Skip to content
Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan

ALBTEK ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-01 11:34:32

NIPT: L41914013H
Administrator: Stela Gugallja
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim i impianteve të trajtimit të mbetjeve me djegie (Inceneritor). Ndërtim, konstruksion dhe punime restaurimi, të objekteve civile, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukture, shërbime komunale, projektim i objekteve të treguara me sipër. Instalimi i linjave dhe kabinave elektrike të Tensionit të Ulet. Zhvillimin e veprimtarisë minerare me punime sipërfaqësore dhe nëntokësore. Transport e punë me lëndë plasëse.
Emërtime të tjera Tregtare: Albtek Energy
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 10.07.2014
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Çështje Ligjore: Më datë 29.06.2015, asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka vendosur marrjen e kredisë pranë Bankës Credins duke caktuar si përfaqësuese të shoqërisë Stela Gugallja për të kryer veprimet në lidhje me marrjen e kredisë.

Me anë të marrëveshjes siguruese Nr.8975 Rep. Nr.2686 Kol., datë 17.09.2015, lidhur midis barrëdhënësit shoqërisë "Albtek Energy" sh.p.k dhe zj.Stela Gugallja dhe barrëmarresit Banka Credins sh.a., ALBTEK ENERGY sh.p.k do të vendosë si garanci në favor të Bankës Credins sha për kthimin e kredisë:

a) 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë ALBTEK ENERGY Shpk

b) Kontratë konçesioni e formës BOT për ndërtimin dhe administrimin e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të Qarkut Elbasan, nr. 11026/7 Prot, datë 16.12.2014.

c) Kontratë furnizimi me “çelësa në dorë” nr. 14-E-009, datë 18.06.2015, me objekt furnizim me çelësa në dorë të impiantit të përpunimit termik të mbetjeve urbane me fuqi për prodhim të energjisë elektrike 2.85 MV në Elbasan, sipas faturave që do i bashkëlidhen kësaj kontrate.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: Nënshkruar më datë 16.12.2014 dhe ndryshuar më datë 12.05.2015
Kohëzgjatja(vjet): 7
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 21600000 euro
Kosto Konçesionare: 0% - Me mbeshtetje financiare nga Buxheti i Shtetit
Shënime: Me anë të kësaj kontrate BOT (ndërtim, operim, transferim) Autoriteti Kontraktues i jep konçesionarit financimin,projektimin, ndërtimin dhe vënien në punë, administrimin dhe mirëmbajtjen dhe transferimin në përfundim të afatit dhe sipas marrëveshjes në pronësi të Autoritetit kontraktues.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mjedisit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Impianti i përpunimit të mbetjeve urbane, Nënstacioni Elektrik, Fushë-Mbret, Zona Kadastrale 8526, Nr pasurie 407/23 dhe Zona Kadastrale 2124, Nr pasurie 600/8.

Telefoni:
0686060530

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare (06.12.2014)
Vendimi i Keshillit Te Ministrave
Specifikime Teknike te Impjantit te mbetjeve
Vendim i asamblese se pergjithshme per marrje kredie prane bankes se nivelit te dyte, Credins Bank
Vendim i Këshillit të Ministrave
Specifikime Teknike të Impjantit të mbetjeve
DRAFT KONTRATE për impjantin e mbetjeve urbane, Elbasan
Kontrate Koncesioni 16.12.2014
Ndryshimi I kontrates se koncesionit 12.05.2015
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (24.12.2018)
Dokumenta Financiare: Akt Themelimi i shoqerise ALBTEK ENERGY
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2015
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2014
Statuti dhe Akt Themelimi i Albtek Energy
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike: DRAFT Kontrate per impjantin e mbetjeve urbane, Elbasan(Njoftimi)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 99 740 008,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 54 962 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -123 487,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 305 218 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:527 996 498,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:763 986 844,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala