Skip to content

BNT ELECTRONICS (ish BNT ELECTRONIC`S)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-06-09 08:51:14
JSON

Tax Registration Number: J61817047D
Administrators: Jovan Bojdani
Scope: Tregtim, distribucion, import-eksport te mallrave te ndryshem ne pergjithesi, vecanerisht pajisje elektrike, elektronike, pajisje fundore dhe infrastrukture IT, fotokopjimi dhe riprodhimi te imazhit, mjekesore te te gjitha llojeve duke perfshire edhe ato me rreze X, pajisje fiskale, printera fiskal te gjitha llojeve, POS, si edhe sisteme fiskale me sisteme te ndermjetme; pajisje te transmentimit me vale te te gjithe brezave te frekuencave duke perfshire edhe antena te cdo lloji, sisteme kondicionimi dhe sisteme me gaz duke perfshire edhe ato me presion te larte', antiviruse dhe software te tjere per mbrojtjen e sistemeve informatike. Aktivitet ne fushen e sherbimeve si perfaqesues produktesh dhe kompanish te huaja dhe te vendit.Montim, instalim, konfigurim, integrim, mirembajtje, sherbime te ndryshme dhe trajnime te pajisjeve te ndryshme ne pergjithesi, vecanerisht pajisje elektrike, elektronike, pajisje fundore dhe infrastrukture IT, fotokopjimi dhe riprodhimi te imazhit, mjekesore te te gjitha llojeve duke perfshire edhe ato me rreze X, pajisje fiskale, printera fiskal te gjitha llojeve, POS, si edhe sisteme fiskale me sisteme te ndermjetme; pajisje te transmentimit me vale te te gjithe brezave te frekuencave 2 duke perfshire edhe antena te cdo lloji, sisteme kondicionimi dhe sisteme me gaz duke perfshire edhe ato me presion te larte, antiviruse dhe software te tjere per mbrojtjen e sistemeve informatike.Prodhim, projektim, programim, krijim, zhvillim, implementim, hostim, pershtatje dhe lokalizim, sipermarrje zbatuese, konfigurim, integrim, mirembajtje dhe trajnim per sisteme software te te gjitha llojeve, programe dhe aplikacione, dhe sisteme software onpremise, web-based, cloud dhe hybrid. Sherbim konsulence ne fushen e teknologjise se informacionit per dizenjimin dhe implemetimin e sistemeve hardware dhe/ose software. Sherbime hardware dhe software ne sektorin e teknologjise dhe te informacionit, telekomunikacionit, sherbimeve me vlere te shtuar, elektronikes dhe energjise, e pajisjeve te tjera qe jane te lidhura me to, dizenjim, instalim infrastrukture dhe mirembajfje te tyre.Sherbime printimi,skanimi dhe fotokopjimi, zgjidhje menaxhimi ne forme shitje ose me qira, shitje tonerash me shumice dhe pakice. Mbikeqyrje dhe kolaudim i punimeve te zbatimit ne ndertim. Punime te pergjithshme ndertimi. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per nenstacionet kabinat e transformatoreve, linja e tensionit te larte e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime speciale ndertimi. Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj. Montimi e prodhimi i elementeve te pajisjeve te ndryshme elektronike, elektroteknike, elektromekanike perfshire kondicioner, elektroshtepiake etj te ketij lloji, te sisteme informatike fizik apo ne cloud, infrastrukture pajisjeve IT, sisteme software, programeve, sistemeve te pajisjeve fiskale, pajisjeve mjekesore, etj. Kryerjen e sherbimit, servisit dhe mirembajtjen e pajisjeve pajisje elektrike, mekanike, elektronike, kompjuterike, pajisje telekomunikacioni, rrjetidhe sigurie, pajisje mjekesore, pajisje fiskale, kasa fiskale, pajisjeve energjitike, pajisjeve printuese dhe fotokopjuese, pajisje elektroteknike, elektromekanike perfshire kondicioner, elektroshtepiake etj te ketij lloji. Instalimin, konfigurimin, mirembajtje te sisteme informatike fizik apo ne cloud, infrastrukture pajisjeve IT, sisteme software sitemeve te pajisjeve fiskale, pajisjeve mjekesore, etj. Dhenien me qera te te gjithe sherbimeve te lartepermendura, pajisjeve, etj. 3. Ne fushen e Telekomunikacionit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin e impianteve te telekominikacionit dhe sherbimet e nderlidhjes ne internet, administrimi, vendosja dhe perdorimi i impianteve fikse dhe te levizshme per transmetime radiotelevizive ose ekuivalente. Kryerja e cdo operacioni ekonomik e juridik, prodhues dhe tregtar e financiar, qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e veprimtarise se shoqerise per te cilen ne baze te legjislcionit shqiptar, kerkohet leje e posacme nga organet kompetente te administrates publike, do te realizohet vetem pasi te jete siguruar leja perkatese
Other Trade Names: BNT ELECTRONICS (ish BNT ELECTRONIC`S)
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08/05/1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 270 000 000,00
Shares: 270 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Tirane, Automjet tip Volkswagen CADDY, me targa TR 6023 U

2. Tirane, Automjet tip Volkswagen Caddy me targe AA 621 ML me leje qarkullimi Nr TRDA7843115

Status: Aktiv
License(s): II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Zhan D'ark, Nd.32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, Tiranë

Address:
1. Tirane, Njësia Bashkiake Nr.5, Bulevardi ''Zhan D'ark'', Kulla Nr.1, Kati 1

2. Tirane, Bulevardi '' Gjergj Fishta '', Kulla 1

3. Tirane, Njesia Bashkiake Nr.7, Bulevardi "Zhan D'Ark", Kulla III, Kati perdhe, Dyqani Nr.2

4. Fier, Lagjia "Kastriot", Rruga "Brigada e 11 Sulmuese", dyqani nr.6

5. Vlore, L.Pavaresia,Rruga "Ismail Qemali" Vlore Objekti ndodhet ne Rezidencen Imperiale, nje banese 12 kate dyqani dhe 10 kate banimi

6. Tirane, Rruga "Skender Kosturi", Nr. Pasurie 7/593

7. Korçe, Ne rrugen "28 Nentori" (Riza Cerova) i cili ne dokumentin e pronesise njihet si pasuria nr 4, seksioni A, kati perdhe, me siperfaqe prej 30 m2"

8. Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 7, Bulevardi Zhan D'ark, Ndertesa Nr. 32, Kulla III, Kati i pare Nr. 16. (servis)

9. Tirane, Rruga Kongresi i Manastirit, Pallati i ri 7 katesh i shoqerise LK&CTD, per magazine

10. Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 7, Bulevardi Zhan D'ark, Ndertesa Nr. 32, Kulla III, Kati i pare Nr. 4. (magazine)

11. Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Jordan Misja, Magazina me Zone Kadastrale 8330, Nr.pasurie 6/348

12. Tirane, Njesia Bashkiake Nr.7, Blv. Zhan D'Ark, Ndertesa Nr.32, Sip.118.2 m2

13. Shkoder, Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu i Pare, prapa pallati nr. 1111, majtas njesi vegla auto, djathtas njesi kepuce

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit 21.08.1997
Kontrate shitblerje kuotash 02.07.2001
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 29.06.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 30.07.2009
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.06.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 136 780 722,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 48 406 318,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 142 819 052,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 118 580 418,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 137 700 095,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 170 818 552,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 194 801 704,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 71 455 698,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 82 081 024,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 69 378 707,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:790 932 771,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:636 473 190,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:879 567 311,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:665 589 450,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:668 747 150,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 060 365 757,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 083 047 548,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 502 934 382,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 398 977 702,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 448 080 195,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja