Skip to content

EKSKLUZIV
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-11-15 14:08:31
JSON

Tax Registration Number: J69102021W
Administrators: Orges Vladi
Scope: Prodhim i materialeve te ndertimit, import export tregetim shumice pakice te tyre, ndertim montim objektesh. Grumbullim dhe shitje skrapi. Sherbim per mirembajtje ndertesash civile. Sherbim per mirembajtje rrugesh. Sherbim per rehabilitime infrastrukture & ndertesa civile. Sherbim mirembajtje dimerore rrugesh. Sherbim punime pastrimi, gjelberimi etj. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruskon dhe mirembajtje godinash civile, industriale, veshje fasada. Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujesjellesa, gazsjellesa, vejsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime te inxhinjerise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe tranversa. Impiante teknologjik, termik dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe te telekomunikacionit. Impiante te brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumor. Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij.
Other Trade Names: EKSKLUZIV shpk
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15.05.1994
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 91 300 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Lezhe, Rreshen, Fierze, Mirdite, Zona Kadastrale 1618, Pasuria Nr. 103/6.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.11.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 05.05.2010
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 13 412 225,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 312 859,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 580 936,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 28 520 348,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 405 821,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 225 319,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 645 719,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 7 624 129,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -5 334 497,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 4 904 487,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 6 010 799,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 1 583 476,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:62 637 296,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:45 849 246,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:30 835 706,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:110 775 455,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:83 535 507,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:45 058 899,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 20 748 357,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 74 417 009,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 6 418 205,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 89 629 347,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 73 357 322,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 20 464 131,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : L.Kanani