Skip to content
Për ndërtimin e administrimin e Impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë

Integrated Technology Waste Treatment Fier
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-24 10:48:07

NIPT: L62205045F
Administrator: Loran Dusha
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, administrimi, operimi dhe transferimi e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, shitja dhe eksportimi i energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontratë konçesioni si dhe çdo veprimtari tjetër tregtare e cila ka lidhje dhe ushtrohet në ndihmë të objektit të kontratës konçesionare apo projektit në tërësi. Përveç veprimtarisë tregtare që ushtrohen në kuadër të kësaj kontratë, shoqërisë nuk i lejohet të kryejë asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare, përveç rasteve kur kjo shoqëri merr miratimin e shkruar nga Autoriteti Kontraktues. Zhvillimin e veprimtarisë minerare me punime sipërfaqësore dhe nëntokësore. Transport e punë me lëndë plasëse.
Emërtime të tjera Tregtare: Integrated Technology Waste Treatment Fier
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 03.10.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 15.11.2016, është lidhur një marrëveshje siguruese ndërmjet barrëdhënësve, shoqërisë Ndërtim Montimi Patos sh.a, shoqërisë Integrated Technology Services sh.p.k dhe barrëmarrësit Bankës Credins sh.a. Objekti i marrëveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për kredinë afatgjatë të akorduar nga Banka Credins për shoqërinë.

Sipas kësaj marrëveshje, shoqëria Ndërtim Montimi Patos sh.a dhe shoqëria Integrated Technology Services sh.p.k lënë si kolateral:
i. 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë Integrated Technology Waste Treatment Fier sh.p.k si dhe të drejtave që rrjedhin prej tyre.
ii. Kontratën e konçesionit nr. 5553/5 prot, datë 24.10.2016, lidhur midis shoqërisë Integrated Technology Waste Treatment Fier sh.p.k dhe Ministrisë së Mjedisit me vlerë kontrate 3.763.851.097 lekë (pa Tvsh)/4.516.621.316 lekë me Tvsh.
iii. Kontratën për blerjen e Impiantit të përpunimit të plehrave dhe prodhimi i energjisë në vlerën 15 milionë euro (pa TVSH) lidhur midis shoqërisë Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k dhe shoqërisë shitëse “Energy Recuperator” s.p.a në datë 10.11.2016 me nr. 16-E-005.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 05.09.2016
Data e Pranimit: 15.09.2016
Data e Nënshkrimit: 24.10.2016
Kohëzgjatja(vjet): 6
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 27.359.534 Euro
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë autoritetit kontraktues një tarifë konçesionare prej 3% të të ardhurave vjetore nga aktiviteti ekonomik.
Shënime: Shoqëria Integrated Technology Waste Treatment Fier është një shoqëri konçesionare e themeluar për zbatimin e marrvëshjes konçesionare midis Ministrisë së Mjedisit dhe ortakëve Integrated Technology Services dhe Energy 2 s.r.l, më datë 24.10.2016.

Objekti i kontratës:

a. Dhënia me koncesion e Ndërtimit dhe Administrimit të Impiantit të Trajtimit të Mbetjeve Urbane. Autoriteti Kontraktues, nëpërmjet kësaj kontrate dhe në përputhje me kushtet e saj, i jep Koncesionarit të drejtën për
b. Financimin, Projektimin, Ndërtimin dhe Vënien në Punë të Impiantit;
c. Administrimin; Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta Urbane jo te Rrezikshme;
d. Mirëmbajtjes se landfill-it;
e. Grumbullimit dhe përdorimit të mbetjeve për prodhimin e energjisë elektrike dhe
f. Transferimi ne fund te periudhës koncesionare të impiantit të incenerimit nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Rregullimi i marrëdhënieve: mes Autoritetit Kontraktuese dhe koncensionarit lidhet me:

a. marrjen në dorëzim të terreneve mbi të cilat do të ngrihet impianti dhe transferimin në përfundim të koncesionit, tek Autoriteti Kontraktues;
b. kryerjen e punimeve për përgatitjen dhe vënien në siguri të zonës së kantierit për fazat e mëtejshme të realizimit të veprës;
c. realizimin e gjithë punimeve të nevojshme për depozitimin e mbetjeve jo te rrezikshme të ardhura nga të gjithë bashkitë që bëjnë pjesë në Qarkun e Fierit;
d. operimin e impiantit për 6 (gjashtë) vjet;

Vendndodhja e objektit të kontratës: Zona ku do të kryhet ndërtimi përfaqëson fundin e shpatit të fshatit Portëz. Ajo është me reliev të rrafshët me diferencë të vogël kuotash. Lartësia e vendit është variabël nga 55m në 75m mbi nivelin e detit. Kordinatat gjeografike janë: 40°41’55” Veri 19°34’09’’ Lindje.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mjedisit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative Nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali", Pallati F&G, Ap.15, Kutia Postare 15

Adresa:
1) Fier, Karbunarë, Fshati Stan Karbunarë, Njësia Administrative Karbunarë, Bashkia Lushnjë, Qarku Fier, Zona Kadastrale Nr.3508
2) Fier, Mbrostar, Ura Mbrostar, Nr. Pasurie 1, Zona Kadastrale nr. 2636.

Telefoni:
0693748928

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Akti themelimit te shoqerise Integrated Technology Waste Treatment Fier
Kontratë Konçesionare
Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (09.01.2019)
Marreveshje siguruese (15.11.2016)
Dokumenta Financiare: Transferim kuotash kapitali
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi Draft Kontrata
Formulari I publikimit te njoftimit te kontrates se nenshkruar - Buletini 14 Nentor 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -7 265 076,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:104 551 420,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala