Skip to content

MENI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-07-13 12:24:53
JSON

Tax Registration Number: J61909018W
Administrators: Niat Liçi
Scope: Ndertime civile dhe industriale, rikonstruksione, mirembajtje godinash, ndertim rruge, mbikalime, hekurudha, ura, vepra arti, ujesjellesa, gazsjellesa, vepra kullimi, vaditje. Punime mbrojtje lumore, punime n/tokesore, punime germimi, prishje. Ndertim n/stacione elektrike e kabina e linja te TN, impjante per prodhim energjie. Punime te inxhinierise se mjedisit. Sinjalistika rrugore, ndricuese te trafikut. Ndertim e parafabrikat, b/a, punime rifiniture te muratures, metalike, druri, xhami, plastike. Impiante teknologjike dhe kondicionimi, impjante, mirembajtje hidrosanitare kuzhina, lavanteri, impjante linja telefonie dhe telekomunikacioni, punime elektrike , telefonike , radiofoni TV. Punime topogjeodezie. Grumbullim dhe trajtim te mbetjeve urbane. Prodhim tregim transport materiale ndertimi. Tregti transport materiale elektrike, hidraulike, hidrosanitare, elektroshtepiake. Tregtim, transport te produkteve ushqimore, blegtorale me shumice e pakice. Mirembajtje rutine dhe punime dimerore ne rruge. Sherbime pastrimi ne zonat urbane, rurale dhe te ambienteve te brendshme, te jashtme te institucioneve shteterore, private. Gjelberim dhe dekorim te ambjenteve publike, shteterore, private. Sherbime 2 dezinfektim. dezinsektim. deratizim. te ambienteve te brendshme dhe te jashtme si dhe tregtim materialesh pastrimi. Tregeti, blereje/shitje mirembajtje aparatura, paisje teknologjike profesionale. Prodhim, furnizim mobileri e paisje, aksesore mobilerie. Punime restaurim i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike.
Other Trade Names: MENI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/04/1996
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 7 102 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Kamion me targe AA 562 AH
Tirane, Kamion tip Mercedes Benz TR 5607 E
Status: Aktiv
License(s): V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga Shinasi Dishnica, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.07.2021
Akti i themelimit
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 230 363,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 14 605 576,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 921 035,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 659 245,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 895 527,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 709 332,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 909 255,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 718 633,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:23 202 750,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:47 193 464,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:32 513 904,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:21 587 544,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:43 631 446,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 33 562 372,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 18 604 407,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 25 200 426,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala