Skip to content

GRIALD
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-30 13:08:47
JSON

Tax Registration Number: J68117216C
Administrators: Gëzim Halili
Scope: Ne fushen e ndertimit, zbatimit, projektimit dhe rikonstruksioneve.Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit.Tregtim me shummice dhe pakice te mallrave te ndryshme, sherbime te ndryshme sociale.Prodhim materiale ndertimi, ndertime civile dhe ekonomike, ndertime rrugore,ndertime hekurudhore,ndertime ura dhe vepra arti, ndertime detare,ndertime hidraulike,restaurime,impiante teknologjike,punime topogjeodezike, et. Prodhim, transport dhe shitje te mineraleve, hapje galerish, germime ne siperfaqe, punime gjelberimi, etj. Mirembajtje rrugesh dhe sinjalistika rrugore. Ndertime hidrocentralesh per prodhimin dhe shprendarjen e energjise.. Ndertime te N/stacioneve, kabinave te transformatoreve , linja TM, TU dhe TL.Ndertime ujesjellesi, vepra kullimi dhe vaditje.Ne fushen e ndertimeve ne objekte te ndryshme per banim , te atyre social kulturore , hapje rrugesh , asfaltime , ngritje fabrikash, lokalesh,. Ndertime rrugore dhe aeroporte, ndertime Hidroteknike, vepra te vecanta e punimeve Speciale, punime karpentieri etj .Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale veshje fasadash.Sherbim mirembajtje dimerore rrugesh.Sherbim per gjelberim dhe te brendshem dhe te jashtem. Sherbim per mirembajtje te rrjeteve elektrike te brendshem dhe te jashtem. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve per prodhimin e energjise. Rikonstruksion e rrjetit TM TU TL. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjne e impianteve hidro -sanitare , kuzhina , lavanteri , mirembajtjen e tyre,Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese , transportuese ). Ndertimi dhe sherbimi per mirembajten e impianteve teknologjike , termike dhe kondicionimit.Ndertim dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te sinjalistikes ndricuese te trafikut .Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve dhe linja telefonie dhe te telekomunikacionit. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV eii. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e sistemeve kundra zhurmes per infrastrukture. Punime germimi ne toke. Ndertime Rruge , autostrada, mbikalime , hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve. Punime rifiniture te muratures dhe te e lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura special. Punime mbi shina dhe tranversa. Pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumor. Punime topogjeodezike. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje.Tregtim te te gjithave materialeve elektrike.
Other Trade Names: GRIALD
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23.08.1997
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Kukes, Kamion me targe AA 983 IY.
2) Kukes, Kamion me targe AA 823 KJ.
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Lagjja e Re, Rruga Uzines, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr. Pasurie 51/62, Lokal.

Address:
1) Tirane, Njesia 7, Rruga "Muhamet Gjollesha", objekti me nr.pasurie 3/46+2-11, vol.5, Fq. 118, ZK.8250
2) Kukes, Malzi KALIMASH Lagjja Kalimash, Rruga Laku Çupit, Zone Minerare nr.327

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.06.2021
Akti i themelimit
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 946 747,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 18 707 877,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 42 927 771,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 24 152 170,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 10 813 794,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 664 058,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 911 160,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 682 446,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:119 222 196,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:207 137 480,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:322 047 190,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:185 038 060,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:94 712 681,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 7 002 667,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 25 989 300,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 66 721 590,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala