Skip to content

SHQIPONJA-M
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-12-29 14:20:30
JSON

Tax Registration Number: J78311934T
Administrators: Fadil Dezhgiu, Shkëlqim Dezhgiu
Scope: Prodhimi dhe tregtimi i lendes drusore, dru zjarri vajgur qymyr guri, gaz i lengshem, prodhim dhe tregtim i material ndertimit etj. Pajisje materiale ndertimi, punime dheu ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, kompletime dhe instalime te nevojshme, perpunim e grumbullim te bimeve medicinale. Mbareshtim te pyjeve, pyllezime, permiresime pyjore, sistemime malore, mbareshtrim te flores spontane, mbrojtjen nga zjarret, mbareshtrim dhe gjueti sportive turistik, vepra per sigurimin e ujit te pijshem ne kullota e livadhe etj. Punime ne siperfaqe te gjelberta, parqe e pyll parqe, pastrim te siperfaqes urbane, kryerje sherbimesh ne sherbesat funerale etj. Rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash etj. Prodhim materialesh ndertimi, prodhim materiale parafabrikate, beton arme, prodhime druri, veshje dhe asfaltim rrugesh etj. Ndertim, punime hidroteknike, elektrike, mekanike, sinjalistika rrugore, topogjeodozike, shpime pusi uji etj. 2 Punime te tjera nentokesore, ura, vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujesjellesa gazsjellesa, vepra kullimi e vaditje, bonifikimi, linja tensioni te larte e te mesem dhe shperndarjen e energjise, shtresa e mbishtresa speciale, punime mbi shina e traversa, ne projektim objekte civile, industriale turistike. Ndertim porte, kalata dhe gjithe infrastrukturen qe ka lidhje me keto punime. Vleresimin e pasurive te paluajtshme. Rritjen dhe kultivimin e peshqeve si dhe tregtimin e tyre.
Other Trade Names: SHQIPONJA-M
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09.08.1995
District: Mat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 28 361 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tirane, Kamion Benz me targe TR 7940 J
2) Tirane, Autobuzi Mercedes Benz TR 7276 P.
3) Tirane, Kamioncine Ford me targe TR 3244 P
4) Tirane, Kamion Ifa L 60 me targe TR 7723 G
5) Tirane, Kamion Benz me targe 3 TR 4059 G
6) Tirane, Kamion Benz me targe TR 0082 M
7) Tirane, Autoveture tip Mercedes Benz TR 7129 F
Status: Aktiv
License(s): III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Me date 13.08.2014, me ane te urdhrit nr.7843 prot. 429 dosje, lëshuar nga shoqëria "E.P.S.A", u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat e shoqërisë "Shqiponja - M" me NUIS (NIPT)-J78311934T, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

II. Me date 24.11.2014, me ane te Urdhrit Nr. 10994 Prot., Nr. Dosje 429 "Për Heqje Sekuestro Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Permbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k, drejtuar QKR, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat që debitori shoqëria “Shqiponja - M” sh.p.k., me NUIS (NIPT) J78311934T, perfaqësues Shkëlqim Dezhgiu, vendosur në zbatim të shkresës Nr.7843 Prot., datë 13.08.2014”.

III. Me date 02.06.2015, me ane te Urdhërit Nr.5434 Prot "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"EPSA", drejtuar QKR, u urdherua heqja e bllokimit te kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitoret "Shqiponja-M" shpk Nipt J78311934R.

IV. Me date 21.07.2015, me ane te Urdherit Nr. 1375-366 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksione/kuota te cdo aktiviteti tregtar qe zoteron shoqeria, SHQIPONJA-M sh.p.k me NUIS (NIPT)- J78311934T duke vendosur masen e bllokimit te dokumentacionit me qellim mostjetersimin e tij. Dokumentacioni do te te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

V. Me date 26.10.2015, me ane te Urdherit Nr. 1831-366 Prot, protokolluar nga QKR, me Nr. 9532 Prot., datë 27.10.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi çdo dokumentacion që mund të jetë bllokuar në emër të shoqërisë “Shqiponja - M" shpk, me NUIS (NIPT)-J78311934T.

VI. Me date 04.11.2015, me ane te Urdhërit Nr.1871-366 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 9925 Prot., date 4.11.2015 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ELITE BAILIFF'S OFFICE", drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës sekuestro konservative mbi kuotat/aksionet te çdo aktiviteti tregtar qe zoteron debitori Shoqeria "Shqiponja M" Shpk me NIPT J78311934T duke vendosur masen e bllokimit te dokumentacionit me qellim mostjetersimin e tij. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

VII. Me date 23.11.2015, me ane te Urdhrit Nr.2029- 366 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 10625 Prot., date 23.11.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"ELITE BAILIFF'S OFFICE", drejtuar QKR, u urdherua heqja e masës se sekuestros konservative mbi çdo dokumentacion qe mund te jete bllokuar ne emer te shoqerise "Shqiponja M" Shpk me NIPT J78311934T meqenese shoqeria "Shqiponja M" Shpk me NIPT J78311934T dhe pala kreditore Indrit Selba kane arritur nje marreveshje me njeri-tjetrin.

VIII. Me date 29.02.2016, me ane te urdhrit Nr.42/4 Prot, Nr.848 Regj, protokolluar nga QKR me Nr.2052, datë 29.02.2016, lëshuar nga Zyra 14 Përmbarimore Private “Enforcement Group” drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet e shoqërisë “SHQIPONJA-M” sh.p.k, me NIPT J78311934T, me administrator z. Shkëlqim Dezhgiu. Aksionet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë nga ana e zyrës përmbarimore.

IX. Me date 07.03.2016, me ane te Urdherit Nr. 471-272 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet te cdo aktiviteti tregtar qe zoteron debitori, shoqeria SHQIPONJA-M sh.p.k me NUIS( NIPT)- J78311934T duke vendosur masen e bllokimit te dokumentacionit me qellim mostjetersimit te tij.Dokumentacioni do te te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

X. Me date 04.04.2016, me ane te urdhrit Nr.42/9 Prot, Nr.848 Regj, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Enforcement Group” drejtuar QKR, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet e shoqërisë “SHQIPONJA-M” sh.p.k, me NIPT J78311934T, me administrator z. Shkëlqim Dezhgiu te vendosur me ane te urdhrit Nr.42/4 Prot, Nr.848 Regj, datë 29.02.2016.

XI. Me date 05.04.2016, me ane te urdhrit Nr.636-272 Prot, protokolluar nga QKR me Nr.3284 datë 06.04.2016, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore Private “ELITE Bailiff’s Office”, drejtuar QKR, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi çdo dokumentacion që mund të jetë i bllokuar në emër të shoqëria “SHQIPONJA-M " Sh.p.k, me NIPT J78311934T, meqenëse shoqëria “SHQIPONJA-M " Sh.p.k, me NIPT J78311934T, e ka shlyer detyrimin ndaj kreditorit Indrit Banush Selba.

XII. Me date 24.03.2017, me ane te urdhrit Nr.868/9-0220-17 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore KODRA BAILIFF SERVICE, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e palës debitore, SHQIPONJA-M shpk me NUIS (NIPT) J78311934T, duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter qe mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregetar. Dokumentacjoni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte. Dhe ne kuotat qe pala debitore zoteron ne shoqeri te tjera te regjistruara prane regjistrit tregetar.

XIII. Me date 06.02.2018, me ane te Urdhrit Nr. 133/6 - 0220-17 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore "Kodra Bailiff Service" Shpk, u hoq masa e sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit, Shqiponja - M Shpk me NUIS (NIPT) J78311934T, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve.

XIV. Me date 01.04.2019, me ane te Urdhërit Nr.631/11 i Aktit, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “Besnik Bajraktari” sh.p.k , u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e regjistruara ne emër të debitorit shoqëria “Shqiponja M” , me NUIS ( NIPT ) – J78311934T.

XV. Me date 16.07.2019, me ane te Urdhrit Nr.631/48 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 9646 Prot datë 16.07.2019 të Përmbaruesit gjyqësor Besnik Bajraktari, u urdherua heqja e masës se sekuestros konservative të vendosur me urdhërin Nr. 631/11 Akti datë 01.04.2019 mbi të gjitha aksionet/kuotat e regjistruara në emër të debitorit Shoqëria “Shqiponja-M”shpk me NUIS J78311934T.

XVI. Me date 30.12.2020, me ane te urdhrit Nr. 102Prot, Nr. 229 Regj, protokolluar në QKB me Nr. 11876Prot date 30.12.2020 lëshuar nga Zyra së përmbarimit “ PRAXIS” SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit SHQIPONJA-M shpk me Nipt J78311934T si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.
Changes
Address:

Seat:
Diber, Burrel L. DRITA

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.10.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 09.03.2005
Kontrate shitje kuotash 04.05.2006
Kontrate shitje kuotash 28.02.2014
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 520 216,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 216 391,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 424 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 719 498,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 614 076,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:20 873 775,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:49 035 900,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:101 804 853,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 101 995 493,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 49 882 093,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala