p.k.

III. Më datë 26.07.2018, asambleja e ortakëve të shoqërisë “Energjia Ekologjike” ka vendosur miratimin e lirimit të kuotës që përfaqëson 34.66% të kapitalit të shoqërisë “Hydropower Elektrik” shpk, bllokuar me vendimin datë 20.02.2018.

IV. Më datë 12.09.2018, asambleja e përgjithshme ka vendosur të heqë dorë nga ngritja e padive me objekt kërkim dëmshpërblimi nga ortaku LNK Shpk si pasojë e shkeljeve të parashikimeve dhe detyrimeve për investim që ortaku LNK Shpk ka marrë përsipër në kontratën konçesionare Nr. 2830 Rep Nr. 374 Kol datë 03.09.2009. Përmbaruesi Gjyqësor Ilia Elezi, Zyra Përmbarimore Tiranë dhe Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ensola Kuçi kanë lëshuar urdhëra për heqjen e masës së sekuestros konservative nga kuotat e shoqërisë LNK Shpk.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 03.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 847.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Gjatë fazës së shfrytëzimit konçesionari duhet t' i japë pa pagesë Autoritetiti Kontraktues 8% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike
Shënime: Shoqëria Hidropower Elektrik shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 03.09.2009, të nënshkruar midis shoqërive "EUROTEOREMA GROUP" dhe "LNK" dhe Autoritetit Kontrakktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: Ndërtimi, operimi, transferimi i 5 Hidrocentraleve në rrjedhën e lumit Shkumbin, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, me vendodhje në rrjedhën e lumit Shkumbin, rrethi Pogradec.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Frosina Plaku", banesa nr.7 (pranë 21 dhjetorit)

Adresa:
Korçë, Proptisht, Godina e Hecit, Slabinja 1

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçesioni Nr. 2830 Rep. Nr. 374 Kol. datë 03.09.2009
Kontratë shitje kuotash Nr. 3903 Rep. Nr. 3742 Kol. datë 16.12.2010
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (17.01.2019)
Vendim I asamblese se pergjithshme (27.06.2018)
Vendim I asamblese se ortakeve (20.02.2018)
Vendim I asamblese se pergjithshme (13.06.2018)
Shtojcat e kontrates se koncesionit
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Bilanci Kontabël 2012
Bilanci Kontabël 2013
Bilanci Kontabël 2011
Bilanci Kontabël 2010
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 85 073 801,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 30 127 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -3 538 669,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 257 266,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 853 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 149 028,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -280 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:256 479 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:35 279 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:135 142 443,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 986 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 76 501 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 891 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 6 184 500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2017

Konçesionare të tjera


EURON Energy Group
Kukës
"SUHA K"
Korçë
3P Life Logistic
Tiranë
BARDHGJANA
Lezhë
Punuar Nga : A.Lala