Skip to content

ARTI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-10 10:06:16
JSON

Tax Registration Number: J64103808P
Administrators: Mihal Xoro, Ahilea Papuçi
Scope: Ndërtime Civile e Industriale, prodhime materiale betoni, prodhime Inerte dhe nënprodukte të tyre. Hapje Inerte dhe linje betoni. Lëndë plasëse dinamike, kapsolla detonatorë, magazinimin e tyre, për punimet në linjat inerte, prodhim i asfalto betonit, betoneve, rikonstruksion të objekteve, ndërtim digash, përforcime themeli dhe izolime mbi dhe nëntokësore, lyerje fasadash dhe lyerje të objekteve, hidroizolime, punime të mirëmbajtjes dhe sinjalistikës rrugore, ndërtim mbishtresash rrugore, ndërtim të urave, rrugë, punime karpentierie prej druri dhe konstruksione metalike, prodhim të tyre dhe ndërtime objektesh me fasada xhami, importe, eksporte dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm, inerte dhe nënprodukteve të tyre, të prodhimeve të betonit. Shitje të pasurive të paluajtshme, të realizuara gjatë ndërtimit, hyrja në marrëdhënie bashkëpunimi me persona të tretë, fizik ose juridik, hapje të Agjencive Imobilare. Ndërtime civile e industriale, punime të ndryshme dheu beton, beton armë, ndërtime civile, vepra arti, kanalizime, rikonstruksion godinash, veshje fasadash, prodhime druri, metalike, plastike për dyer dhe dritare. Të ofroj, kryej dhe drejtoj shërbime sipërmarrjeje, projekte dhe veprimtari të të gjitha llojeve. Të 2 krijojë, blejë, financoj, investoj, të hyjë në marrëdhënie me të tretë.
Other Trade Names: ARTI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25.07.1995
District: Vlorë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 448 010 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Assets: 1) Vlore, Sarande, Kamjon me targa SR 7075 B.
2) Vlore, Sarande, Kamjon me targa SR 7076 B.
3) Vlore, Sarande, Kamjon me targa SR 7552 B.
4) Vlore, Sarande, Kamjon me targa SR 3616 B.
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Me date 10.04.2012, me ane te Urdhrit per vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit nr. 4081 Prot, nr. Dosje 533,534,535 te Shoqerise Permbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Shoq "Arti" shpk Nipt: J64103808P me perf ligjor Ahilea Papuçi, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 17.04.2012, me ane te Urdhrit per heqjen e sekuestros nga kuotat e debitorit nr. 4880 Prot, nr. Dosje 533,534,535 te Shoqerise Permbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros nga kuotat e Shoq "Arti" shpk Nipt: J64103808P me perf ligjor Ahilea Papuçi te bllokuar me shkresen Nr.4081 Prot,date 10.04.2012 te shoqerise "E.P.S.A" sh.p.k, pasi debitori e ka shlyer detyrimin per te cilin eshte kerkuar bllokimi i ketij dokumentacioni.

III. Me date 05.01.2015, me ane te urdhrit nr.706/6 regj. 22 prot, leshuar nga studio permbarimore “Kreon”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet e pales debitore shoqeria "Arti" sh.p.k me NUIS (NIPT)-J64103808P dhe moskryerja e asnje veprimi i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit.

IV. Me date 05.01.2015, me ane te urdhrit nr.707/6 regj. 15 prot, leshuar nga studio permbarimore “Kreon”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet e pales debitore shoqeria "Arti"sh.p.k me NUIS (NIPT)-J64103808P dhe moskryerja e asnje veprimi i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit.

V. Me date 13.02.2015, me ane te urdherit Nr.706/3 Regj, Nr.306 Prot, lëshuar nga Studio Permbarimore Gjyqesore “KREON”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative nga aksionet e pales debitore, shoqeria ARTI sh.p.k pajisur me NUIS(NIPT)- J64103808P, per ekszekutimin e Urdherit te Ekzekutimit nr.6073, date 14.11.2014 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

VI. Me date 01.04.2015, me ane te urdhrit Nr. 600 Prot, leshuar nga studio permbarimore gjyqesore "KREON", u hoq masa e sekuestros konservative ne aksionet e pales debitore, shoqeria "Arti" sh.p.k me NUIS (NIPT) - J64103808P, per ekzekutimin e Urdherit te Ekzekutimit Nr. 6075, date 12.11.2014 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

VII. Me date 12.12.2016, me ane te Urdhrit Nr.3451 Prot "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “E.G Bailiff`S Services” drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “ARTI” sh.p.k. me NIPT J64103808P, me administrator z.Ahilea Papuçi, per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Deklarate noteriale Nr.4225 Rep., Nr.1554 Kol date 13.03.2013.

VIII. Me date 12.12.2016, me ane te Urdhrit Nr.3451 Prot "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “E.G Bailiff`S Services” drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “ARTI” sh.p.k. me NIPT J64103808P, me administrator z.Ahilea Papuçi, per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Deklarate noteriale Nr.4225 Rep., Nr.1554 Kol date 13.03.2013.
Changes
Address:

Seat:
SARANDE Lagjja nr.1,Rruga Onhezmi.

Address:
1) Vlore, Lukove, NIVICE Hamallo, prane Fshatit Nivice, Lukove-Sarande, (Bashkia Himare)
2) Vlore, Finiq, Rruga Nacionale Sarande-Gjirokaster km7, Perballe fushes se Aviacionit (ish-repartit Ushtarak), Vrion.
3) Vlore, Sarande, Lagjja nr.4, Rruga Mitat Hoxha, Banese shumekateshe ne krahe te disko" Afrika".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kapitali 14.02.2004
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 31.10.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 24.06.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 26.08.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 14 873 206,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 57 695 207,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 50 198 336,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 12 990 494,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 11 130 262,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 9 218 607,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 14 480 472,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 969 087,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 7 469 214,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:168 591 119,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:257 139 094,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:318 266 007,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:213 321 875,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:176 330 954,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:138 280 729,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 207 275 173,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 80 109 730,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 136 098 748,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala