Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 374

START-UP VENTURES

M01817018K
(Aktivitete tregtare të ndryshme, artikuj ushqimore dhe industrial, shitje me pakicë/shumicë, import/eksport, aktivitet shpërndarje, dhënie shërbimesh të ndryshme, aktivitet në lidhje me pasuri të palua)

Tiranë ALL

ADI GAZ 2020

M01502502Q
(Tregtimi me shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve dhe derivateve të tyre. Ndërtimi, marrja me qira e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etj. Tran)

Durrës ALL

SALUS TIRANA

K82311006T
(Ofrimi i sherbimeve mjeksore spitalore jo publike; menaxhimin dhe ndertimin e shtepive te perkujdesjes ne territorin e Republikes se Shqiperise per pritjen e te semureve nepermjet ambulatoreve te vet te special)

Tiranë -99042341 ALL

International Hospital (Ish HYGEIA HOSPITAL - TIRANA)

K71822007C
(Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukturave diagnostikuese dhe kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise; konsulence ne ke te fushe; organizimi i qendrave te trainimit)

Tiranë -542367549 ALL

NOVARIC

M02111033E
(Rregullimi i emetimit të tokenëve digjitalë dhe/ose të monedhave virtuale, i licencimit, monitorimit dhe mbikëqyrjes së subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e shpërndarjes, tregtimit e ruajtjes së toke)

Tiranë ALL

GOLD FORTUNE

M02122036O
(Ofrimin e sherbimeve financiare te shoqerise komisionere dhe/ose te agjentit te tokenit digjital (TD) pas marrjes te licencave perkatese nga autoritetet shteterore ne perputhje me ligjin "Per Tregjet e Kapitali)

Tiranë ALL

LIP - LEZHA INDUSTRIAL PARK

M08328501I
(Zhvillimi dhe administrimi i veprimtarive ekonomike ne shtetin shqiptar, si ne favor te organeve publike dhe kompanive private, ne kontekstin e marredhenieve te vazhdueshme me institucionet qendrore dhe lokale,)

Lezhë ALL

Rubicon

M02129014T
(Ofrimi i zgjidhjeve financiaro-teknologjike (fintech). Ushtrimin e aktivitetit te administrimit dhe drejtimit te shoqerive te treta, te planifikimit te aktiviteteve te marketingut, planifikimit financiar, konta)

Tiranë ALL

Platforma Virtuale Farm and Market

M02704001T
(Lista e sherbimeve qe do te ofrohen nga shoqeria jane: Informacion per potencialin e zones. Informacion per produktet qe priten. Nderveprim me platformen GIS te bashkise. Pershkrim per secilin produkt. Menaxhim)

Ura Vajgurore ALL

IRA PETROL 2020

M04607003F
(1- Aktivitet ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice te karburanteve(Nafte,benzine,gaz, vajrave , bitum,) etj: 2- Aktivitet ne fushen e magazinimit, tregetimit te materialeve te ndertimit,tekstile, 3- Aktiv)

Korçë ALL

F&M INGEGNERIA SPA

02916640275
(Aktivitet ne studimet inxhinierike (Te dhenat e marra nga https://www.reportaziende.it/fm_ingegneria_spa))

Venecia ALL

WTO ALBANIA

M02209501N
(Grumbullim, transport, riciklim e shpërbërje të mbetjeve të gomuara nëpërmjet pirolizës. Shitje me shumicë e pakicë si dhe eksport i produkteve të përfituara nga shpërbërja e gomave, si vaj i rafin)

Shijak ALL

"ALBA FULL"

M04613402F
(Import-eksport transport, tregtim me shumice te hidrokarbureve per karburant si diesel, benzin, gaz natyror, gaz i lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine , benzine avionash, gazoil, vajgur)

Lushnjë ALL

Albanian Gas Service Company

L82407006D
(Shoqeria eshte krijuar si nje shoqeri plotesisht operative e cila eshte pergjegjese per kryerjen e veprimtarise, mirembajtjes dhe sherbimeve teknike per Trans Adriatic Pipeline AG sipas Marreveshjes per Miremba)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni