Skip to content

OSMANI Owner of some concessions Read more Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-08 12:35:42
JSON

Tax Registration Number: J76314808M
Administrators: Mustafa Osmani
Scope: Në fushën e ndërtimeve civile, industriale, turistike, bujqësore etj. Kompletimi dhe instalimet e nevojshme për to , rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash, ndërtim rrugësh, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale, vepra arti rrugore, punime hidroteknike, ujësjellës e kanalizime, gazsjellës, vepra kullimi e vaditje, punime restaurimi, punime për prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre: punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore. Punime kapenterie, punime e shërbime të sistemit komunal, punime mirëmbajtje, prodhim elementesh parafabrikate e beton arme, mirëmbajtje dhe zhvillim dekori, punime gjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike, rilevime topografike etj. Import eksport. Me pakicë dhe shumicë të mallrave të ndryshme të lendeve të para të ndërtimit dhe 2 dhe ngritje pike servisi të automjeteve dhe lavazh automjetesh. Shërbime të konsulencës inxhinierike në fushën e: -Mbikëqyrjes së zbatimit të punimeve -Kolaudim të zbatimit të punimeve. Kryerjen e ndërtimeve në fushën e energjetikës, impianteve elektrike civile dhe industriale, kryerjen e punimeve në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, private dhe publike. Veprimtari në fushën e ndërtimit të banesave, shkollave, kopshteve, rrugëve të komunikacionit e të tjera. Blerje dhe shitje të karburanteve me pike furnizimi dhe me mjete. Blerje, transport dhe shitje të materialeve të ndërtimit. Shfrytëzim të lendes drusore, blerjen, përpunimin dhe shitjen e sajë.
Other Trade Names: OSMANI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12/12/1996
District: Gramsh
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 178 432 630,00
Shares: 1
Child Company: ENERGJIA VALAMARA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar koncesionare, e themeluar me date 13/10/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L54615003D, me adrese ne Korce, Gore, LOZHAN I RI Njesia administrive Gore, fshati Lozhan i Ri, zk. 2494, me administrator Mustafa Osmani. OSMANI shpk zoteron 94.37% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2022)

NOVO SAPAC ENERGIE, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar koncesionare, e themeluar me date 02/10/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32402010B, me adrese ne Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 12, prane CMAA, me administrator Besim Mulaj. OSMANI shpk zoteron 9% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2022)

HEC- i BISHNICA 1,2, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar koncesionare, e themeluar me date 26/11/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K82403011S, me adrese ne Tirane, Blv. Bajram Curri, ETC (European Trade Center) Zyra Nr.5/2, Kati 4-te, me administrator Refat Mustafaraj. OSMANI shpk zoteron 5% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Gramsh, Cekin, zona kadastrale nr.1362, numri i pasurise 52/6.

Address:
Elbasan, Gramsh, Lagjja Sporti, Rruga Kodrionasit, zona kadastrale nr.1842, objekt privat me nr. pasurie 8/86
Korce, Maliq, FSHAT, Hec Energjia VALAMARA , Lozhan, Maliq, Korçe.
Elbasan, Gramsh, Lagjja Sporti, rruga Kodrionasit, ndertese private zona kadastrale nr.1842 me nr. pasurie 8/86 per objektin "Godine banimi 5 kat +1 kat nentoke".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 18.09.2010
Vendimi i ortakut te vetem per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 25.07.2011
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 01.05.2009
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 10.12.2020
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 25.07.2016
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 16.02.2015
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 08.12.2014
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 6 486 346,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 15 211 944,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 31 728 767,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 62 097 937,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 50 462 390,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 22 535 623,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 18 865 361,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 19 749 629,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 19 542 039,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:92 178 691,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:121 740 646,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:245 848 402,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:310 717 836,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:253 249 267,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:159 091 196,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 152 464 427,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 128 105 658,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 156 957 254,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala