Skip to content

CURRI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 09:09:05
JSON

Tax Registration Number: J67902718S
Administrators: Fjoralb Curri
Scope: Ndërtim, projektim dhe zbatim, projektim e ndërtim të objekteve të ndryshme civile, industriale, turistike, bujqësore etj, restaurime të godinave e objekteve të ndryshme private, social-kulturore, të kultit etj, punime dheu e transport, punime murature, betoni, baton arme të zakonshëm, konstruksione metalike e druri, punime shembjesh, instalime e pajisje të nevojshme si dhe shitblerje të materialeve të ndërtimit, eksport import, kryerje të transaksioneve të ndryshme të çdo malli (prodhime të ndryshme të gatshme, gjysëm të gatshme e lëndë të parë), duke siguruar dhe shërbime magazinimi për të tretët në ambjentet e shoqërisë, transporte të ndryshme, përdorimi i mjeteve të mekanizuara për punime të ndryshme, me rrota gome e zinxhiri, marrje dhe dhënie me qira të objekteve të ndryshme si dhe çdo veprimtari tjeter që veçmas ose së bashku me ato të përmendura më sipër do të konsiderohen të përshtatshme për rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Mirëmbajtje rrugore rutinë dhe dimërore. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte te parrezikshme.
Other Trade Names: CURRI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/07/1994
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 174 050 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Administrative Nr.10, Rruga Kajo Karafili, Nd.2, H.4, Ap.3, 1001

Address:
1.Diber, Bulqize, Rruga Kryesore Bulqize-Peshkopi, Lagjia Vajkal 2, Zona Kadastrale 3694, Pasuria 767/7, Bulqize, Diber
2.Tirane, Vore, SHARGE Pasuria nr.321/1/1, Zona Kadastrale nr.3319, Are me Siperfaqe 3500m2

Website:
http://curri.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.06.2022
Dokumenta te ndryshem ne vite
Vendim I ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 26.06.2012
Vendim I ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 03.05.2010
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 29.06.2018
Statuti i shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 06.07.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013 Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 264 671 204,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 404 839 372,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 162 773 265,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 94 228 201,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 147 538 128,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 290 362 861,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 97 112 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 94 488 023,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 39 947 049,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 49 227 198,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 77 015 433,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 593 605 135,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 350 482 384,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 330 141 577,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:939 476 744,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:968 213 131,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 362 935 794,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 070 172 264,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:864 780 908,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 790 003 243,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 622 717 992,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 691 703 876,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani