Skip to content

NIKA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 13:21:55
JSON

Tax Registration Number: J76705047U
Administrators: Shpresa Nika
Scope: Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare, dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim ,pastrim dhe transport mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime biologjike ne mjedis,peshkim dhe turizem. Grumbullim dhe perpunim i bimeve medicinale. Montim dhe c'montim skeleri. Mbareshtim i zogjve, brojlera, pula, shpende.Import dhe tregtim i pajisjeve industriale agroperpunuese dhe bujqesore. Transport mbetjesh inerte nga fusha e ndertimit. Ne fushen e ndertimit, zbatimit, projektimit dhe rikonstruksioneve. Mirembajtje rrugesh dhe sinjalistika rrugore. Ndertime hidrocentralesh per prodhimin dhe shprendarjen e energjise.. Ndertime te N/stacioneve, kabinave te transformatoreve , linja TM, TU dhe TL.Ndertime ujesjellesi, vepra kullimi dhe vaditje.Ne fushen e ndertimeve ne objekte te ndryshme per banim , te atyre socialkulturore , hapje rrugesh , asfaltime , ngritje fabrikash, lokalesh,. Ndertime rrugore dhe aeroporte, ndertime Hidroteknike, vepra te vecanta e punimeve Speciale, punime karpentieri etj .Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale veshje fasadash.Sherbim mirembajtje dimerore rrugesh.
Other Trade Names: NIKA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04/02/1998
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 55 000 000,00
Shares: 1 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Shkoder, Kamion, me targe SH 6271 E

Shkoder, Kamion me targe AA 328 HZ

Shkoder, Kamioncine me targa AA 731 FO

Shkoder, AA 734 AV, Kamioncine, me ngjyre e bardhe
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Legal Cases: I. Me date 05.12.2016, me ane te Urdhërit Nr. 798 Dosje, Nr. 1735 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 10821 Prot "Për Venien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Altin Vako, u urdheerua vendosja e masës se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e pales debitore shoqeria “NIKA” shpk me Nipt J76705047U.

II. Me date 16.12.2016, me ane te Urdhërit Nr. 798 Dosje, Nr. 1796 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11264 Prot., date 19.12.2016, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Altin Vako, u urdherua heqja e masës se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e pales debitore shoqeria “NIKA “shpk me Nipt J76705047U, vendosur me Urdhërin Nr. 798 Dosje, Nr. 1735 Prot, datë 05.12.2016.
Changes
Address:

Seat:
Shkodër, Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godine 8-katëshe, kati i I-re, Zona kadastrale 8593, nr. pasurie 5/587”

Address:
1. Shkoder, Lagjja Zona Industriale, Rruga Levizja e Postribes, nr.31, prane Drejtorise se Sherbimeve te transportit Rrugor, godine 2-kateshe,zona kadastrale nr.8592, nr.pasurie 10/111

2. Vau Dejes, Rruga Vau Dejes , zone kadastrale nr.2363 , me nr. Pasurie 139/9, 139/10, 78/1

3. Malesi e Madhe, Kastrat, Bajze Ndertim Ujesjellesi Bajze, me adrese Bashkia Malesi e Madhe

4. Korce, Maliq, Rruga “Bulevardi Rinia”, Maliq,(Rehabilitim Ura)

5. Korçe, Rruga Denas, Drenove,(Rehabilitim dhe veshje me beton, Kanali Drenove, Ndertim tombino BOX2X (5X3m, rikonstruksion i rruges auto pyjore Denas”), Korce;

6. Korçe, Rruga “Ismail Qemali 1” ( Rikonstruksion shkolla Thermistokli Germenji dhe Terrenet sportive),Korce.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash 20.12.2001
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 26.06.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 28.06.2012
Vendimi per rritjen e kapitalit 30.06.2009
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 29 105 934,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 30 514 764,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 16 622 177,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 24 527 365,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 14 486 919,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 13 853 258,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 24 131 548,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 26 442 852,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 18 199 080,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 7 326 961,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 605 641,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:462 434 341,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:476 963 437,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:274 497 893,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:491 153 775,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:272 655 275,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:246 619 160,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:426 771 928,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:347 781 865,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 202 947 288,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 194 063 784,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 269 041 903,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli