Skip to content

AUTO STAR ALBANIA (Ish ASA AUTO STAR ALBANIA)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-14 11:02:09
JSON

Tax Registration Number: J62023007G
Administrators: Arben Breshani, Rozafat Palushi
Scope: Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha llojet e autoveturave, mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit (servisit) për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij shërbimi për autoveturat, mjetet e transportit të 2 pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për motorët e mjeteve lundruese(anijeve). Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe për tregtimin në tregun e brendshëm të vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, reklamash, marketing, sponsorizimi, etj. Veprimtari në fushën e ofrimit te shërbimit të gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve të sistemit GPS, si dhe monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit GPS. Ushtrimin e aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e veprimtarisë së trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove (agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të procedurave dhe plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të kryejë veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove. Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me motor dhe rimorkiove te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe paisjen me Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit Teknik per mjetet me motor dhe rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë. Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te keshillimit, asistences, pershpejtimit te procedurave dhe plotesimit te dokumentacionit per llogari te cdo personi ose subjekti qe kerkon te kryeje veprimtari qe lidhen me procedurat doganore. Aktivitet ne fushen e shitblerjes se pasurive te paluajtshme. Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te ruajtjes dhe ekspozimit per te gjitha llojet e automjeteve ne mjediset/ambjentet e saj, per palet e treta. Veprimtari ne fushen e transportit rrugor nderkombetar mallrash per te trete dhe me qira. Ushtrimi i veprimtarise se shitblerjes, te ndermjetesimit, te autoriparimit per mjetet rrugore me motor dhe rimorkiot e te gjitha llojeve, te autorizuara nga prodhuesi i tyre.Ushtrimi i veprimtarise ne fushen e arsimit te larte, kerkimit shkencor, veprimtarive krijuese dhe profesionale, duke krijuar per kete qellim institucione te arsimit te larte perfshire Universitete, Kolegje Universitare, Akademi dhe Kolegje Profesionale te Larta.
Other Trade Names: AUTO STAR ALBANIA
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 30/07/1996
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 140 000 000,00
Shares: 114 000
Parent Company / Owner: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2021)
Child Company: KOLEGJI PROFESIONAL GJERMAN I TEKNOLOGJISË, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 29/12/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02430014K, me adrese ne Tirane, Kashar, Lagjja Kashar, autostrada Tirane Durres, km 7, godine 2-kateshe, nr 10, me administrator Neshat Zeneli. AUTO STAR ALBANIA zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Board Members: Eda Spahiu, Sokol Kodra, Muharrem Bardhoci
Assets: Tirane, Mercedes Benz TR 3673 N
Tirane, Mercedes Benz TR 7389 I
Tirane, Mercedes-Benz Vito 110 CDI me targa AA 697 BT
Tirane, Automjet me targa AA 386 ZG
Status: Aktiv
License(s): VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
Changes
Additions: Miratimin per kufizimin e kompetencave te Administratorit aktual te shoqerise "AUTO STAR ALBANIA" sh.a Z. Arben Breshani, persa i perket transfertave financiare qe kryen shoqeria, duke miratuar qe ne te gjitha transaksionet financiare qe kryhen nga shoqeria "Auto Star Albania sh.a" 3 do te firmosin bashkarisht me Z.Rozafat Palushi.

Miratimin per kufizimin e kompetencave te Administratorit aktual te shoqerise "AUTO STAR ALBANIA" sh.a Z. Arben Breshani, persa i perket transfertave financiare qe kryen shoqeria, duke miratuar qe ne te gjitha transaksionet financiare qe kryhen nga shoqeria "Auto Star Albania sh.a" do te firmosin bashkarisht me Z.Rozafat Palushi.
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Lagjja Kashar, autostrada Tiranë Durrës, km 7, godinë 2-katëshe, nr 10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.02.2022
Akti I themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.12.2002
Vendimi i asamblese per zvogelimin e kapitalit 28.01.2014
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 28.04.2014
Vendimi per shnderrimin e formes ligjore te shoqerise 04.02.2015
Raporti I ekspertit per shnderrimin e "Auto Star Albania" ne shoqeri aksionere, date 05.02.2015
Vendimi per pranimin si ortak te Kastrati sh.a 23.09.2015
Vendimi per pranimin si ortak te Kastrati sh.a 23.09.2016
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -5 448 739,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 134 265 726,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 90 252 015,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 57 618 274,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 920 717,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -17 742 800,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -33 465 657,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -19 939 703,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -51 180 804,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 28 454 380,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 20 244 811,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 324 379 128,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 646 673 206,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 625 675 369,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 041 894 462,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 740 167 987,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:636 636 942,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 585 875 819,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 575 996 129,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 636 881 205,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 734 429 853,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 744 363 720,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala