Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Iballe 1, 2, Sapaç 1, 2, Berisha dhe Liqeni, Rrethi Pukë

NOVO SAPAC ENERGIE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 10:16:12

Tax Registration Number: L32402010B
Administrator: Besim Mulaj
Scope: Shoqëria do të ushtrojë aktivitet privat në fushën e Ndërtimit, Operimi dhe Transferimi i hidrocentraleve "Iballe 1&2, Sapaç 1&2, Berisha dhe Liqeni tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës Konçesionare të lidhur mes Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Bashkimit të Përkohshëm të Shoqërive të sipërcituara datë 6 shtator 2013.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: NOVO SAPAC ENERGIE
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 02/10/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. OSMANI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.12.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J76314808M, me adresë në Elbasan, Gramsh, Cekin, zona kadastrale nr.1362, numri i pasurisë 52/6, me administrator dhe ortak te vetem Mustafa Osmani.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.05.2022

II. Inter Alb Distribution është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 21.10.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12225019T, me adresë në Kukes,Tropoje AST, Lagjja Aste, Rruga Mustafa Bajraktari. Nr.Pasurie 175/9, ZK 3649 me administrator Besim Mulaj. Ortaket e shoqerise jane Admir Mulaj dhe Besim Mulaj me 50% te kapitalit secili.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.05.2022

III. GEGA OIL GROUP ( ish "GENKLAUDIS" SH.A.) është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 15.06.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K76911001E, me adresë në Tirane, Njesia nr.1, Rruga Ali Demi, godina nr.110, pasuria me nr.8/745, zona kadastrale 8150, me administrator Olsi Bejta. Ortaket aksionar jane Paulin Gega me 82% te kapitalit, Klaudio Gega dhe Genc Gega me 9% te kapitalit secili.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.05.2022

IV. Hidrowind Albania është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.06.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01822001R, me adresë në Tiranë, Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Sky Tower, Kati 10, Zyra 103, me administratorë Dusan Zakersnik dhe Sait Vokshi. Ortaket e shoqerise jane: Dusan Zakersnik me 46% te kapitalit, Janko Zakersnik me 36% te kapitalit dhe Zeljko Kokolj me 18% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.05.2022

V. SPARTAKU është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.09.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903491S, me adresë në Fier, Qendër - Fier, Drizë, Fshati Drizë, rruga "Fier - Drizë", magazina nr 2, mbrapa Azotikut, zonë kadastrale nr 1557, numër pasurie 190/4 nd 3, me administrator dhe ortak te vetem Bardhyl Resulaj.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 21.08.2023, terhequr nga QKB date 21.08.2023, Pronare perfitues te NOVO SAPAC ENERGIE janë :

Besim Mulaj, shtetas shqiptar, lindur me 1977, pronar përfitues per 35.5% te kapitalit, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë Inter Alb Distribution, e cila eshte shoqëri meme per NOVO SAPAC ENERGIE me 71% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.12.2012.

Admir Mulaj, shtetas shqiptar, lindur me 1979, pronar përfitues per 35.5% te kapitalit, pasi zotëron 50% te kapitalit te shoqërisë Inter Alb Distribution, e cila eshte shoqëri meme per NOVO SAPAC ENERGIE me 71% te kuotave te shoqërisë. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.12.2012.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 12.11.2018, me anë të urdhërit Nr. 160/4 Prot., lëshuar nga zyra përmbarimore BEST 2010, u vendos sekuestro mbi asetet e debitorit, shoqërisë Novo Sapac Energie Shpk.

II. Më datë 24.12.2018, me anë të urdhërit Nr. 160/6 Prot., lëshuar nga Zyra Përmbarimore BEST 2010, u anullua urdhëri i kësaj zyre përmbarimore nr. 160/4 datë 05.11.2018.

III. Më datë 24.01.2019, me anë të urdhërit Nr. 160/8 Prot., lëshuar nga zyra e përmbarimit BEST 2010, u vendos sekuestro mbi asetet e debitorit, shoqërisë NOVO SAPAC ENERGIE, me qëllim shlyerjen e detyrimit ndaj shoqërisë “Alushi-Trans” sh.p.k.

IV. Më datë 26.01.2021, sipas Urdhërit Nr. 160/9 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.1345 Prot, datë 08.02.2021, lëshuar nga Zyra Përmbarimore BEST 2010, drejtuar QKB-së u kerkua të konsideroni të anulluar urdhrin e kësaj zyre përmbarimore nr.160/8 datë 24.01. 2019.

V. Me date 04.04.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 13025 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ NOVO SAPAC ENERGIE ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L32402010B, me perfaqësues ligjor Besim Mulaj. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Date of signing: 06.09.2013
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 1.572.169.360 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 4% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “NOVO SAPAC ENERGIE” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 06.09.2013, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Inter Alb Distribution” shpk, GEGA OIL GROUP (ish“Genklaudis” sh.a), “Hidrowind Albania” shpk, “Osmani sh.p.k dhe “Spartaku” shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Iballë 1, 2; Sapaç 1, 2; Berisha dhe Liqeni”, dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Deshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 12, pranë CMAA

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (06.09.2013)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Anullimi i urdherit te permbaruesit 24.12.2018
Urdher sekuestro per asetet e debitorit 24.01.2019
Urdher sekuestro per asetet e debitorit 12.11.2018
Shtojca te kontrates se koncesionit
Të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP, terhequr 20.05.2022
Urdher per Anullim Sekuestro date 26.01.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 21.08.2023
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 12.01.2023
Financial Documents: Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -455 972,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -427 008,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -443 002,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -13 272,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 6 275,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 554 118,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -792 439,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -873 284,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -3 362 093,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:24,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:16 339 277,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:100 484 320,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 264,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2018
2019
2020

Other Concessions


Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani