Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 514, datë 01.07.2020, i pasurisë shtetërore në Gjirin e Limionit Sarandë me sipërfaqe të përgjithshme 265.299,5 m2 për një periudhë 20 (njëzet) vjet (pasuritë me nr. 1/552, vol. 46 f. 205, truall me sipërfaqe 208.693,5 m2 ; pasuria me nr. 1/416, vol. 30, f. 157, truall me sipërfaqe 39.446 m2 ; pasuria me nr. 1 /547, vol. 40, f. 200, truall me sipërfaqe 1626 m2 ; pasuria me nr. 1/548, vol. 46, f. 201, truall me sipërfaqe 11130 m2 , zona kadastrale 8642, në pronësi dhe përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe pasuria nr. 1/420 vol. 41, f. 178, truall me sipërfaqe 2502 m2, në zonën kadastrale 6842 dhe pasuria nr. 4/160, vol. 60, f. 44, truall me sipërfaqe 1902 m2 , zona kadastrale 8641, në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural).

KASTRATI GROUP (Ish KASTRATI SHA) Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-10-01 08:43:32
JSON

Tax Registration Number: K21711502V
Administrators: Gani Kastrati
Scope: Krijimin, instalimin dhe vënien në shfrytëzim të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit, import-eksport dhe tregti me shumicë e naftës, gazit, nënprodukteve të tyre, vajrave lubrifikantë, transporti kombëtar e ndërkombëtar i tyre, import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të teknologjisë dhe pjesëve të këmbimit për ushtrimin e veprimtarisë hidrokarbure, të automjeteve të transportit hidrokarbur, të kokave dhe cisternave bote për to dhe për depozita stacionare të bombulave me ose pa mbushje gazi si dhe dhënien e asistencës teknike për to, ndërtimin dhe vënien në përdorim të depove hidrokarbure, rezervuareve të linjave dhe pikave të shitjes së tyre sipas projektit teknologjik, import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të artikujve industrial, bujqësore, blektorale, ushqimore, ndërtimore, elektroshtëpiake, audiovizive, elektrike, të makinerive për ndërtim, ndërtimin e çdo godine, qendra biznesi, hotele, bar-restorante, magazina, parking, komplekse turistike, depo stacionere për karburante e nënprodukteve të tyre, ngritjen dhe vënien në shfrytëzim të poligoneve të ndërtimit për prodhimin e materialeve inerte të betoneve, penobetoneve dhe të çdo materiali ndërtimor parafabrikat, ndërtime të impianteve të pastrimit të mbeturinave civile dhe industriale, për ngritjen dhe restaurimin e rrjetit bonifikues të vaditjes dhe kullimit, punime dhe kanalizime për rrjetet e jashtme dhe të brendshme të ujësjellësve e të çdo rrjeti tjetër të sistemit hidrik, prodhim guri, punime çimentimi, injektive detare, shtrirje kabllosh e tubacionesh nënujore, ndërtimin e urave, rrugëve urbane e interurbane, asfaltimin e tyre, kryerjen e veprave të artit, agjenci turistike, doganore, spedicionere, të transportit tokësor, detar e ajror civil, të pasagjerëve e mallrave, hapjen e zyrave të projektimit dhe zbatimit, dhënien e asistencës teknike të supervizionit, të kolaudimit dhe të ekspertizës ndërtimore për nevojat e të tretëve. Për ushtrimin e aktivitetit të grumbullimit, demolimit dhe shitblerjes së skrapit, hekurishteve dhe mbeturinave të tyre. Grumbullim, magazinim, përpunim, riciklim, transport dhe asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme. Furnizim me karburant dhe lubrifikant për mjetet lundruese (detare) si dhe Jet-Oil për mjetet fluturuese ajrore. Import - eksport, magazinim, transport te te gjitha llojeve te kimikateve etj.
Other Trade Names: KASTRATI GROUP
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 30/04/2002
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 140 850 000,00
Shares: 140 850
Child Company: I. Kastrati Construction, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.05.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61723012R, me adresë në Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Nr.Pasurie 2/339, Vol.48, fq.105, ZK 8160, me administrator Viron Hamzai, me administrator Viron Hamzai. KASTRATI GROUP zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023).

II. ALBANIA TREATMENT COMPANY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.03.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91507011S, me adresë në Tiranë, Vorë, Marikaj, Rruga “Vorë Marikaj”, KM 1, Vorë, Tiranë, me administrator Gent Herri. Shoqëria është e pezulluar. KASTRATI GROUP zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023).

III. ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.11.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82320043A, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Mark Albania Hotel, kati i parë, 1000 Tiranë, me administrator Ahmet Kastrati. KASTRATI GROUP zotëron 65% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023).

IV. LIRA M.P, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K99530001D, me adresë në Lezhë, Orosh, Kodër-Spaç, Autostrada Durrës-Kukës km 25, godinë 2-katëshe, me administrator Përparim Bulica. Shoqëria është ç’regjistruar pa likuidim, përthithur nga KASTRATI sh.p.k. KASTRATI GROUP zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023).

V. MAK ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.05.1994 sipas ligjeve të Republikës, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61821059A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Sheshi ITALIA, Ambienti me Nr. pasurie 7/57, Zona Kadastrale 8160, me administrator Shefqet Kastrati. KASTRATI GROUP zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023).

VI. MARINA LIMION, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.10.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L94602803N, me adresë në Vlorë, Sarandë, Porti Detar Limion, nr. pasurie 5/232, lagjia nr. 4, me administratorë Genard Kastrati dhe Viron Hamzai. KASTRATI GROUP zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023).

VII. KASTRATI HOTELS & TOWER, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.09.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82106038D, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Sheshi Italia, Ambjenti me Nr. pasurie 7/58, Zona Kadastrale 8160, Tiranë, Shqipëri, me administrator Elsi Keco. KASTRATI GROUP zotëron 80% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023).

VIII. KASTRATI RESIDENCES, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.12.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91315035G, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr. 2, Sheshi Italia, Ambjenti me nr. pasurie 7/60, Zona Kadastrale 8160, me administrator Musa Kastrati. KASTRATI GROUP zotëron 80% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023).

IX. RENDON OIL, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 16.03.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L57716501I, me adresë në Lezhë, Shëngjin, Rruga e Portit, pranë ish godinës së Doganës, Godina me Nr. Hipotekor 159, Zona Kadastrale 3126, me administrator Stefan Boçi. KASTRATI GROUP zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023).

X. TENET, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 09.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71516507R, me adresë në Durrës, Porto Romano, Ndërtesa 700 m nga hidrovori, Zona Kadastrale 3184, me administrator Gentian Çekrezi. KASTRATI GROUP zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023).

XI. Albanian Highway Concession, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.12.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62427021G, me adresë në Farkë, Rruga '' Bilal Sina '', Shkalla 1, kati përdhe, Njësia Nr. 3, Selitë, me administrator Spartak Tumani. KASTRATI GROUP zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023).

XII. AUTO STAR ALBANIA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.07.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62023007G, me adresë në Tiranë, Kashar, Lagjia Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, km 7, godinë 2-katëshe, nr. 10, me administrator Arben Breshani dhe Rozafat Palushi. KASTRATI GROUP zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023).

XIII. KASTRATI OIL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.10.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L92221505V, me adresë në Durrës, Lagjja 14, Lagjja 14, Ura e Dajlanit, Zona Kadastrale 8515, Nr. pasurie 8/2572, Shkozet, me administratorë Shefit Kastrati dhe Ramazan Hoda, me status te pezulluar. KASTRATI GROUP zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.10.2023)

XIV. MARINA BAY SARANDA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 08.07.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M04310802F, me adrese ne Vlore, Sarande, Porti Detar Limion, nr.pasurie 5/232, lagjja nr.4, me administratore Genard Kastrati dhe Viron Hamzai. KASTRATI GROUP SHA zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.10.2023)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Haredin Kastrati, Shefit Kastrati, Hysen Kastrati
Assets: Durrës, Mjet transporti tip Mercedes Benz, me targë AA 124 DX
Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes 4 Benz, Autobot me targë AA561XA
Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA248VX
Durrës, Mjeti tip MAN kokë tërheqëse targë, AA 573 ER
Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 746
Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 664 PP
Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 747
Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 667 PP
Durrës, Mjeti Kokë tërheqëse Mercedes Benz me targë, DR 3327 F
Durrës, Mjeti tip MERCEDES BENZ me Targë, AA 140 ES
Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 662 PP
Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 660 PP
Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA560XA
Durrës, Gjysemrimorkjo Bot me Targë, DR 1084 F
Durrës, Mjet tip Man me targë, AA 517 GF
Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 741
Durrës, Mjeti tip BENZ me targë, AA 567HG
Durrës, Gysmërimorkjo Bot me Targë DR 1082 F
Durrës, Mercedes Benz, Kamjon bot ATV, me targë Dr 4633 E
Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA437XA
Durrës, Mjeti tip Franctin (Bot) me targë, ABR 749
Durrës, Mjet tip Gjysmë - Rimorkio me 5 targë, ABR 995
24) Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA562XA
Durrës, Mjeti tip MAN me targë, AA 692 IX
) Durrës, Mjet transporti Karburant tip " RAG " me targë, ACR 434, Lagjja Nr.14, Ura e Dajlanit
Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 744
Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA247VX
Durrës, Mjet tip Benz me targë AA 376 PB
Durrës, Lagjja 14, Rruga Ura Dajlanit, Shkozet
Durrës, Mjet Transporti, tip Mercedes Benz me targë AA 908 CK

Durrës, Lagjja 14, Rruga Ura Dajlanit, Shkozet, Durrës, Mjet Transporti, tip Gjysmërimorkio me targë, ACR 475
Durrës, Mjet tip Schwarz 948, rimorkio, me targë ABR 735
Durrës, Porto-Romano, Mjeti gjysmë rimorkio me targë, ADR 286
Durrës, Porto-Romano, mjet transporti tip Scania me targë, AA 968 JL
Durrës, Lagjja nr. 14, Benz AA 014 BK
Durrës, Kokë tërheqëse me Targë, DR 1081 F
Durrës, Mercedez Benz me targë DR 3780 F
Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 742 6
Durrës, Gjysëmrimorkio ACERBI me targë Dr 2342 E
Durrës, Porto Romano, Zona Kadastrale 3184, me numër pasurie 65/17
Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 743
Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 665 PP
Durrës, Porto Romano, Mjet tip Mercedes Benz, me targë AA 598 JV
Durrës, Mjet transporti tip Scania me targë AA 265 DS
Durrës, Porto Romano, Mjeti tip DAF me targë AA 955 ML
Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA249VX
Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA450XA
Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 661 PP
Durrës, Mjeti tip gjysmërimorkio, Goddeeris me targë, ABR 997
Durrës, Porto Romano, Mjet tip Benz, me targë AA 176 NH
Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë AA439XA
Durrës, Mjet tip Daimler Chrysler 950, autobot me targë AA 842 FV
Durrës, Mjet tip Benz me targë AA 709 GE
Durrës, Lagjja 14, Shkozet, Mjet transporti 7 tip Mercedes Benz, me targë AA 461 ER
Durrës, Mjet Kokë tërheqëse, tip Scania, me targë AA 283 DI

Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 745
Durrës, Mjeti tip Gjysëm Rimorkio me targë ACR 464
Durrës, Lagjja 14, "Ura e Dajlanit", Shkozet, Mjeti tip Gjysëm-Rimorkio me targë ACR 210
Durrës, Porto Romano, Mjet transporti tip Volvo, me targë AA 946 MD
Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 663 PP
Durrës, Mjetin tip BENZ me targë, AA 731 AE
Durrës, Lagjja 14, Rruga Tirana, Mjet transporti tip Man, me targë AA 851 GZ
Durrës, Lagjja nr. 14, Tip Mitsubishi AA 015 BK
Durrës, Mercedes Benz, Kamjon bot ATV, me targë Dr 7731 C
Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë AA438XA
Durrës, Kokë tërheqëse me Targë, DR 1083 F
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.5.2 - Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre përkatëse
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.5 - Leje mjedisore
VII.5.7 - Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada
X - Leje e integruar mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Legal Cases: I. Më datë 24.05.2012, me anë të Urdhrit Nr. 834-12 Regj. Nr. 12617 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG " sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "Kastrati"sh.a. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. Objekti i sekuestros është kundërvajtje administrative ndaj Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë, Tiranë.

II. Më datë 01.06.2012, me anë të kërkeses Nr. 14110 Prot, 834-12 Regj "Për heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” shpk, u kërkua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e Shoqërisë “Kastrati” sha.

III. Më datë 26.01.2018, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 289 Rep, Nr. 162/1 Kol, midis kredidhënësit bankës BKT sh.a dhe kredimarrësit shoqëria "KASTRATI" sh.a. Me anë të kësaj marrëveshje, barrëdhënësi “KASTRATI” sh.a vendos barrë siguruese mbi 100% të aksioneve të shoqërisë në favor të barrëmarrësit, me qëllim sigurimin e të gjithë detyrimeve të shoqërisë që rrjedhin nga kontrata e kredisë me kufi/Overdraft Nr. 287 Rep., Nr. 160 Kol., datë 26.01.2018, të lidhura me Bankën Kombëtare Tregtare sh.a – Dega “Shkozet” për kredinë e marrë.

IV. Kontrate “1 euro”

Më datë 01.07.2020, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 514, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomise, si qiradhënës, dhe shoqërive “CONCORD INVESTMENT” SHPK dhe “KASTRATI GROUP” SHA, si qiramarrës, për pasurinë shtetërore me sipërfaqe të përgjithshme 265.299,5 m2 dhe, konkretisht, pasuritë me nr. 1/552, vol. 46 f. 205, truall me sipërfaqe 208.693,5 m2 ; pasuria me nr. 1/416, vol. 30, f. 157, truall me sipërfaqe 39.446 m2 ; pasuria me nr. 1 /547, vol. 40, f. 200, truall me sipërfaqe 1626 m2 ; pasuria me nr. 1/548, vol. 46, f. 201, truall me sipërfaqe 11130 m2 , zona kadastrale 8642, në pronësi dhe përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe pasuria nr. 1/420 vol. 41, f. 178, truall me sipërfaqe 2502 m2 , në zonën kadastrale 6842 dhe pasuria nr. 4/160, vol. 60, f. 44, truall me sipërfaqe 1902 m2 , zona kadastrale 8641, në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për një periudhë 20 (njëzet) vjet (Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 9967, datë 24.7.2008, “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore, të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, dhe të vendimit nr. 54, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave).

V. Me date 25.03.2021, me ane te deklaratës noteriale nr.595 Rep., nr. 378/2 Kol, dt, përfaqësuesit e Bankës Kombëtare Tregtare, deklarojnë se: Përfituesi/BKT, heq dorë nga barra siguruese mbi aksionet e shoqërisë “KASTRATI GROUP”SHA, me qëllim që Barrëdhënësi të kryej veprimet për zhbllokimin e aksioneve pranë QKB-së.
Changes
Additions: KASTRATI GROUP zoteron 65% te kapitalit te ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK, e cila eshte themeluese e shoqerise koncesionare PORTI MBM (Multi Buoy Mooring). Paketa kontrolluese e shoqerise koncesionare PORTI MBM (Multi Buoy Mooring) eshte KASTRATI GROUP.
Address:

Seat:
Durrës, Lagja 14, Rruga "Tiranës", ura e "Dajlanit"

Address:
Durrës, Fshati Rinia, Porto Romano, pranë Depozitave të Karburantit
Durres, PORTO ROMANO , FSHATI RINIA, PASURIA 64/116 ZONA KADASTRALE 3184, VOL 10 FQ 140 Tiranë, Kashar, Fshati Yrsheke, Depozite 500 Ton, ngjitur me distributorin e shitjes me pakicë të shoqërisë "KASTRATI"
Durrës, Spitallë, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.32, përballë karburantit "ELDA", Zona Kadastrale 8517, me numër pasurie 173/154
Korce, Bilisht, DEVOLL, Rruga Nacionale Korçë - Kapshticë, në hyrje të Bilishtit, Zona Kadastrale 1202, me numër pasurie 793/82, ngjitur me distributorin e karburatit "KASTRATI" sh.p.k
Lezhe, Lac, Sanxhak, Qafë e Pazarit, Zona Kadastrale 2365, me numër pasurie 5/26/1, ngjitur me distributorin e karburant "KASTRATI" sh.p.k
Fier, Drizë, Pasuria me Nr.184/4, lloji i pasurisë truall, me Zonë Kadastrale 1557, vol.6, fq. 238
Durres, Kruje, Prane Aeroportit Nderkombetar “Nene Tereza”, Nikel, Rinas, Zona kadastrale Nr. 3183, nr . Pasurie 201/16.

Website:
https://kastratigroup.al/sq

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.10.2023
Akti i themelimit
Vendimi i aksionerit te vetem per zmadhimin e kapitalit 23.12.2011
Urdher per venien e sekuestros konservative 24.05.2012
Kerkese per heqjen e mases se sekuestros 01.06.2012
Marreveshje siguruese 26.01.2018
Vendim i Keshillit te Ministrave Nr. 514, date 01.07.2020 per lidhjen e kontrates se qirase 1 euro
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zvogelim Kapitali date 19.09.2022
Kontrate Shitje Aksionesh date 20.10.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Anekset e pasqyrave financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te adhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -1 016 567 082,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 5 039 773 376,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 054 642 653,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 855 299 807,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 470 269 638,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 200 957 059,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 309 694 010,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 254 826 900,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 437 405 363,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 155 303 292,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 733 799 130,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 409 424 870,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 385 983 815,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:93 517 429 001,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:62 013 729 545,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:46 642 120 176,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:65 144 498 223,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:61 682 523 301,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:43 430 576 611,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:44 440 117 396,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:51 472 611 559,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 65 576 910 379,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 63 917 659 782,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 47 440 004 994,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 20 266 597 983,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 15 422 208 022,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja