Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 6867

"GJEODETIKA 2010" SH.P.K

L52229501C
(Studim projektim dhe zbatim i punimeve topogjeodezike. Projektime Arkitektonike dhe konstruktive. Shitblerje mallrash të ndryshëm. Shitblerje të pasurive të paluajtshme. Projektime arkitektonike dhe konst)

Durrës ALL

SAIMIRI GRUP 1981

L52402028F
(Pastrim dhe gjelbërim qyteti. Shërbime të ndryshme komunale, pastrim sipërfaqe urbane, rikonstruksione të ndryshme. Aktivitet në fushën e ndërtimit si: gërmime dheu; Ndërtime civile dhe ekonomike; pro)

Tiranë 242540 ALL

AB. ZOGA SH.P.K

L53405005H
(Kryerja e punimeve në Shërbime funerale. Kryerja e punimeve në varreza dhe mirëmbajtja e tyre. Bar - restorant. Shoqëria mundet të realizoj çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo)

Berat 569083 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BARDHI

J67902364U
(Shërbime publike, riparime të pjesshme dhe të përgjithshme banesash, private e shtetërore. Mirëmbajtje rrugësh, trotuaresh dhe kanalizimeve. Ndërtime banesash shtetërore dhe private dhe objekteve të t)

Laç 3971452 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

G & K

K51524045N
(Projektime ne fushen e arkitektures dhe te ndertimit:Studime pjesore urbanistike; Projektim objekte civile, industriale dhe turistike deri 5 kate; Projektim objekte civile, industriale dhe turistike mbi 5 kate;)

Tiranë 16948937 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BARDHI

J72902814G
(Shërbime publike, pastrime mjedisesh, organizim dhe kryerje punimesh për gjelbërim, shërbime funerale, transportim i kufomave brenda dhe jashtë vendit, shërbime për mirëmbajtje dhe riparim varrezash, sh)

Tiranë 3249087 ALL

GEO TECH

L23412201T
(Tregtimi me shumicë dhe pakicë dhe import eksport të mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, konfeksione, elektro - shtëpiake, hidrosanitare etj. Tregim materiale inerte elemente betoni e beton armeje)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RINIA 96

K13820210W
(Pastrim e gjelbërim qyteti, shërbime të ndryshme komunale. Mirëmbajtje dhe ruajtje varrezash. Tregtim mallrash industriale, ushqimore e karburante, klub e restorant. Grumbullim e shitje artikuj bujqësore e)

Durrës 1637349 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALESJO

L37311801K
(Ndërtime objektesh të ndryshme social kulturore, industriale, rrugore, impiante teknologjike termike dhe kondicionimi, elektrike dhe elektronike. Ndërtim minierash, nxjerrje minerali dhe import-eksport i tyr)

Tiranë 3158114 ALL

KAZIU 2013

L37508301R
(Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqësor dhe blegtorale, pajisje elektronike, elektrike, informatikë, elektro - shtëpiake, konfeksione,)

Laç ALL

ARDITI-V-N

L37816302F
(Grumbullim, përpunim e tregtim të lëndës drusore. Tregtim me shumicë e pakicë, import eksport i lëndës drusore, prodhime palete druri etj. Veprimtari në fushën e tregtimit me pakicë të karburantit, )

Lezhë -324088 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GRAND KONSTRUKSION M

L38109801T
(Ndërtimit, studimit, projektimit, ndërtime civile, industrial, turistike, bujqësore, rikonstruksione, vepra betonarmeje të veçanta portuale, rrugore, kanalesh e kanalizime, hekurudhore e aeroportuale, vepr)

Fier 2897043 ALL

FENI-CROME ALBANIA

L18414601Q
(Import-eksport të materialeve të ndryshme, minerale të pasuruara dhe të pa pasuruara. Pasurim i mineraleve të ndryshme, përpunim i mineraleve, shitje me shumicë dhe pakicë të mineraleve të pasuruara d)

Elbasan -700383 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VLER-INVEST

K81721022P
(Projektim, mbikëqyrje, Kolaudim, Konsulencë, shërbime & Vlerësim në fushën e ndërtimit. Në fushën e inxhinierisë mjedisore, të shfrytëzimit, mbarështimit të pyjeve, tregtimit dhe ndërtimit të pa)

Tiranë 7351646.83 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SEZON DEKOR

L21327005P
(Import- eksport, transport, shitje, dhënia me qira, marrjen me qira dhe të gjithë operacionet e tjera tregtare që kanë të bëjnë me pajisjet industriale e makineri, makineri, produktet teknike, minerale )

Tiranë 2822967 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PROJECT & PEOPLE

L21415031Q
(Veprimtari projektimi në fushën e arkitekturës dhe planifikimi urban. Drejtim punimesh, kolaudime, supervizime dhe konsulencë në fushën e ndërtimit. Aktivitete në fushën e ndërtimit e të gjitha lloje)

Tiranë 2569918 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SI & CO COMPANY

L21420002F
(Import eksport të vajrave lubrifikante, tregtim automjetesh, pjesë këmbimi, makineri, pajisje industriale, projektim, zbatime punime ndërtimi, konsulencë, supervizion dhe kolaudim punimesh. Eksport import )

Tiranë 1297447 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

InfraKonsult

L21512022F
(Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulence per ndertim e zbatim te veprave ndertimore publike dhe private, objekte turislike, ushtarake, kulti, industriale dhe te veprave ndertimore te te gjitha llojeve)

Tiranë 25120276 ALL

ER - NO

L11809002H
(1-Në fushën e projektimit: Projektime për objekte civile industriale, rruge, ura, projektues instalator. 2-Në fushën e drejtimit të punimeve: supervizion e kolaudim në zbatim dhe projektim. 3-Në fushën)

Tiranë 341919 ALL

Gjelbërimi 2000 SHPK

L21513012D
(Në fushën e mjedisit dhe pyjeve shoqëria do të kryejë: kryerje punime për rregullim dhe sistemim lulishte, parqe, dhe aktivitete të ngjashme, mbjellje lulesh, bar, etj., dhe krijimi i ambienteve çlodhë)

Tiranë -2547337 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni