Skip to content

SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP (Ish SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP, Ish SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP, Ish S I G M A)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-30 15:16:08
JSON

Tax Registration Number: J91329003O
Administrators: Artan Pjetërnikaj, Klaidi Çitozi, Ervin Rali
Scope: Sigurimi ndaj dëmeve dhe risigurime.
Other Trade Names: SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 12/12/1998
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Austri, Shqiperi
Initial Capital: 498 213 242,00
Shares: 39 627
Parent Company / Owner: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe eshte nje shoqeri e themeluar dhe qe ushtron aktivitetin e saj ne perputhje ne ligjet e Austrise, me seli ne adresen 30, 1010 Vjene, Austri, faks +43(0)50 350-9923375, perfaqesuar ne kete marreveshje nga Z. Martin Simhandl dhe Znj. Christine Dornaus (Sipas marreveshjes per shitjen e aksioneve, depozituar ne QKB ne daten 03.06.2009) br/>
Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.06.2021, terhequr nga QKB date 30.11.2023, nuk jane identifikuar pronaret perfitues te subjektit.
Child Company: VIG SERVICES SHQIPERI eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 22/12/2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12426002N, me adrese Tirane, Rruga Dritan Hoxha, nr. 39/1, me administrator Ilir Elmazi. SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.11.2023)
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 3
Male/Female: Mashkull
Board Members: Sonja Raus, Christoph Rath, Liane Hirner, Jonard Prodani, Peter Franz Hofinger, Shefikat Ngjela
Status: Aktiv
License(s): Shoqeri sigurimi jo - jete -
Legal Cases: I. Bashkimi me perthithje
Me date 01.08.2014, u depozitua ne QKB projekt-marreveshja e bashkimit midis shoqërisë “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a (shoqëria përthithëse) dhe “Interalbania Vienna Insurance Group” sh.a (shoqëria e përthithur). Shoqeria e perthithur do te kaloje te gjitha aktivet dhe detyrimet tek shoqeria perthithese. Si pasoje e realizimit te bashkimit, aksionet e shoqerive do te kembehen automatikisht sipas raportit te meposhtem te kembimit te aksiioneve: 50.611 aksione te kapitalit te INTERALBANIAN do te kembehen me 1 aksion te SIGMA, pra raporti i kembimit do te jete 50.611 : 1. Pas bashkimit, kapitali aksionar i shoqerise perthithese do te ndahet mes aksionareve: VIENNA INSURANCE GROUP AG Weiner Versicherung Gruppe (89.05%), Shefikat Ngjela (1.23%), Shpresa Prodani (4.49%), Qemal Disha (3.73%), Rasim Disha (0.75%) dhe Idajet Kuka (0.75%). Bashkimi nuk do te kete pasoja mbi punonjesit e SIGMA.

II. Me date 23.10.2014, me ane te urdhrit Nr. 529-14 Regj, Nr.25075 Prot, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në pjesët/ kuotat e zotëruara nga dorëzanësja, Shefik Jasim Ngjela si administrator/ortak në shoqërinë “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” SH.A me NUIS (NIPT) J91329003O. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

III. Me date 10.01.2017, me ane te urdhrit Nr. 069/3 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Justitia, u vendos masa e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, me NUIS (NIPT) J91329003O.

IV. Me date 27.01.2017, me ane te urdhrit Nr. 234/3 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore JUSTITIA, u hoq masa e sekuestros konservative ne aktivitetet e shoqerise “ Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group”, me NUIS (NIPT) J91329003O.

V. Me date 31.07.2018, me ane te urdhrit Nr.265 Regj, Nr. 1255 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.8931 Prot, date 31.07.2018 lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” sh.a, me NUIS (NIPT) - J91329003O, me qellim mostjetersimin e tyre si dhe mos kryerjen e cdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

VI. Me date 09.08.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1255/1 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Real Bailiff Service Shpk, u hoq masa e sekuestros konservative, te vendosur me ane te shkreses Nr. 1255 Prot. date 31.07.2018, mbi aktivet e pales debitore SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP Sha, me NUIS (NIPT) J91329003O.

VII. Me date 26.11.2016, me ane te urdhrit Nr.4813 Prot, Nr.196-18 Regj, date 26.11.2016, lëshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” sh.a, me NUIS (NIPT) - J91329003O, deri ne nje njoftim te dyte nga permbaruesi gjyqesor.

VIII. Me date 04.12.2016, me ane te urdhrit Nr.4834 Prot, Nr.196-18 Regj, date 04.12.2016, lëshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” sh.a, me NUIS (NIPT) - J91329003O, të vendosur me anë të shkresës Nr.4813 Prot., datë 26.11.2018.

IX. Sipas urdhrit Nr.1536 Prot., Nr.2327 Dosje, datë 23.11.2022, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” SHPK, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori, shoqëria “SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- J91329003O.

X. Sipas urdhrit Nr.1550 Prot., Nr.2327 Dosje, datë 25.11.2022, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” SHPK, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori, shoqëria “ SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP” me NUIS (NIPT)- J91329003O, të vendosur me shkresën Nr.1536 Prot., Nr.2327 Dosje, datë 23.11.2022.
Changes
Address:

Seat:
TIRANE KOMUNA PARISIT,PAL.LURA,KATI.2

Address:
• Durres, Terminali i trageteve nr. 1
• Fier, Patos, "Lagjia e Re", prane Tirana Bank.
• Lezhe, Lac, Lagjia Nr. 1, Rruga Martiret e Lirise, Pallati Nr. 123
• Korce, Dogana Kapshtice
• Korce, Lagjia nr.9, Rruga Midhi Kostani, Prane City Center, nr 24
• Fier, Lagjja "15 Tetori", prane Intesa San Paoolo Bank.
• Elbasan, Lagjia "Syrja Dylgjeri", Rruga "Qemal Stafa", Nr.13/15,376-N2, Zona Kadastrale nr 8523.
• Korce, Erseke, Sheshi Demokracia, nr 52/1
• Durres, Lagja 3, Rruga Skenderbej, Stacioni i vjeter i trenit
• Korce, Pogradec, Lagjia nr 1, Rruga Reshit Çollaku, Pallati 49
• Korce, Lagjja Nr.7, Rruga Floresha Myteveli, Pallati Nr.2/1, Kati II
• Durres, Shijak, Lagjia Koder, Rruga Dum Alla, objekti nr.12/2
• Shkoder, Bulevardi Skenderbeg, Rruga Marin Barleti, Pallati 162, Shkalla 3, Kati I, Apartamenti 2
• Berat, Ura Vajgurore, Prane Qendres se Kontrollit Teknik
• Vlore, Sarande, Lagjia nr.1, Rruga ONHEZMI, nr 86
• Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, prane DRSHTRR (ish kolaudimit), nr.22.
• Lezhe, KRYQEZIMI TEK BANKA KURSIMIT
• Tirane, Kamez, Zona Kadastrale 2066, Nr pasurie 89/23 6
• Tirane, Bulevardi Zogu i Pare, Nr. 2/28, Prane Ministrise se Drejtesise
• Tirane, Rruga Komuna e Parisit, Zona Kadastrale 8270, Nr. Pasurie 6/475-N4
• Shkoder, Dogane Muriqan
• Fier, Lagjja 1 Maji, Rruga "Enriko Veizi", Objekti Nr.1
• Tirane, Sheshi Willson, zk.8270, nr.pasurie 2/357-N5
• Vlore, Rruga Pavaresia, dyqan sip 80.13 m2, pasuria nr. 12/387-N11, zk 8602
• Fier, Bulevardi Jakov Xoxa,Lagjia “Kongresi i Permetit”,nr.4.
• Durres, Terminali i trageteve
• Elbasan, Dogana Qafe Thane
• Lezhe, Bashkia Lezhe, Rruga Kosova, Perballe Poliklinikes, nr.18
• Fier, Lushnje, BULEVARDI KRYESOR
• Gjirokaster, Lagjja "18 Shtatori", nr.pasurie 6/21, Zona Kadastrale 8541
• Korce, Devoll, Pika e kalimit kufitar Kapshtice.
• Elbasan, LIBRAZHD, Prrenjas, Pika e kalimit Kufitar, Dogana Qafë-Thanë
• Durres, Lagjja Nr.4, Rruga Autostrada Egnatia, Pallati 165

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 30.11.2023
Statuti dhe akti i themelimit
Kontrate dhurim kapitali (aksionesh) 20.11.2006
Kontrate dhurimi kuotash date 26.09.2005
Kontrate shitje date 06.08.2003
Kontrate dhurimi date 21.06.2004
Kontrate per transferimin e aksioneve date 12.07.2006
Kontrate shitje kuotash date 10.04.2002
Vendim i Autoritetit te Mbikqyrjes Financiare date 30.08.2007
Kontrate shitje aksionesh date 10.04.2007
Kontrate shitje aksionesh date 12.08.2008
Marreveshje shitje aksionesh, depozituar ne QKB ne daten 03.06.2009
Procesverbali i mbledhjes se aksionareve date 02.09.2014 dhe Projekt Marreveshja e Bashkimit, depozituar ne QKB ne daten 01.08.2014
Urdher per venien e sekuestros konservative date 23.11.2022
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 30.11.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 316 966 665,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 170 263 811,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 145 421 739,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 149 515 548,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 123 849 480,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 66 489 565,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -699 035,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 55 335 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 124 270 076,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -259 494 310,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 47 342 205,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:2 405 546 277,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 315 694 838,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 630 574 905,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 764 889 221,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 161 964 739,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 136 246 444,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 121 099 757,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 853 223 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 583 606 351,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 255 078 691,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 472 302 209,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala