Skip to content
Ndërtimi, zhvillimi, operimi dhe mirëmbajtja e “Sistemit Qendror të Monitorimit On-Line (SQMO) për Industrinë e Lojërave të Fatit në Republikën e Shqipërisë

Moligix
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-25 10:48:07

NIPT: L71807031Q
Administrator: Dhurata Meksi
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, financimin, ndërtimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit Qendror të Monitorimit On-Line (SQMO) të industrisë së lojrave të fatit në Republikën e Shqipërisë si dhe çfarëdolloj aktiviteti tjetër dytësor, komplementar, plotësues të nevojshëm ose të përshtatshëm në lidhje me sa më sipër me kusht që të jetë i lejuar nga ligji. Shoqëria mund (i) të marrë pjesë me financime ose në mënyrë operative në consortium-e edhe të përkohshme, joint venture ose (ii) të zotërojë, të blejë ose të shesë pjesëmarrje në ente, shoqëri apo ndërmarrje, edhe në fazë themelimi që kanë qëllime të ngjashme, komplementare apo gjithsesi të lidhura me të; jo si aktivitet parësor, Shoqëria mund edhe të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë pengje, të dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të tretëve. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme apo të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjeter tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues, me qëllim përmbushjen e objektit të saj, si edhe çdo aktivitet tjetër të pranuar nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: Moligix
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 06.06.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000,00
Numri i pjesëve: 3
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 23.01.2017
Data e Pranimit: 13.03.2017
Data e Nënshkrimit: 25.04.2017
Kohëzgjatja(vjet): 30
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Lojëra fati
Vlera e Investimit(Lekë): 51.822.293 euro
Kosto e Shërbimit: Tarifat e mirëmbajtjes së Sistemit Qendror të Monitorimit On-line, që duhet të paguajnë shoqëritë e liçencuara:

“Baste sportive” - Tarifa ditore prej 0.70 euro pa TVSH për çdo njësi, ku njësia është çdo qendër basti; Tarifa me përqindje mbi xhiron vjetore që faturon organizatori: 0,5% ose (0,005)

“Lotaria Kombëtare” - Tarifa ditore prej 1.00 euro pa TVSH për çdo njësi, ku njësia është çdo operator; Tarifa me përqindje mbi xhiron vjetore që faturon organizatori: 0.0%

“Kazino elektronike” - Tarifa ditore prej 1.25 euro pa TVSH për çdo njësi, ku njësia është çdo aparaturë elektronike; Tarifa me përqindje mbi xhiron vjetore që faturon organizatori: 0.0%
Shënime: Shoqëria Moligix është themeluar më datë 06.06.2017 me qëllim zbatimin e kontratës konçesionare midis Ministrisë së Financave dhe bashkimit të operatorëve Admiral Sportwetten GmbH, MC NETWORKING, ATSI spolka akcyjna.

Më datë 12.12.2016, u bë shpallja e konçesionit për Sistemin Qendror të Monitorimit On-Line (SQMO). Objekti i koncesionit: ”Ndërtimi, zhvillimi, operimi dhe mirëmbajtja e “Sistemit Qendror të Monitorimit On-Line (SQMO) Për Industrinë e Lojërave të Fatit në Republikën e Shqipërisë”.

Më datë 23.01.2017 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

1. Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Admiral Sportwetten”GmbH &“ATSI Spolka Akcyjna”& “MC Networking”shpk.
2. Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Qualysoft”GmbH &“Comtrade” d.o.o &“Starsat International” shpk & “Communication Progress”shpk.

Më datë 13.03.2017, Ministria e Financave lajmëron se operatori ekonomik fitues i proçedurës konkurruese është Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Admiral Sportwetten” GmbH & “ATSI Spolka Akcyjna” & “MC Networking”shpk, përfaqësuar nga “MC Networking” shpk.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Pjetër Bogdani, Nr. 3

Adresa:
Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova, ish-klinika e udhëheqjes, kati 3

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Vendim numer 331 date 12.04.2017 per percaktimin e tarifave te mirmbajtjes
Vendim nr 362 date 26.04.2017 per miratimin e kontrates
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar (15.01.2019)
Raporti per rritjen e kapitalit (2014)
Dokumenta Financiare: Akt Themelimi i shoqerise MOLIGIX
Pasqyrat financiare (2017)
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi I fituesit
Njoftimi I kontrates fituese
Njoftimi I koncesionit
Njoftimi per shtyrje te afatit
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -369 525,70

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala