Skip to content

VLLAZNIMI Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-18 13:51:14
JSON

Tax Registration Number: J79602601O
Administrators: Bashkim Byberi
Scope: Projektim dhe zbatim te punimeve ndertimore ne objekte te ndryshme social kulturore. Punime hidraulike, instalime, system ngrohje dhe ftohje shkarkime, impiante teknologjike, industriale, energji diellore. Shitje me pakice dhe shumice te artikujve industrial, ushqimore, elektroshtepiake. Vendosje te instalimeve elektrike, instalimit per uje, gaz , ngrohje dhe ventilim Instalime rrjetash telefonike, fibra optike radiofonik, rrjeta kompjuterike, Gurthyese per perpunimin e inerteve te betonit dhe Fabrike betoni. Transport I rergullt I udhetareve , transport nderkombetare I udhetareve , transport I mallrave brenda vendit, transport nderkombetare I mallrave, konsulence tekniko ekonomike ne veprimtarine e transportit rrugore Sherbime te automjeteve si servis , lavazh, gomisteri, .Agjensi transporti te brendshem dhe nderkombetare, agjensi turistike. Eksporti, importi dhe tregeti te tjera me shumice dhe pakicete mallrave industriale, paisje hidraulike dhe sanitare, konfeksione, makineri, prodhime bujqesore , blegtorale dhe ushqimore, kancelari elektronike, prodhime druri, mobileri. Ndertim I larte dhe I ulet, ngritja dhe mbulimi I konstruksioneve te kulmeve, ndertim e rikonstruksion i autostradave, rrugeve, aeroporteve dhe objekteve sportive si dhe shtrim rrugesh, punime te tjera te specializuara te ndertimit. Suvatime me allç ose me llaç, montim I dyerve dhe dritareve, shkalleve , veshja e dyshemese, dhe mureve si dhe kompletime ndertimore Tregeti me shumice e drurit, materialit ndertimore dhe paisjeve sanitare, materialit instalues dhe paisjes se ujesjellesit dhe ngrohjes. Prodhim dhe tregetim te mineraleve te ndryshme , transporti I tij etj. Tregetim te karburanteve, lendeve djegese dhe te tjera te ngjashme me to, transporti I tyre etj. Tregetia me pakice e produkteve te tjera ne dyqane jo te specializuara. Ne fushen e zhvillimit te turizmit, hapjes se hoteleve , restoranteve, bareve, agjensive turistike, te udhetimit te telekomunikacionit. Ne fushen e hapjes se shoqerive te sigurimit te jetes, shendetit , pasurise. Tregetia me shumice dhe pakice e automjeteve te ndryshme.Ndertime te nenstacioneve,kabinave te transformatoreve linjave TM,TU dhe TL.Rikonstruksion te rrjetit TU,TM,TL. Mirembajtje rrugesh dhe sinjalistika rrugore.
Other Trade Names: VLLAZNIMI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23/01/1998
District: Tropojë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: S.P.E GJADER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32120012G, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr.8310, numër pasurie 12/104, me administrator Eduart Gjinaj dhe Ndue Jaku. Ortaket e shoqerise jane: RAFAELO 2002(61% ); S.P.E Energy (21% ); EUES Energy (14% ) dhe VLLAZNIMI (4% ). (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Kukes, BAJRAM CURRI, Gjysem Rimorkio SAMRO me targe ABR258
2) Kukes, BAJRAM CURRI, ATV MAN me targe AA811ZG
3) Kukes, BAJRAM CURRI, KAMION ASTRA me targe AA 873 YF
4) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjetin Kamionçine tip MERCEDES BENZ me targe AA283TS
5) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjetin tip IVECO MAGIRUS me targe AA257XG
6) Kukes, BAJRAM CURRI, Kamion MAN me targe AA746ZT
7) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjet Gjysem Rimorkio tip SPITZER me targe AGR462
8) Kukes, BAJRAM CURRI, KAMION ASTRA me targe AA 872 YF
9) Kukes, BAJRAM CURRI, Kamionçine MITSUBISHI me targe BC1094B
10) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjeti tip MAN me targe AA258XG
11) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjet tip ASTRA me targe AA263XG
12) Kukes, BAJRAM CURRI, Kamion Mercedes Benz me targe AA795MU
13) Kukes, BAJRAM CURRI, Kamionçinë MITSUBISHI me targe AA250JD
14) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjeti tip ASTRA me targe AA259XG
15) Kukes, BAJRAM CURRI, Kamionçinë Mercedes Benz me targe AA283TS
16) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjet MT CATERPILLAR me targe AHMT43
17) Kukes, BAJRAM CURRI, KAMION MERCEDES BENZ me targe AA726YI
18) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjetin tip IVECO MAGIRUS me targe AA264XG
19) Kukes, BAJRAM CURRI, Kamion IVECO MAGIRUS me targe AA754ZT
20) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjeti tip ASTRA me targe AA261XG
21) Kukes, BAJRAM CURRI, Rimorkio me targe ACR628
22) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjeti tip APV IVECO MAGIRUS me targe AA329 VZ
23) Kukes, BAJRAM CURRI, Terheqes DAIMLER CHRYSLER me targe AA997HO
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Me date 23.06.2015, me ane te Urdhërit Nr.135/6 Prot., Nr.135 Regj, lëshuar nga Studio Përmbarimore “Speed Solution” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “VLLAZNIMI “sh.p.k me NUIS ( NIPT ) – J79602601O me administrator Bashkim Byberi.

II. Me date 09.07.2015, me ane te Urdhërit Nr.135/25 Prot., Nr.135 Regj, lëshuar nga Studio Përmbarimore “Speed Solution” sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “VLLAZNIMI “sh.p.k me NUIS ( NIPT ) – J79602601O me administrator Z. Bashkim Byberi, vendosur me shkresen Nr.135/6 Prot., datë 23.06.2015.
Changes
Address:

Seat:
Tropojë, Bajram Curri, Lagjja 28 Gushti, Rruga Agim Ramadani, ZK. 1347, Nr.pasurie 83/33/4

Address:
Kukes, Bujan, GRI 3 Njesia Administrative Bujan, Rruga Nacionale Bajram Curri Fierze, Km 6, Lagjja Mulosmanaj, ZK 1301, Nr. pasurie 262/1, Objekti Nr.5, Fshati Gri

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 03.03.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 463 268,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 15 452 672,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 5 337 062,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 8 778 925,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 46 203,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 386 083,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 838 229,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 718 410,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 4 151 338,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:81 115 287,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:121 022 204,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:88 584 988,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:83 310 942,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:52 382 815,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:50 814 355,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 54 070 539,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 62 945 335,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 44 223 237,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja