Skip to content
Marrëveshje liçence për "Lotarinë kombëtare"

Lotaria Kombëtare (Ish OLG Project)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-24 10:48:07

NIPT: L22119005R
Administrator: Paul Pialek, Peter Simoner
Objekti i Veprimtarisë: Aktiviteti në fushën e lotarisë kombëtare dhe lojërave të tjera të fatit ku shoqëria është e liçensuar ose e autorizuar për zhvillimin e këtyre lojërave. Zhvillimin e aktivitetit tregtar dhe ofrimi i shërbimeve të çdo lloji; krijimin e degëve ose filialeve si dhe përfitimi i interesave në shoqëri të tjera tregtare; dhe të gjitha llojet e aktiviteteve tregtare dhe aktiviteteve të tjera ndihmëse të nevojshme ose të domosdoshme për të mbështetur në mënyrë direkte ose indirekte objektin e aktivitetit të shoqërisë ose që lidhen me të. Objekti i aktivitetit të shoqërisë mund të zhvillohet brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë. Përveç kësaj në përputhje me legjislacionin shqiptar, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet që lidhet direkt ose indirekt, që është rezultat ose lidhet me objektivin e mësipërm. Për arritjen e qëllimit të mësipërm, shoqëria mund të kryejë çdo transaksion tregtar, financiar, qeraje ose hipoteke, që mund të konsiderohet i vlefshëm ose i nevojshëm në mënyrë që të ushtrohet objekti i shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: OLG Project
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 06.09.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 147 483 647,00
Numri i pjesëve: 257 094
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Autoveturë Skoda Fabia e bardhë AA 618 GF
2) Tiranë, Autoveturë Fiat Doblo AA125HD, Mjeti Atp, Daimler Chrysler, me targë AA 592 FG / 31738
3) Tiranë, Autoveturë Skoda Fabia e bardhë AA 694 GH
4) Fier, Autoveturë Skoda Fabia, Targa AA 869 JM
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 17.12.2012
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Lojëra fati
Kosto Konçesionare: I liçencuari do t'i paguajë Republikës së Shqipërisë vetëm tatimet dhe taksat e mëposhtme lidhur me ushtrimin e aktivitetit të lotarisë kombëtare gjatë kohëzgjatjes së kësaj marrëveshjeje:

a) Një tatim të lojërave të fatit, në shumën e dhjetë për qind (10%) të xhiros së të liçencuarit që rrjedh nga lojërat e lotarisë kombëtare dhe aktivitetet ndihmëse të miratuara (tatimi);

b) Një tarifë për "Njësinë e mbikëqyrjes të lojërave të fatit", një person juridik publik, me seli në Tiranë në varësi të Ministrisë, e caktuar për mbikëqyrjen e lojërave të fatit, në shumën 0,5% (zero presje pesë për qind) të xhiros së të liçencuarit që rezulton nga lojërat e lotarisë kombëtare, por jo më pak se 2,000,000 (dy milionë lekë) në vit (viti i plotë) nga hedhja në treg e lojës së parë të lotarisë kombëtare (tarifa). Tarifa do të paguhet në llogarinë bankare të njësisë së mbikëqyrjes të lojërave të fatit, në katër këste.

c) Një kontribut i detyrueshëm për çështjet e mira, që do të jetë 2.2% (dy presje dy për qind) e xhiros vjetore të të liçencuarit. Ky kontribut në çdo vit financiar do të paguhet nga i liçencuari jo më vonë se data 15 shkurt e vitit pasardhës financiar.
Shënime: i. Shoqëria Lotaria Kombëtare është një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e liçensuar për zbatimin e marrëveshjes së liçensës për Lotarinë Kombëtare e nënshkruar me datë 07.12.2012, midis Ministrisë Financave dhe shoqërisë Albanisch Osterreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H, me objekt:

a) Ofrimin e një game tërheqëse lojërash të lotarisë kombëtare për tregun shqiptar të lotarisë, t'i zhvillojë ato në mënyrë të vazhdueshme dhe t'i tregtojë me përgjegjshmëri;
b) Zhvillimin në tregun shqiptar të lotarisë në mënyrë të qëndrueshme dhe të përgjegjshme;
c) Të kryejë dhe të ushtrojë lojërat e lotarisë kombëtare (të gjitha ose pjesërisht) në një mënyrë të sigurt, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, si dhe duke respektuar objektivat rregullatorë;
d) dhe të arrijë një nivel të lartë të mbrojtjes së lojtarit nëpërmjet masave të duhura mbrojtëse dhe profesionale.

ii. Kapitali themeltar i të liçencuarit duhet të jetë, të paktën, 1,200,000,000 (një miliard e dyqind milionë lekë), për të garantuar që i liçencuari të jetë dhe të mbetet në gjendje të ushtrojë lotarinë kombëtare në një mënyrë të qëndrueshme financiare.

iii. Pjesëmarrja e lojtarëve në lojëra dhe pagesat e çmimeve do të mbetet anonime
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Murat Toptani", Qendra e Biznesit Eurocol, Kati 6

Adresa:
1. Elbasan, Lagjja "Kongresi i Elbasanit", përballë Stadiumit , Nr. 7,
2. Korçë, Rruga 4 Shkurti Tobacco shop,
3. Tiranë, Kop.Zoologjik, Pall te FLAG, Wendy Shpk,
4. Berat, Lagjia 30 Vjetori, Rruga Antipatrea,
5. Durrës, Bulevardi Dyrrah, Lagjja 12, Rruga 1 Maji,
6. Tiranë, Kashar, Gjokaj Citty Park, Fshati Gjoka, Km 12, Autostrada Tiranë - Durrës, Kioskë, Dibër,
7. Burrel, Lagjja Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Pallat 3-katësh, Kati i I, përballë Radios së parë Mat-31717, Tabacco shop.
8. Tiranë, Z. Kadastrale 8160, Njësia nr.2, Rruga Elbasanit në krahun Lindor të Parkut 7-Xhuxhat, Godina 42 (Kioskë|)-31843,
9. Elbasan, Lagjia 5 Maj, Rruga Lef Nosi, Ndërtesa nr. 5395, Kati 1 - 31773,
10. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga Dull Keta Nr. 5, Ish - Piceri Falco, Godina 40, Kati 1, Baste Sportive - 31178,
11. Fier, Lushnje, Sallon Bastesh, Lagjia Çlirimi, Rruga Fan Noli, Pallati 6, Zona Kadastrale 8571 - 31063,
12. Vlorë, Lagjja Deshmoret, rruga Artur Rustemi, kioskë, 31149,
13. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 6, Rruga Konferenca e Pezës, Godina 1 katëshe nr. 5 - 31492,
14. Tiranë, Rruga e Dibrës, lokal pranë Hotel "Miniri", përballë Hotel "Tirana",
15. Lezhë, Lagjja Besëlidhja, bulevardi Gjergj Fishta, godina 4- Moxart kati 2, 31530,
16. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga Kavajës, përballë me Policinë Bashkiake, Godina 53-31893, Kioskë,
17. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 3, Rr. Blv. Zhanë D'Ark, Nd. 109, H. 1, Kodi Postar 1005, 31719,
18. Berat, Velabisht, Godinë 2 katëshe, kati i parë, pranë Urës së re - 31621,
19. Korçë, Lagjja 7, Bulevardi Shën Gjergji, Godinë 3 katëshe, kati 1, me numër pasurie 1/67 dhe zonë kadastrale 85-64-30893,
20. Vlorë, Lagjja Hajro Çakerri, Rruga Perlat Rrexhepi, Objekt Privat Nr.12.- 31427, Dyqan Tabacco,
21. Shkodër, Lagjia Vasil Shanto, Rruga 28 Nentori, Pallati Nr. 2, Kati I - 31247. Baste Sportive,
22. Shkodër, Rruga Don Bosko, Kancelari,
23. Fier, Lagjia Apollonia, Rruga Jakov Mile, Objekti Nr. 1 - 31782,
24. Tiranë, Rr.Mine Peza, Karburant Fredi, Kioskë,
25. Berat, Lagjja " Clirim ", rruga " Antipatrea ", pallati nr.35, kati i parë, zona kadastrale 3 nr.8501, me numër pasurie 10/38-31791,
26. Berat, Kuçovë, Lagjja Tafil Skendo, godina private 3 - katëshe, kati i parë – 31557
Tiranë Z. Kadastrale, 8210, Njësia Nr.7, Rruga Androniqi Zengo Antoniu ne kryqezim me Parkun 1 kilometer, Godinë 37-31827,
27 Tiranë, Zona Kadastrale 8380, Njësia Nr.7, Rruga Bogdanëve në kryqëzim me Rrugën e Dun-sit, Godina 34 (Kioskë)-3 1859,
28. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, Sheshi Qemal Ataturk, kioska Nr.1-31429,
29. Vlorë, Bulevardi Ismail Qemali, Lagjia 29 Nentori, Objekt Nr. 7 - 31749,
30. Elbasan, Gramsh, Lagjja 18 Gushti, Bulevardi Kryesor, pallati nr.16, kati 1-31868,
31. Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 3, Rruga Marije Kraja, Godinë 1-katëshe Nr. 1 - 31518,
32. Elbasan, Lagjja Qemal Stafa, Rruga 11 Nentori, Pallati Gledis nr.10,Kati 1 Sport Bet - 31244,
33. Elbasan, Lagjia Beqir Dardha, Rruga 11 Nentori, Pallati Nr. 41, Kati 1 - 31811,
34. Durrës, Kioskë, Lgj.5, Rr:Deshmoreve-30891,
35. Elbasan S. Papri, Rruga e re, Serica Market,
36. Fier, Ballsh, Mallakastër, lagjja 2, rruga Gllavenice, godina 1, market, 30932,
37. Shkodër, Bushat, BARBULLUSH, Lagjia Qender Barbullush, Rruga kryesore Barbullush-Kukel, Ndërtese me nr. pasurie 363/10, Kati nentokesor, zona kadastrale 1100 - 31781,
38. Korçë, Pogradec, Rruga Deshmoret e Pojkes, Lagjja numër 1,vile 3-katëshe,mbrapa pallatit Kristal,
39. Tiranë, Rr."lbrahim Rugova", ne krah te Planet Bar -31613,
40. Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, Bulevardi Aqif Pasha, Teatri Skampa, zona kadastrale Nr. 8521, Pasuria Nr. 1/12, Kati 1 - 30113,
41. Tiranë, Z.Kadastrale 8370, Njësia Nr. 11, Rr. Gjergj Legisi ne shesh, Laprake, Godina 30 (Kioskë)-31849,
42. Kukës, BAJRAM CURRI Sheshi Kosova, Lagjja Partizani, Nr. 4 - 31649,
43. Fier, Lagja 16 Prrilli, Rruga Ramiz Aranitasi, Zona kadastrale nr. 8534, Nr Pasurie 4/316 - 31638,
44. Vlorë, Lagjja Pavaresia, Bulevardi Ismail Qemali, Balule Tobacco Shop,
45. Tiranë, Z. Kadastrale 8380, Njësia Nr.7, Zogu i Zi, Kryqezimi Rruges Muhamed Gjollesha me Rr. Durrsit, Sheshi Karl Topia, Godina 24 (kioskë)-31823,
46. Fier Lagjja 11 Janari,pranë Farmacisë 2,
47. Tiranë, Multi Parking Management - Kioskë, Rrethrrotullimi i sheshit Shqiponja, Rruga 29 Nentori, Lulishtja ngjitur me stacionin e autobuzave te Jugut.-31778,
48. Shkodër Puke Sheshi Turizmi, Qendër, Banesa nr.2,
49. Tiranë, Tabacco Shop, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl frasheri, Pallati Nr. 4, Kati 1, Apartamenti 9 - 30134,
50. Tiranë, Kashar YZBERISH Lagjja Yzberisht, Rruga Teodor Keko, Pallat 9 katesh me nr. Pasurie 305-106, Zk 3866, Kati përdhe-31340,
51. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, (Rr."Komuna Parisit)/Rr."SkenderLuarasi" kyrqezim me Rr."Liman Kaba", Pall 10-katëshe, Kati përdhe dhe nentoke ZK.8270, Nr.Pasurie 8/116-N2 dhe 8/116+1-N4.-31606,
52. Tiranë, Farkë, LUNDER Almark shpk-Market, Farkë, Qendra Tregtare TEG, Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Lundër-31502,
53. Tiranë, Gose Qendër, Rruga Kryesore, Banese 1 - Katëshe, ngjitur me Xhamine e Fshatit, Market - 30805,
54. Tiranë, Z.Kadastrale 8140, Njësia Nr.4, rruga Kongresi I Manastirit ne hyrje te QSUT, Godinë 31 (kioskë)-31852,
55. Lezhë, Mamurras FUSHE-MAMURRAS Rruga e Fushe Mamurrasit, Market Lazer Lalaj,
56. Tiranë, Njësia bashkiake nr.5, Rruga Frank Bardhi, Qendra Kristal, Kati I, Dyqani nr.22 -31236 Dyqan Rimbushje elektronike,
57. Tiranë Multi Parking Management - Kioskë, Zona Kadastrale Nr. 8380, Trotuar, Rruga Deshmoret e Kombit, Nr. 7/185; - 31776,
58. Durrës, Xhafzotaj, 4 Rruget e Shijakut, Tobacco Shop,
59. Tiranë Luz i vogel Kryqezimi Vorrozen, Dyqan Celularesh Shop,
60. Fier, Lushnje, Lagjja Skender Libohova, Godina Nr.13 te Bashkia-31228, Dyqan celularesh & rimbushje elektronike,
61. Shkodër, Lagjja Ndoc Mazi, Rruga Justin Godart, Godinë 1 katëshe nr. 55 - 31346,
62. Berat, Lagjja 30 Vjetori, Godinë nje katëshe, përballë Drejtorise se Policise-31650, Kioskë,
63. Gjirokastër, Lagjja "18 Shtatori", rruga "Vasil Laboviti",Godinë 5 katëshe,kati i parë, nr pasurie 28/78-N1 ,zona kadastrale 8541 - 31870,
64. Shkodër, Koplik Lagjja Qendër, rruga Koplikut, nr pasurie 593, zona kadastrale 2220-31539,
65. Gjirokastër, Lagjja Pedagogjike,pranë Universitetit,
66. Tiranë, Z kadastrale 8370, Njësia Nr.4, Rr. Bardhyl Kryqezim me rrugën Dervish Hekali, Godina 25 (kioskë)-31833,
67. DurrësLagjja 11 , Rruga Deshmoret, Banese Private nje katëshe Nr.63-31884,
68. Tiranë, Rruga Qemal Stafa, Stacioni i Porcelanit, Cell Shop - 30782,
69. Shkodër, Rruga Kol Idromeno, Market Inter,
70. Tiranë Rrogozhine Rruga e Lushnjes, Lagjja 1, markets,
71. Fier, Cakran Lagjia Qendër, Rruga Shetitorja, përballë Komunes - 30416 5,
72. Tiranë, Z. Kadastrale 8350, Njësia Nr.9, rruga Asim Vokshi me kryqezim te Rruges Kongresi I Tiranës, Godina 41 (Kioskë)-31839,
73. Fier, Lushnje Lagjja Kongresi i Lushnjes, përballë kinoteatrit Vace Zela - 31575,
74. Elbasan, Cerrik, Market Lagjja Visarion Xhuvani, Rruga Rinia, poshte Universitetit, Pallati nr. 37, kati 1, 31513,
75. Korçë, Pogradec Lagjja nr. 1, Pranë Alpet, 29,
76. Vlorë Lagjja 28 Nentori, Rruga Anita Bitri, Kioska Nr. 10 - 30198,
77. Tiranë, Njësia Nr. 2, Bulevardi Bajram Curri, afer Piramides, Godina Nr. 13, Zona Kadastrale Nr. 8160, nr. pasurie 1/54-31826,
78. Shkodër Rruga Zogu i Parë, Raj. 1, Shkodër - 31560,
79. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Kryqezimi i Rruges se Kavajes me Rrugën Vaçe Zela, Godina Nr.54-31892, Kioskë,
80. Tiranë,, Kashar Rruga Unaza e Re, Kashar - 30763. Servis celularesh,
81. Tiranë, Njësia bashkiake nr 4, rruga Imer Nregjoni, ndërtese 1-katëshe nr 234-30093,
82. Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, rruga Geroge W. Bush, sheshi Sulejman Pasha tek Ushtari i Panjohur, godina nr 16 (kioskë), 31806,
83. Durrës Rruga Hekurudhat, Kancelari - 30771,
84. Korçë Pogradec Lagjja 3,rruga Fan Noli,pranë "Tregut te Valutes",
85. Tiranë, Rruga Muhamet Deliu, Market,
86. Korçë Blvd Gjergj Kastrioti, Minimarket,
87. Korçë, Rruga Gjergj Kastrioti,Pranë Hotel Kocobeli, Godinë 1 katëshe nr.479 Sport Bet -31245,
88. Gjirokastër, Lagjja " 18 Shtatori", rruga "18 Shtatori", kioskë, nr.pasurie 19/73, zona kadastrale 8541- 31543,
89. Korçë Lagjia 12 Bulevardi Gjergj Kastrioti, dyqan digitalb,
90. Tiranë, Rr; Petro Nini Luarasi, nd.18, KP 1010, 100 m mbi shkollen e Baletit - 30876,
91. Shkodër, Koplik Qendër Koplik, përballë Hebaj Center, Exhange - 30777,
92. Gjirokastër, Lagjja 18 Shtatori, Godinë 7 katëshe, kati 1, përballë gjimnazit Siri Shapllo,
93. Elbasan, Lagjia Aqif Pasha, Rruga 28 Nentori, Ndërtesa Nr. 2024, Kati 1 - 31812,
94. Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Abdyl Frasheri, kioska tek stacioni i autobuzave i Librit Universitar, kodi STK-AF01-31803,
95. Tiranë, Dajt LINZE Lagjia Qesarake, Rruga Muhamet Allushi, Kioskë tek pallati "Ina 96" Kati i parë - 31644,
96. Durrës, A. Goga, L.6, 595, - 30637, kancelari,
97. Lezhë Lagja Beslidhja, Rruga Beslidhja, ne krah te -ishkinemase, Nr. 18,
98. Tiranë, Njësia Bashkiake 6 nr.1, Rruga Ali Demi, Pallati 167, shkalla 1, Kati 1, Tiranë,- 31290,
99. Gjirokastër Permet Lagjja Partizani, Sheshi Tefta Tashko Koco, pranë tatimeve Permet, Nr 12,
100. Tiranë, Shetitorja Lasgush Poradeci, Liqeni Artificial, Park Shteteror, Zona Kadastrale 8140, Pasuria Nr.1/392-31795,
101. Korçë, Pirg Objekt privat, pranë shkolles se Mesme, Ne qendër te fshatit - 31724,
102. Fier, Lushnje, Lagjja Xhevdet Nepravishta, dyqan celularesh,
103. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Sheshi Willson, Kryqezimi I Rruges Sulejman Delvina me Rrugën Sami Frasheri Godina 50 (Kioskë), Z.K 8270-31856,
104. Berat, Lagjja 30 Vjetori, rruga Antipatrea, zona kadastrale 8502, numri i pasurise 15/7-N1, pallati Nr.51, kati i parë, -31722, Kioskë,
105. Elbasan, Peqin, Lagjja Xhami, Bulevardi Mustafa Gjinishi, pallati 143, kati i l-re. -31276,
106. Tiranë, Rr.Unaza e Re, pranë Astirit-30846, Dyqan celularesh,
107. Elbasan, Lagjja Vullnetari, Rruga Spiro Shuteriqi, Pallati 645, kati 1, kancelari -30992,
108. Durrës, Lagja 4 Rruga Skenderbej, Godinë 5-katëshe nr 405. kati 1-31307,
109. Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, rruga Vaso Pasha, Ne kryqezim me Drejtorine e Gardes se Republikes, Pallati 10/2, kati përdhe nr.15-31163,
110. Elbasan, Lagjja Skenderbej, rruga lliaz Kosova, Godinë 1 katëshe nr 5, pranë shinave te trenit,
111. Gjirokastër, DROPULL I SIPERM ZERVAT, Rruga nacionale "Gjirokastër-Kakavie", Godinë 2- katëshe, kati i parë, nr.pasurie 92/24, zona kadastrale 3907- 31798,
112. Tiranë, Kavaje Lagjja 6, Bulevardi Indrit Cara, Godina Nr.3514, Tobacco Shop -31231,
113. Tiranë, Njësia Nr.7, Z. Kadastrale 8210, Parku 1 Kilometer ne kryqezim me rrugën Ali Kolonja, Godinë 36 (Kioskë)-31825,
114. Elbasan, Lagjja 28 Nentori, Elbasan, Nr 8,
115. Durrës Rruga Koco Kazanxhi, Lagjja 12, Kancelari,
116. Fier, Lushnje, Fshati Kemishaj, Gradishte - 30880,
117. Korçë Maliq Blloku Nr. 3, Sheshi Puntori, Objekti Nr. 3/43-N7 - 30246,
118. Tiranë, Rr: Studenti, Godinë 1 katëshe, përballë godinave te Inxhinierise se Ndertimit-30196, Devi Travel,
119. Berat, Çorovode Skrapar, Lagjia Estref Caka Qendër, Western Union - Sojati,
120. Tiranë, Vore Lotto Sport, Rruga Rinia, Pallat 7-katesh, Kati 2-te, Nr. regjistri 198/Rurale.-31347,
121. Durrës Lagjja 11, Rruga Hafiz Podgorica, kioskë pranë postes - 30666,
122. Elbasan Librazhd Lagjja nr 1, Sheshi Gjorg Golemi, Pranë Stadiumit Sopoti-31549,
123. Fier Strum SUK 1 Komuna Strum, Suk, Sheshi Lapidari, Godinë 2 Katëshe , 7 Kati 2 (E24),
124. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Arben Broci, përballë Fakultetit Ekonomik, terminali i autobuzave te juglindjes, godina nr.56-31891, Kioskë,
125. Tiranë, Autoveture Skoda Yeti e bardhe AA 476 GB,
126. Tiranë, Kamez Bulevardi Blu, Lagjia Kamez, Pallat 5 - katesh Nr. 11, Kati i parë, përballë me KMY (5.m pranë Stacionit te Autobusit). Kancelari. - 30142,
127. Elbasan, Lagjja e Re, Rruga Ismail Zyma, ndërtese 3- katëshe nr.4/5, Zona kadastrale 8524-31480,
128. Tiranë, Kashar Unaza e Re, rruga Aleksandri i Madh, pallati pranë Astirit, - 30074, Jata Market,
129. Durrës, Kancelari, Lagjia Nr. 1, Rruga Taulantia, Kioskë me Nr. 1542, Zona Kadastrale 8513 - 30443,
130. Tiranë, Njësia bashkiake nr 4, rruga e Dibres, kioska nr 1, 30765,
131. Vlorë, Sarande Lagjja 1, Rruga Ismail Tatzati, Fredi Kioskë,
132. Tiranë, Njësia bashkiake nr 1, rruga e Elbasanit, kryqezimi me bulevardin Bajram Curri, godina 19 (kioskë), zona kadastrale 8160, 31805,
133. Tiranë, Zona kadastrale Nr. 8250, Rruge Komuna e Parisit, Nr. 2/84, Kryqezimi me Rr. Sulejman Delvina - 31796,
134. Lezhë, Lac, Bulevardi kryesor, pranë pallatit te kultures , nr. 3,
135. Vlorë Ksamil Lagjia nr.2, rruga Sheshi Miqesia, Godinë private 2-katëshe, nr.29, kati-1-30281,
136. Vlorë, Lagja Isa Boletini, Bulevardl Ismail Qemali, pallati Breshani- 31420,
137. Korçë Lagjia 5, rruga 10 Korriku, Pallati 5,
138. Durrës Lagjja 13, Rruga Pavaresia, dyqan celularesh,
139. Vlorë, Orikum Bulevardi Princesha Rugjine, Qendër Orikum, Rruga e Pashalimanit, Godina Nr. 10, Kati 1, Baste Sportive - 31173,
140. Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Muhamet Gjollesha, pranë pallatit 18, kioskë nr.1-31766, 141. Durrës Rruga Egnatia - Skenderbeg, Lagjia 4, Kioskë. - 30688, 142. Kukës, BAJRAM CURRI 28 Gushti, -30646, Kancelari, shitje gazetash,
143. Berat Lagjja "Donika Kastrioti", Market,
144. Tiranë, Rruga George W Bush,pranë parlamentit,
145. Tiranë, Bulevardi Bajram Curri,Pallati12 (1 Maji)-10657,
146. Tiranë, Kioskë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga e Kavajes, Kioska Nr. 1 - 31600,
147. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga Dritan Hoxha, përballë Pallatit te Sportit Asallan Rusi, Stacioni i autobuzave te Veriut, Godina Nr. 17 (kioskë) - 31807,
148. Berat Lagjja 22 Tetori, Qendër, Rruga Pedonalja, Godinë me nr.pasurie 11/181, ZK 8502,
149. Korçë Bilisht Lagjja Qendër, 8 Bulevardi Fuat Babani, Sheshi 1 Maji, Kioskë -31003,
150. Lezhë, Lagjja Varosh, Bulevardi Gjergj Fishta, Dyqan ne zonën kadastrale nr 8631, numri i pasurise 4/163, kati I - 31712,
151. Gjirokastër Permet Rruga Ushtari I Panjohur Tobacco shop & news papersales,
152. Korçë, Lagja 18, Rruga Gjergj Kastrioti, Godina nr.29, Poshte BKT,
153. Shkodër Lagjja Parruce,Western Union-Parruce,
154. Fier Lagjja Kongresi i Permetit, Rruga Jakov Xoxa, Kioskë perbri Bankes Raiffeisen Bank, 31062,
155. Tiranë, Rruga Eshref Frasheri, Përballë Bella Vita,
156. Tiranë, Kashar Z. Kadastrale 8220, Rruga Teodor Keko ne kryqezim me Rrugën Mikel Maruli, Godina 45 (Kioskë)- 31848,
157. Tiranë, Z.Kadastrale 8380, Njësia Nr. 7, Rruga Artan Lenja ne kryqezim me Rugen Muhamet Gjollesha Godina 38 (Kioskë)-31831,
158. Elbasan Cerrik Lagja nr. 3, Rruga Ali Pashe Tepelena, Banesa nr. 7,
159. Korçë Lagjja 16, Rruga Viktor Eftimili, Vila nr 2,
160. Korçë, Rr.Partizani, Market,
161. Elbasan Lagjja Kongresi i Elbasanit, Bulevardi Qemal Stafa, pranë shatervanit - 31516,
162. Tiranë, Rruga Qemal Stafa, përballë Karburant IT, tek Xhamlliku,
163. Elbasan, Lagjia D. Haxhire, Bulevardi Qemal Stafa, Rruga 1 Maji, Kioskë. - 30120,
164. Berat, Kuçovë Lagjja 11 Shkurti, Rruga Rinia, Godina Nr. 1, Kati 1, Bar kafe, 31044,
165. Tiranë, Rr.Berisha, Kiosk,
166. Tiranë, Zona Kadastrale Nr. 8260, Shes, Bulevardi Bajram Curri, Nr 1/2- 31822,
167. Korçë Rr. "Dhimiter Denasi". Korçë, Lgj 18, Pall.Bellani-31313,
168. Korçë Pogradec Lagja 1, Rr "Reshit Collaku", Pall 19 Pogradec-31333,
169. Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Abdyl Frasheri, Kioskë pranë Fast Food Chicken,
170. Vlorë Lagjja Lef Sallata, rruga Hasan Kushta, pallati 1401, kati 1-31810,
171. Vlorë Lagjja Hajro Cakerri, Pallati 1/10 pranë Bankes Kombetare Tregtare, Kati 1 -31305,
172. Shkodër POSTRIBE MES Lagjja Mes, Rruga Qendër, Godinë 3-katëshe, kati i I-re, Nr. 524 - 31617,
173. Tiranë, Rruga e Dibres, Librari,
174. Tiranë, Rruga Muhamed Gjollesha, përballë Santa Bar, Tobacco shop,
175. Tiranë, Rr. "Fadil Rada" Nr. 78, prapa ATSH-se. Tiranë,, Njësia Bashkiake Nr. 2-31325,
176. Korçë Pogradec Lagja 2, Shetitore "Fan Noli", Pall 52 Pogradec-31330,
177. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Muhamet Gjollesha, Kioska Nr. 3 - 31864,
178. Shkodër, Bushat Rruga per ne qendër 9 Bushat mes Xhamise dhe Shkolles - 30441, Valentin Market,
179. Gjirokastër, Tepelene, Lagjja Selam Musai, Rruga Ali Pashe Tepelena, Kioskë,
180. Dibër Peshkopi Rruga Nazmi Rushiti, BIv Elez Isufi pranë Pallatit te Kultures, Nr 37. Peshkopi-31328,
181. Tiranë, Afer kryqezimit te Blvd Bajram Curri me Blvd Deshmoret e Kombit, pranë Qendres Nderkombetare te Kultures-30627, Kioskë,
182. Korçë Bucimas, Minimarket,
183. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 7, Rruga Artan Lenja, Godinë private Nr. 1 - 31636,
184. Gjirokastër Lagjja 18 Statori, rruga Veli Hashorva, Godinë1-katëshe 27/12, kati 1, zona kadastrale 8541-31786,
185. Tiranë, Autoveture Skoda Yeti e bardhe AA 403 GF,
186. Fier Sallon Bastesh, Lagjia Lir, Rruga Jakov Xoxa, Ndërtesa Nr. 1, Kati 1, Zona Kadastrale 8532, Pasuria Nr. 13/67, Nr. 132- 31061,
187. Tiranë, Z. Kadastrale 8380, Njësia Nr. 5, Rr. Ibrahim Rugova, ne kryqezim me Rr. Perlat Rexhepi, Godina 23-31842,
188. Elbasan Lagjja Partizani, Rruga Janaq Kilica, pranë Drejtorise Arsimore Elbasan,
189. Tiranë, Njësia bashkiake nr 11, rruga Riza Cuka, Godinë private 1-katëshe, nr pasurie 4939, zona kadastrale 8310-31744,
190. Korçë Lagjja 12, Bulevardi Republika, Objekti Nr.46-31710, Kioskë,
191. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rr."Kavajes", pranë Njesise Bashkiake Nr.7, Nr.Pasurie, 5/205-N8, Nr.Pasurie 5/205-N7, Nr.Pasurie 5/344, ZK. 8210 -31614,
192. Tiranë, Rruga Shefqet Ndroqi, Senatoriumi, Dyqan Celularesh Servis,
193. Fier Lagjja 29 Nentori, Rruga Dervish Hekali, banesa nr.1 ish MAPO Industriale-31010, Dyqan Mbushje Elektronike dhe Tabakino,
194. Elbasan Lagjja Kongresi Elbasanit, Rruga Hysen Hoxha, Ndërtese 1-katëshe,
195. Tiranë, Z. Kadastrale 8220, Rruga Teodor Keko, përballë Karburant Kastrati, Godina 40 (Kioskë)-31836,
196. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Ali Demi, pranë Fushes se Sportit "Ali Demi" (Kioskë)-3 1824,
197. Elbasan Gramsh Lagja Holta, Rruga Devolli, Pallati nr.50,
198. Tiranë, Rruga L. Gurakuqi, 50 m mbi bustin e A. Rustemit, Kioskë,
199. Elbasan Lagjja Kala, Rruga Ptoleme Xhuvani, banese private me numër pasurie 14/66, zona kadastrale 8524.- 31799,
200. Tiranë, Multi Parking Management - Kioskë, Zona Kadastrale Nr. 8380, Trotuar, Rruga Reshit Collaku, nr. 6/147; - 31777,
201. Tiranë, Njësia bashkiake Nr.7, Rruga Myslym Shyri, (Kioskë) Kryqezimi 10 me Rrugën Sami Frasheri-31793,
202. Elbasan Prrenjas Lagjja nr 2, rruga Rinia, pallati 30/7, pallati 4 katesh, kati 1 -31425,
203. Tiranë, Kashar KASHAR Lagjja "Yzberisht", Rruga "Loni Ligori", Pallati "ILIAD" Nr.1 , Kati 1 -31582,
204. Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, rruga Sulejman Delvina, Pallati Scutari Contruction, Kari i parë-31873,
205. Vlorë Lagjia Kushtrimi, Rruga Rakip Malile, Kancelari,
206. Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Shetitorja Murat Toptani, pranë Parlamentit, godina 14 (kioskë), z. kadastrale 8310-31829,
207. Berat Çorovode Lagjja 2 Dhjetori, Rruga Mestan Ujaniku, ndërtese 1 - katëshe, me nr . 250 - 30544,
208. Tiranë, Rrogozhine Lagjja Nr. 1, Rruga 1 Maj, zona kadastrale nr. 3234, pasuria nr. 6/13, kati 1 - 31623,
209. Korçë Udenisht LIN Ndërtese private, përballë shkolles 9-vjeçare, Muredin Bashalli, kati 1, 31538,
210. Shkodër Lagjja Qemal Stafa, Rruga Hafiz Sabri Bushati, nr pasurie 3/226, zona kadastrale 8594-30776,
211. Berat Lagjja Uznove, Rruga 28 Nentori, Dyqan Celularesh,
212. Korçë Pojan Ne qendër te fshatit, Pojan, Market,
213. Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, Kiosk-Denada Sejdia,
214. Tiranë, Kashar Lagjja Yzberisht, Rruga Teodor Keko, Pallati Kristi Co nr.1, Kati përdhe dyqani nr.6-31478,
215. Tiranë, Z. Kadastrale 8360, Njësia Nr. 8, BLV. Zogu I ne kryqezim me Rr. Reshit Petrela, Godinë 21 (kioskë)-31838,
216. Elbasan Lagjja Qemal Stafa, Kryqezimi i rrugeve Qemal Stafa dhe 28 Nentori, Pallati nr. 25, Kati nendheshem, 31512,
217. Lezhë Rreshen - 30463, Polar Supermarket Vlorë Vlorë VLORË Lagjja Pavaresia, Rruga Kosova, Kioska Nr. 1 - 30834,
218. Durrës, Tregtare L.1, - 30208, Tabacco Shop,
219. Lezhë, Mamurras Lagjia Drita, Rruga Nacionale, Pallati Nr. 12, Koliqi Market - 30180,
220. Vlorë Lukove Lagjia Qazim Pali, Rruga e Plazhit, Godina Nr. 1, Kati i parë - 31026,
221. Tiranë, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga Lord Bajron, Godinë Nr.345, Pranë Karburant Alpet Laprake, Sport Bet -31241,
222. Vlorë Delvine Lagjja Sinana Ballaci, rruga Hasan Tasim, godina nr 57, dyqani nr 11, 31809,
223. Tiranë, Njësia bashkiake nr 11, rruga Dritan Hoxha, përballë pallati te sportit Asllan Rusi, tek stacioni i autobuzave te veriut, godina nr 17 (kioskë), zona kadastrale 8350, 31808,
224. Shkodër Bushat Barbullush, përballë fushes se sportit, Shkodër, me nr. pasurie 431/14, zona kadastrale 1100 - 31629,
225. Elbasan 11 Lagjja 28 Nentori, bulevardi "Qemal Stafa", pallati 422/2, kati 1-31801,
226. Tiranë, Lagjia Selvia, Rruga e Saraçeve, Pallati Nr. 7, Kati Nr. 1, Baste Sportive - 31174,
227. Tiranë, Rruga e Kavajes, tek dera e Shkolles Teknologjike -31552,
228. Tiranë, Rr: Mihal Grameno, - 30352, market Suzana Hoxha,
229. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Irfan Tomini, Ndërtesa Nr. 57, Shk. 9, Kati 1 - 31784,
230. Elbasan Gramsh Rruga Brahimaj, Kancelari,
231. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga Ibrahim Rugova, Perbri me Banken e Shqiperise-31874 Tiranë, Rruga e Dibres, Kit Market,
232. Tiranë, Rruga Mehmet Babamusta - 30035. Tabacco,
233. Tiranë, Z. Kadastrale 8150, Njësia Nr.9, Rr. Bardhok Biba mbrapa Pallatit te Kultures, Godina 28 (Kioskë)-31844,
234. Durrës Lagjja nr.15, Rruga Petrit Llaftiu,
235. Shkodër Lagjja Salo Halili, Rruga Mbreti Gent, Nr. pasurie 1/818-B5, Zona kadastrale 8591 - 31587,
236. Tiranë, Rruga Qemal Stafa, pallati 10, dyqani 14 - 30091, dyqan rimbushje elektronike,
237. Tiranë, Kashar Qendra Tregtare Univers, Autostrada Tiranë, - Durrës Km.6, Kioskë,
238. Tiranë, Lotto Sport, Njësia bashkiake Nr. 4, Rruga Njazi Meka. Allias, Ndërtesa Nr. 411, ZK 8130 - 31368,
239. Tiranë, Njësia bashkiake nr 9, rruga Mine Peza, (kioskë) përballë Hary Fultz, 31012,
240. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, Kioskë Nr.5 tek stacioni i autobuzit, kryqezimi i 21 Dhjetorit-31881,
241. Fier Lushnje Rruga Demokracia - 30770, Kioskë,
242. Tiranë, Njësia Bashkiake nr.6, Lagjja Kombinat, rruga Petraq Leka,, ndërtesa nr.12, kati 1- 31279,
243. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rr."Vaso Pasha", Pall.Nr.1, Sh.1, Kati 1, Nr.Pas.3/5+1-2, ZK.8270. -31607,
244. Elbasan Lagjja 5 Maj, Rruga Lef Nosi, Pallati Nr. 1538, Kati 1 - 31571,
245. Elbasan Lagjia 5 Maji, Rruga Ibrahim Dinçi, Stacioni i Funidit i Autobusit. Kioskë. - 30118,
246. Dibër Peshkopi Bulevardi Kryesor Elez Isufi, përballë Postes Shqiptare, Kioskë - 30799,
247. Lezhë Shenkoll RILE Banese private 2 katëshe, kati I-re, ne qendër te fshatit Rrile,
248. Tiranë, Rruga Ismail Qemali, Pallati 34/1, Kati 1, përballë Piceri Era,
249. Fier BallshLagjia 5 shkurti , Rruga Dervish Hekali, Godina nr 347,
250. Tiranë, Zona Kadastrale 8150, Njësia Nr.3, Rruga Arkitekt Kasemi ne kryqezim me Blv. Zhan Dark tek Brryli, Godina 33-3 1857,
251. Korçë Pogradec Lagjja 2, Rruga Reshit Çollaku, Kancelari & Librari,
252. Shkodër Rruga Studenti, Kioskë - 30775,
253. Tiranë, Njësia bashkiake nr.5, Rruga Komuna e Parisit, Pallati Nr 10 ,Kati 1, Sport Bet -31240,
254. Korçë Lagjja 9, Bulevardi Gjergj Kastrioti, Pallati 2, Kati 1, Korçe-31273, Dyqan Rimbushje Elektronike,
255. Shkodër Rr; Vasil Shanto, Zona 2-30869,
256. Dibër Maqellare Lagjja Qendër Maqellar, rruga kryesore, pallati nr 1, ish berberhana e fshatit,
257. Korçë Pogradec Tek Dogana-30685, kancelari,
258. Durrës Lagjja nr. 5, Rruga Mujo Ulqinaku, Kioska nr. 5 - 31627,
259. Elbasan Prrenjas Lagjia nr.2, Rruga Nacionale, banese private 10, kati 1-re. -31422,
260. Tiranë, Sheshi Skënderbej, - 30425, shitje gazetash,
261. Berat Bulevardi Republika, lagjja 22 Tetori, Kioskë,
262. Korçë Pogradec Komuna Çërova, Fshati Çërova, Rruga Fshatit, Godina nr.5, Dyqani nr.1,
263. Tiranë, Rr."Sami Frasheri",Kati Bodrum ngjitur me ndërtesen e Lsi- 31608,
264. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 6, Rruga "Hamdi Pepa", Kioska Nr. 43-30704,
265. Gjirokastër Kelcyre Rruga F. Dosti, pranë postes se policise, digitalb & western union,
266. Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga Elez Isufi, Godinë 1 katëshe nr. 1 - 31529,
267. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika, Pallati 3 - 31764,
268. Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga Muhamet Gjollesha, Kioskë nr. 10 - 31519,
269. Tiranë, Rruga Luigj Gurakuqi, Tek Kolonat, Kioskë,
270. Tiranë, Fshati Gjokaj, Lagjja Nr.1 Autostrada Tiranë,- Durrës, Citypark, Dyqani Nr.6, Kati I, Sport Bet -31239,
271. Korçë Lgj;10, Bllokui ri i sportit, pranë shkolles se Maltes - 30885,
272. Durrës Fushe Kruje Lagjia Kastrioti, Pallati i vjeter, Kati 1, pranë rruges Burgut - 31756,
273. Fier Levan Fshati Levan, Rruga Fier - Levan km. 1, Zona Kadastrale 2436, Pasuria Nr. 187/1, Godinë 2 - katëshe, Kati i parë - 31633,
274. Elbasan Lagjia 5 Maji, Rruga Ndriçim Duraku, Pallati 20, Kiara Market, pranë Spitalit. - 30105,
275. Fier Frakull FRAKULL E MADHE Rruga Levan-Frakull e Madhe, Kilometri 3, zonë kadastrale 16341, Nr. pasurie 34 - 31341,
276. Fier Lagjia Kastrioti, Rruga Brigada IX sulmuese, kioskë,
277. Berat Kuçovë Lagjja Tafil Skendo, përballë 13 Albtelecomit, Kancelari,
278. Vlorë Lagjja Deshmoret, Rruga Lef Sallata, pallat i ri 8-katesh, pranë Shkolles se Muzikes, Kati 1 - 30686, Dyqan celularesh,
279. Berat Kuçovë Lagjia Llambi Prifti, Dyqan Celularesh - 30808,
280. Durrës Rrashbull, Market,
281. Korçë Lagjia Nr. 13, Rruga Partizani, Pallati Nr. 2, Kati 1, Baste Sportive - 31181,
282 Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga 29 Nentori, Dyqani nr. 1 brenda kompleksit Bolv Oil - 31765,
283. Shkodër Barbullush Qendër tek Truma, e ndodhur zonën kadastrale 1100, dhe me numër pasurie 363/3, -31785,
284. Fier Lushnje Lagjja Kongresi i Lushnjes, pallat 8-katesh , Nr. 53,
285. Tiranë, Rruga e Barrikadave, Ish kinema 17 Nentori, Tobacco Shop,
286. Elbasan Lagjja Partizani, rruga Mehmet Kardaku, ndërtesa nr.72/53, kati 1. - 31800,
287. Fier Lagjja Konferenca e Pezes, Rruga Dervish Hekali, Kioska nr. 1/31742,
288. Vlorë Lagjja Lef Sallata, Rruga Hasan Kushta, Pallati 10/42, Kati 1 - 31342,
289. Tiranë, Lagjia Bregu i Lumit, Rruga Princ Vidi, Godinë 1 - katëshe Nr.17/1, Institut pranë Shinave te Trenit tek Kryqezimi. Kancelari. - 30760,
290. Vlorë Sarande Lagjja nr. 2, Rruga Onhezmi, Pallati nr. 144, kati i I-re - 31545,
291. Elbasan Peqin Unaza Peqin, përballë Kalase, Hajro Market,
292. Tiranë, Njësia Nr.10, Rruga e Durrësit, kryqezimi me Rrugën Ded Gjon Luli, godina 20 (kioskë), zona kadastrale 8350, 31804,
293. Tiranë, Njësia Bashkiake nr.8, Rruga e Barrikadave, Pallat 9 Katesh Nr.8, Kati I Sport Bet -31238,
294. Durrës Lagjja nr 12, rruga Koço Kazanxhi, pallat me numër pasurie 4/63, kati i parë, zona kadastrale 8513-31752,
295. Elbasan Lagjja 28 Nentori, Rruga Zogu i Parë, objekt privat me numër 10 - 31818,
296. Korçë Lagjja Nr. 2, Rruga Rinia, Pallati 57, Kati 1,
297. Lezhë Lac Lagjja nr.4, Rruga Lag-Milot, Ndërtese 1 katëshe, Zona Kadastrale nr.2364, me pasuri nr.50, Pranë Gjykates Kurbin-31779,
298. Durrës Lagjja nr.13, Rruga Bajram Curri, Pallati nr.128/5, kati i parë- 31715, Tabacco shop,
299. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga e Dibres, Kioskë-31876,
300. Elbasan Lagjja 5 Maj, Bulevardi Qemal Stafa, Elbasan,
301. Vlorë Lagjia 29 Nentori, përballë Alsa, Dyqan celularesh,
302. Fier Lagjja "29 Nentori", Rruga "Kastriot Muça", Pallati 2, Kancelari - Digitalb - Foto Studio. - 30684,
303. Durrës Kruje Lagjja 1, Rruga Skenderbeu, Zk.8261, pallati 8, hyrja nr.2, kati 1, pranë 14 postes Kruje, 31088, Dyqan Rimbushjeje Elektronike,
304. Tiranë, Kavaje Lagjja 2, - 30242, Market,
305. Durrës Lagjja 11, Rruga Kryesore - 30774,
306. Korçë PogradecRruga e Korçes, lagjja nr.1, Ambjenti nr.1/351, ZK 8581,
306. Tiranë, Z.Kadastrale 8150, Njësia Nr. 8, Rr.e Barrikadave ne Kryqezim me Rr. Luigj Gurakuqi, Godinë 27 (Kioskë)- 31840,
307. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha ne Kryqezim me Blv. Bajram Curri, Godinë 48 (Kioskë), ZK.8270-31853,
308. Shkodër Fushe Arrez Rruga Qendër, Pallati Nr. 3, Kati i parë, Shkalla nr. 1 - 31531,
309. Korçë Rruga Viktor Eftimiu,
310. Tiranë, Bulevardi Zogu i Parë, Zona Kadastrale 8360, pasuria Nr.6/134-31894, Kioskë,
311. Tiranë, Rruga Esat Mekuli, F.e Aviacionuit, All in one,
312. Fier Lushnje Lagjia Gafurr Muço, Rruga Misto Mame, Pallati 6 - katesh, Kati i parë, pranë Unazes - 31522. Bufe ,
313Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, 21 Dhjetori , Kioskë - 30789,
314. Korçë Pallat i ri 7 kat përballë ish Elektrikut , Nr 10,
315. Elbasan Librazhd Lagjja nr.1, Rruga Nacionale, pallati nr.89, kati i I-re -31461,
316. Shkodër Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu i Parë, zona kadastrale 8594, Nr. pasurie 862,
317. Korçë Pogradec Rruga Kajo Karafili, Lagjia Nr. 2, Banese private me Nr. Pasurie 4/85, Zona Kadastrale 8581 - 31751,
318. Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Kavajes, Godina nr.130, Kati I - re, Tobacco Shop, 30928,
319. Korçë Lagjja nr.1, Bulevardi Republika, përballë Valbones, godina nr.1, Korçe -31465,
320. Fier Patos Lagjja e Re, Rruga Republika, ish bashkia e vjeter - 31553,
321. Korçë Cerrave Pranë komunes, Kati 1, Kancelari & Dyqan Celularesh,
322. Fier Kioskë, Lagjia Konferenca e Pezes, Rruga Jakov Xoxa, Pallati 5 - katesh me Nr. 145, Kati i parë - 31597,
323. Durrës Lagjia nr.13, Rruga Pavaresia, pallati Arabit, kati i parë -31437,
324. Durrës Lagjja nr 3, rruga Egnatia, kioskë nr 782-31757,
325. Fier Ballsh 28 Nentori, Dyqan Celularesh, Cell Phone Recharge,
326. Fier Lagjia Kastriot, Rruga Andon Proska, Pallat 10 - Katesh Nr. 10, Kati 1, Dyqan Rimbushje Elektronike - 30984,
327. Tiranë, Njësia Bashkiake nr 9, Rruga Urani Pano, kioska nr STK-UP01-31878,
328. Shkodër GURI I ZI JUBAN Lagjja Logorec, Rruga Shkodër-Juban, Godinë 1 katëshe, Nr. 91 - 31428,
329. Korçë Lagjja 3, 15 Shetitore Fan Noli, Objekti 28 - 31637,
330. Tiranë, Kavaje Lagjja nr. 3, Bulevardi Josif Budo, Objekt 5- katesh, kati i parë, godina nr. 19 - 31577,
331. Vlorë Lagjia 24 Maji, Rruga Hasan Kushta, Banese Private pranë Postes se Çoles Nr. 1, Tabacco Shop. - 30591,
332. Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.3, Rr."Sitki Çiço" hyrja nga Blv."Zhan D'Ark", Pall 8-katesh, Bodrum, Nr.Pasurie 6/225, ZK.8140- 31610,
333. Elbasan Labinot fushe MENGEL Fashati Mengel, Rruga Kozma Naska, ish Parku i Mallrave, zona kadastrale Nr. 2654, Pasuri

Adresa Email:
hr@lotaria.al

Telefoni:
2274521

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (10.01.2019)
Vendim I asamblese se pergjithshme (12.12.2017)
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit (28.09.2012)
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit (15.10.2012)
Vendim I asamblese se per zmadhimin e kapitalit (19.01.2017)
Vendimi I Autoritetit te Konkurences Nr. 427 (20.07.2016)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Akti Themelimit te shoqerise Lotaria Kombëtare
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -356 206 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -263 859 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -237 027 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -492 867 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -624 492 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -34 367 645,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:288 536 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:300 561 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:369 992 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 586 224 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 372 652 128,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala