Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 8132

Mbi 1000000 Fitim 2015

FAT GROUP

L43428401V
(Tregti me shumicë e pakicë, import – eksport, montim, mirëmbajtje, servis për produkte dhe pajisje: Industriale, elektronike, elektrike, hidraulike, hidrosanitare, bujqësore, ndërtimi, mobilimi, laborat)

Fier 1584088 ALL

Likja 2014 Kurbin

L48513301A
(Të gjitha llojet e ndërtimeve civile dhe industriale, tregtare, strukturave turistike, veprave rrugore, ndërtimeve infrastrukturë në përgjithësi deri në 5 kate e mbi 5 kate; pra mund të realizojë zba)

Lezhë 422079 ALL

ELEPHANTSTUDIO

L51708013S
(Studim dhe projektim në ndërtim i veprave civile, industriale, hidraulike, restaurime, punime dheu, betoni, armature, ujësjellës, kanalizime, ura dhe vepra arti, galeri tunele, rruge-hekurudha. Mbikëqyrj)

Tiranë -586162 ALL

Viola Green

L51928004K
(Shoqeria do te ushtroje aktivitet privat ne fushen e sherbimeve grumbullimin, seleksionim, perpunim, I mbejtjeve urbane, pastrimit te mbeturinave urbane, perpunimi i tyre, import - eksport i pajisjeve, makineri)

Tiranë ALL

"DRICONS"

L52013020H
(Mbikqyrje, kolaudim Studim, projektim, konsulence per ndertim e zbatim te veprave ndertimore publike dhe private, objekte turistike, ushtarake, kulti, industriale dhe te veprave ndertimore te te gjitha llojeve )

Tiranë ALL

"GJEODETIKA 2010" SH.P.K

L52229501C
(Studim projektim dhe zbatim i punimeve topogjeodezike. Projektime Arkitektonike dhe konstruktive. Shitblerje mallrash të ndryshëm. Shitblerje të pasurive të paluajtshme. Projektime arkitektonike dhe konst)

Durrës ALL

SAIMIRI GRUP 1981

L52402028F
(Pastrim dhe gjelbërim qyteti. Shërbime të ndryshme komunale, pastrim sipërfaqe urbane, rikonstruksione të ndryshme. Aktivitet në fushën e ndërtimit si: gërmime dheu; Ndërtime civile dhe ekonomike; pro)

Tiranë 242540 ALL

AB. ZOGA SH.P.K

L53405005H
(Kryerja e punimeve në Shërbime funerale. Kryerja e punimeve në varreza dhe mirëmbajtja e tyre. Bar - restorant. Shoqëria mundet të realizoj çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo)

Berat 569083 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BARDHI

J67902364U
(Shërbime publike, riparime të pjesshme dhe të përgjithshme banesash, private e shtetërore. Mirëmbajtje rrugësh, trotuaresh dhe kanalizimeve. Ndërtime banesash shtetërore dhe private dhe objekteve të t)

Laç 3971452 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

G & K

K51524045N
(Projektime ne fushen e arkitektures dhe te ndertimit:Studime pjesore urbanistike; Projektim objekte civile, industriale dhe turistike deri 5 kate; Projektim objekte civile, industriale dhe turistike mbi 5 kate;)

Tiranë 16948937 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BARDHI

J72902814G
(Shërbime publike, pastrime mjedisesh, organizim dhe kryerje punimesh për gjelbërim, shërbime funerale, transportim i kufomave brenda dhe jashtë vendit, shërbime për mirëmbajtje dhe riparim varrezash, sh)

Tiranë 3249087 ALL

GEO TECH

L23412201T
(Tregtimi me shumicë dhe pakicë dhe import eksport të mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, konfeksione, elektro - shtëpiake, hidrosanitare etj. Tregim materiale inerte elemente betoni e beton armeje)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RINIA 96

K13820210W
(Pastrim e gjelbërim qyteti, shërbime të ndryshme komunale. Mirëmbajtje dhe ruajtje varrezash. Tregtim mallrash industriale, ushqimore e karburante, klub e restorant. Grumbullim e shitje artikuj bujqësore e)

Durrës 1637349 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALESJO

L37311801K
(Ndërtime objektesh të ndryshme social kulturore, industriale, rrugore, impiante teknologjike termike dhe kondicionimi, elektrike dhe elektronike. Ndërtim minierash, nxjerrje minerali dhe import-eksport i tyr)

Tiranë 3158114 ALL

KAZIU 2013

L37508301R
(Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqësor dhe blegtorale, pajisje elektronike, elektrike, informatikë, elektro - shtëpiake, konfeksione,)

Laç ALL

ARDITI-V-N

L37816302F
(Grumbullim, përpunim e tregtim të lëndës drusore. Tregtim me shumicë e pakicë, import eksport i lëndës drusore, prodhime palete druri etj. Veprimtari në fushën e tregtimit me pakicë të karburantit, )

Lezhë -324088 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

GRAND KONSTRUKSION M

L38109801T
(Ndërtimit, studimit, projektimit, ndërtime civile, industrial, turistike, bujqësore, rikonstruksione, vepra betonarmeje të veçanta portuale, rrugore, kanalesh e kanalizime, hekurudhore e aeroportuale, vepr)

Fier 2897043 ALL

FENI-CROME ALBANIA

L18414601Q
(Import-eksport të materialeve të ndryshme, minerale të pasuruara dhe të pa pasuruara. Pasurim i mineraleve të ndryshme, përpunim i mineraleve, shitje me shumicë dhe pakicë të mineraleve të pasuruara d)

Elbasan -700383 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VLER-INVEST

K81721022P
(Projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulencë, shërbime dhe vlerësim në fushën e ndërtimit. Ne fushen e inxhinierise mjedisore, ne te gjitha fushat me karakter studimi e vleresimi tekniko ekonomik.)

Tiranë 7351646.83 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SEZON DEKOR

L21327005P
(Import- eksport, transport, shitje, dhënia me qira, marrjen me qira dhe të gjithë operacionet e tjera tregtare që kanë të bëjnë me pajisjet industriale e makineri, makineri, produktet teknike, minerale )

Tiranë 2822967 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni