Skip to content

DURRES KURUM SHIPPING (Ish Kantieri Detar Durres) Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-05 09:23:17
JSON

Tax Registration Number: J61811539M
Administrators: Asim Bregu
Scope: Riparim, ndertim dhe rindertim i njesive lundruese.Prodhim i pajisjeve te njesive lundruese.Ekporti i prodhimeve te saj.Ndertim i konstruksioneve te çelikut, drurit dhe materialeve plastike.Kryerja e tregtise me prodhimet e veta dhe furnizimi pa ndermjetes ne vend dhe jashte shtetit.Prodhime industrial te ngjashme me ndertimin e njesive lundruese dhe te elemeneteve te tyre.Veprimtari transporti detar, tokesor dhe hekurudhor dhe sherbime logjistike per nevojat e veta dhe paleve te treta.Kryerja e sherbimeve industrial per nevojat e veta dhe te paleve te treta.Veprimtari turistiko-hoteljere per punonjesite e shoqerise dhe per palet e treta.Berje joint-venture, Partneritet Publik- Privat dhe Partneritet Privat-Privat ne lidhje me sherbimet plotesuese dhe aktivitete portuale te te gjitha llojeve.Agjensi Detare dhe Spedicionere.Agjensi Doganore.Magazine Doganore.Aktivitet i ngarkimshkarkimit te anijeve. Import eksport, tregtim materile ndertimi, lende te para per industrine minerale, skrap hekuri, hekur ndertimi, elektroda, krom, baker apo dhe cdo mineral tjeter etj.
Other Trade Names: DURRES KURUM SHIPPING
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 26.05.1993
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Britani
Initial Capital: 2 032 499 486,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: Altberg Developements LP, nje shoqeri e inkorporuar sipas ligjeve te Mbreterise se Bashkuar, me zyre te regjistruar ne 35/3 Buchanan Street, Edinburg, EH6 8RB, Mbreteria e Bashkuar (Sipas marreveshjes per blerjen e aksioneve, date 23.08.2016)
ALTBERG DEVELOPMENTS LP eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne date 25.04.2016 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Mbreterise se Bashkuar, me adrese ne 9a Tinto Place, Edinburgh, Mbreteri e Bashkuar, EH6 5GD. Ortak kryesor is shoqerise eshte Cataj Uraz (Sipas regjistrit tregtar te Mbreterise se Bashkuar, date 24.05.2021, https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/)
Child Company: DURRES CONTAINER TERMINAL, nje shoqeri aksionare koncesionare, e themeluar me date 21.09.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12126504E, me adrese ne Durres, Lagjja 4, Rruga Egnatia, Zona Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 4/210-N1, me administrator Ada Kallçaku. Ortaket e shoqerise jane: DURRES KURUM SHIPPING (99.9%), MARINER (0.09%) Global Liman Isletmeleri (0.01%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 24.05.2021)

ALBPORT LOGJISTIKË, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 12.12.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L62413502G, me adrese ne Durres, Lagjia Nr. 4, Rruga "Skenderbej", Zona kadastrale Nr. 8514, Pasuria e paluajtshme nr. 4/239- N25, me administrator Asim Bregu. Ortaket e shoqerise jane: DURRES KURUM SHIPPING me 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 24.05.2021)
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 05.05.2014, me ane te Urdhrit Nr. 3933/2, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private HOTI BAILIFF SERVICE, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e palës debitore shoqëria “DURRES KURUM SHIPPING” sh.a, me NUIS (NIPT) J61811539M, me përfaqësues ligjor Sokol Plani, me qëllim pengimin e ndryshimit te statusit dhe shitjen e kuotave te shoqërisë”.

II. Me date 15.07.2014, me ane te urdhrit nr3933/8 lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Hoti Bailiff Service", u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e palës debitore, shoqëria "Durres Kurum Shipping" me NUIS (NIPT)- J61811539M.

*Tek xhirot vjetore te shoqerise jane perfshire edhe te ardhurat financiare te periudhes, per arsye se perbejne nje pjese te konsiderueshme te te ardhurave te shoqerise.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 8, (pasuria nr.1170/55, Zona Kadastrale nr.2105)

Address:
Durres Durres DURRES Lagjja nr.1, Rruga Egnatia, Pallati Fly, kati i nente

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.05.2021
Statuti i shoqerise
Marreveshje blerje aksionesh 23.08.2016
Amendament Nr. 1 date 25.09.2002 i kontrates se shitjes se aksioneve te dates 04.02.2002
Kontrata e shitjes se aksioneve 04.02.2002
Marreveshje per shitblerjen e aksioneve 23.12.2014
Kontrate shitje kuotash 29.11.2002
Kontrate shitje date 02.08.2009
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 23.08.2016
Vendimi i asamblese per transferimin e aksioneve nga aksionari shtet te ai privat, date 01.07.2005
Te dhenat e ortakut Altberg Development, marre nga Regjistri tregtar i Mbreterise se Bashkuar, date 24.05.2021
Dokument i ALTBERG DEVELOPMENTS LP, marre nga Regjistri Tregtar i Mbreterise se Bashkuar, date 24.05.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -14 416 048,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -49 128 887,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 391 203 254,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 499 008 378,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -12 347 091,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 779 082 427,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 6 417 960,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 24 459 471,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 26 621 716,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 419 837,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -55 776 466,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:5 072 354,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:14 606 003,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:251 217 847,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:933 328 260,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:20 984 533,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:796 680 914,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:33 980 310,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:72 534 956,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 012 672 012,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 36 986 407,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 183 482 610,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani