Skip to content

R & T
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-25 14:31:47
JSON

Tax Registration Number: J61901094G
Administrators: Renis Tërshana
Scope: Tregtim i artikujve të ndryshëm industrial, ushqimor, import eksport etj. Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj edhe në fushën e programimit te software dhe platformave software. Shoqëria ofron shërbime, riparime dhe mirëmbajtje të software dhe platformave software. Prodhim e tregtim me shumicë dhe pakicë e bojrave hidromate dhe detergjentëve. Kryerja e servisit të aparaturave dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe kompletimin e tyre, të hapë degë të shoqërisë të quajtur "Data servis". Prodhim i materialeve të ndërtmit, ndërtime civile të ndryshme, vepra arti, punime karpentiere, impiante të ndryshme, punime topogjeodezike, punime në sipërfaqe të gjelbra. Tregtim e instalim dhe shërbime të makinerive dhe pajisjeve elektronike, kompjuterike dhe informatike. Studime dhe konsulencë në fushën shëndetësore. Të kryejë çdo aktivitet tregtar, financiar dhënie marrje me qera, të vendos pengje dhe barrë hipotekore, aktivitete këto të konsideruara si të dobishme, apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalon në masë aktivitetet kryesore të cituara më sipër. Të kryejë aktivitete publikimi dhe reklamimi. Shoqëria kryen çdo lloj aktiviteti që bën pjesë në aktivitetin e saj, që lidhet me të dhe që e mbështet atë. Tregtim i shërbimeve dhe të gjitha produkteve të telefonisë mobile të kompanisë Vodafon. Shërbime të mirëmbajtjes dhe riparimit të aseteve të infrastrukturës energjitike industriale të mesëm dhe të ulët. Shoqëria R&T sh.p.k zotëron, riparon, mirëmban, transferon, merr, përdor, fabrikon ose instalon pajisje rrezatuese, të cilat transmetojnë rrezatime jonizuese dhe përmbajnë komponentë, që veprojnë me një diferencë potenciale më shumë se 5 kV për industrinë; Shoqëria R&T sh.p.k, kryen ekspertiza radiologjike, shitje, import-eksport të gjeneratorëve të cilët emetojnë rrezatim jonizues. Shoqëria R&T sh.p.k, kontrollon, nga ana teknike dhe funksionale, aparaturat, të cilat emetojnë rrezatimit jonizues”. Mbledh informacion dhe kryen matjet e analizat e nevojshme për kontrollin e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese dhe jojonizuese në aeroporte, ported he në pikat doganore Brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria R&T sh.p.k, ofron shërbimet e saja dhe bashkërendon punën me institucionet e specializuara brenda dhe jashtë vendit, për kalibrimin e pajisjeve të rrezatimit jonizues, monitorimin e komponeteve mjedisore, dhe analizë të impaktit në mjedise të burimeve jonizuese dhe jojonizuese, trajnimin e personelit me ekspertë të pavarur për veprimtari me rrezatime jonizuese, si dhe me institucione të tjera brenda dhe jashtë vendit, sipas nevojave, në bazë të marrëveshjeve të mirëkuptimit në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi. Shoqëria R&T sh.p.k, ushtron veprimtari me burime të rrezatimit jojonizues si dhe instalon pajisje të cilat transmetojnë rrezatime jojonizuese. Shoqëria R&T sh.p.k ofron shërbimet e saja dhe bashkërendon punën me institucionet e specializuara brenda dhe jashtë vendit, për kontrollin, matjen, dhe reduktimin në nivelet e lejuara të përqendrimit të radonit në vendet e punës në ndërtesa të reja ose të vjetra dhe ujë, nivelet udhëzuese të radiobërthamave në materialet e ndërtimit, si dhe nivelet e lejuara të radiobërthamave në ushqime dhe produkte kozmetike të prodhuara në vend, të importuara apo që eksportohen. Shoqëria R&T sh.p.k, ofron shërbimet e saj në matjen e fushës elektromagnetike (FEM), e cila përfshin fushat statike, me frekuenca shumë të ulëta (FEFU) fushat dhe radiofrequencat (RF) duke përfshirë mikrovalet, që shtrihen në diapazonin e frekuencave të 0 Hz deri 300 GHz. Shoqëria R&T sh.p.k ofron shërbimet e saj në llogaritjen e ekspozimit EMF, në lidhje me tetë madhesite fizike me të përdorura si më poshtë janë...1-Rrymës së kontaktit (Ic) midis një personi dhe një objekti është shprehur në Amper (A). 2-Densitetit të rrymës (J), që është rrjedhja e rrymës në njësinë e seksionit të marrë pingul me drejtimin e lëvizjes së saj në një vëllim të përçueshëm të tillë si trupi i njeriut, ose pjesë e tij, shprehur në Amper për metër katror (A/m2). 3-Intensitetit të Fushës elektrike që është një madhësi vektoriale (E) e barabartë me forcën ushtruar mbi një grimcë të ngarkuar, pavarësisht nga lëvizja e saj në hapësirë. 4-Intensiteti i fushës magnetike që është një madhesi vektoriale (H), e cila, së bashku me densitetin e fluksit magnetik, specifikon një fushë magnetike në çdo pikë të hapësirës 5-Densitetin e fluksit magnetik që është një madhesi vektoriale (B), në formën e një force që vepron mbi grimcat e ngarkuara në lëvizje, dhe është shprehur në tesla (T). 6-Densitetin e Fuqisë (S) që është një madhësi e përshtatshme e cila përdoret për frekuenca shumë të larta, ku thellësia e depërtimit në trup është e ulët.
Other Trade Names: R & T
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20.10.1995
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 230 000 000,00
Shares: 2 300
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tiranë, Kamion Iveco Magirus me targa AA 461 GI
2) Tiranë, Kamion Daimler Chrysler me targa AA 834 KN
3) Tiranë, ATP - Mercedes Benz - Sprinter, me targë TR 1793 M
4) Tiranë, Ford Tranzit AA 587 JM
5) Tiranë, ATP - Mercedes Benz - Sprinter, me targë TR 0907 S
6) Tiranë, Kamion Man me targë AA 351 FK
7) Tiranë, ATP - Mercedes Benz, me targë TR 5492 U
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
Legal Cases: I. Më datë 20.07.2017, me anë të Urdhrit Nr 2308 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 11297 Prot., datë 21.07.2017, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor Astrea" sh.p.k, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë "R&T".

II. Më datë 25.07.2017, me anë të Urdhrit Nr. 2343 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.11437 Prot., datë 25.07.2017, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor Astrea" sh.p.k, u urdhërua "Heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë "R&T" të vendosur me anë të shkresës Nr. 2308 Prot., datë 20.07.2017.

III. Më datë 06.05.2019, me anë të Urdhrit Nr. 664 Regj, Nr. 1697 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “REAL BAILIFF SERVICE ” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e paleve debitore “ R & T ” shpk, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

IV. Më datë 09.05.2019, me anë të Urdhrit Nr. 664 Regj, Nr. 1697/1 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “REAL BAILIFF SERVICE ” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi shoqërinë “ R & T ” shpk, vendosur me anë të Urdhrit Nr. 664 Regj, Nr. 1697 Prot, datë 06.05.2019.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati 89, Shk. A, Kati 10

Address:
1) Korçë, Pogradec, Pogradec, Lagjja Nr. 5, Rruga Kajo Karafili, Pranë Poliklinikës së Vjetër
2) Durrës, Lagjja Nr. 11, Bulevardi Kryesor Dyrrah, kati përdhe i ish hotel Durrësit, ngjitur me pastiçerinë turke Sulltan Bakllava.
3) Gjirokastër, Rruga Nacionale Tepelenë Gjirokastër te Ura e Lumit pranë Karburant Elda
4) Tiranë, KOMUNA PARISIT-NEW YORK UNIVER
5) Shkodër, Bulevardi Skënderbeu, Lagjja 3 Herojnte, Pallati Nr. 001, Kryqëzimi i rrugës Marin Becikemi me Bulevardin Skënderbeu
6) Elbasan, Kryqëzim i Cerrikut, Pallati 100, pranë shkollës Jeronim De Rada
7) Berat, Kuçovë, Lagjja Lukan Prifti, në krah të Albtelekom.
8) Gjirokastër, Sheshi Çerçiz Topulli, kati 1, godina Hotel Çajupi
9) Tiranë, Rruga George W Bush, Kulla përballë Parlamentit, Kati III
10) Gjirokastër, Përmet, Shëtitorja Sami Frashëri, në Krah të Albtelecomit, mbrapa Alpha Bank.
11) Tiranë, LLAZI MIHO PLL 7 KOMBINAT
12) Fier, Lagjja Konferenca e Pezës, Bulevardi Jakov Xoxa, Pall. 85, K 1, (pallati i Sharrës tek rrethrrotullimi).
13) Korçë, Pogradec, RESHIT ÇOLLAKU-LAGJA NR. 2
14) Durrës, Krujë, Bulevardi Kryesor, në krah të Albtelecomit
15) Fier, Patos, Lagjja " 1 Maji", përballë "Alpha Bank".
16) Elbasan, Cerrik, Lagjja Nr.2, Sheshi Kryesor pranë Farmaci Jeta.
17) Tiranë, Farkë, Mjull Bathore, Komuna Farkë
18) Tiranë, Kavajë, Lagjja Nr. 6, Rruga "Mehmet Babamusta", Sheshi Amerika
19) Tiranë, Kavajë, Lagjja Nr.2, Sallbeg Bulevardi Josif Budo
20) Elbasan, LAGJIA LUIGJ GURAKUQI
21) Tiranë, KAVAJES ISH M MAME FAB LETRES
22) Tiranë, Rruga Bardhyl, Pallati 382, Shk 2, Ap 22.
23) Berat, SHESHI AGJENSIA E AUTOBUZAVE
24) Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres , km 11, godina Emingres , Kati Pare
25) Tirane, Kavaje, Golem, Njesia administrative Golem, Kavaje , Bulevardi i Palmave , Shkolla Profesionale Charles Telford (Rikonstruksion i godines se shkolles)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.12.2020
Statuti i shoqerise
Dokumenta te ndryshme (akti I themelimit, vendimet e asamblese)
Kontrate shitje 20.12.1996
Kontrate shitje kuotash kapitali 24.11.2000
Kontrate dhurimi kuotash 19.03.2002
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 14.09.2010
Urdher vendosje sekuestro konservative 20.07.2017
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative 25.07.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 56 326 582,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 65 108 250,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 62 053 110,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 50 545 633,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 39 583 367,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 23 960 030,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 23 577 187,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 20 405 470,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 32 325 855,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 29 943 693,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:3 613 007 521,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:3 977 828 222,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:3 782 081 559,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:4 050 783 459,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 575 699 992,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 3 395 401 855,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 3 758 003 397,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 681 098 948,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 3 704 767 384,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 3 524 383 563,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala