Skip to content

KAPPA - OIL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-10-06 09:52:45
JSON

Tax Registration Number: J91402501L
Administrators: Krenar Lasko
Scope: Tregtimin me shumicë të mallrave industriale, ushqimore, bujqësore, konfeksione, pajisjeve elektroshtepiake, hidrosanitare, elektrike, inerte. Ndërtimi i pajisjeve dhe makinerive industriale të pjesëve të këmbimit, gomave për automjetet të te gjitha llojeve akumulatorëve. Tregtimin me shumice dhe pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, lubrifikanteve etj. Përpunimin, prodhimin dhe tregtimin e lubrifikanteve dhe nënprodukteve të naftës. Përpunimin, prodhimin dhe tregtimin e akumulatorëve. Përpunimin, prodhimin dhe tregtimin e gomës, plastikes dhe artikujve të tyre. Përpunimin, prodhimin dhe tregtimin e kimikateve dhe produkteve të industrisë kimike. Kryerja e shërbimeve të ndryshme të transportit të mallrave, mirëmbajtjes se automjeteve etj. kryerja e analizave laboratorike të naftës, nënprodukteve të saj, kimikateve dhe produkteve të industrisë kimike. Sherbime nderhyrese higjenoshendetesore, si desinfektim, deratizim, desinsektim. Veprimtari ne fushen e strukturave akomoduese hoteleri-turizem, bar restorant, me plan sherbim te personalizuar dhe plan sherbimi "cdo gje e perfshire" ( all inclusive), shazllone, stacione plazhi, lundrime turistike, sporte ujore, piste ne det me lokacion bar, restorant venbazim per mjete ujore, motorrike dhe jomotorrike.
Other Trade Names: KAPPA - OIL
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 30/12/1998
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 140 000 000,00
Shares: 140 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Agron Beqja, Rudina Kryemadhi, Enkeleid Lasko
Assets: Durres, Mjeti me targe AB 562 CM
Durres , Lagjja 14, Rruga Asti Nushi, Mjeti me targe AA139MM
Durres, Mjeti me targe AB 490 CM
Durres, Mjeti tip Volkswagen Caddy me targë AA 498 VT
Durres, Mjet tip ATP Mercedes Sprinter me targë AB 328 AJ
Durres, Mjeti Fugon Tip Volswagen me targe AB 882 AY
Durres, Mjet Tip Ford Tranzit, me targë AA 217 XA
Durres, Mjet tip Caddy, me targë AA 504 VD
Durres, Lagjja nr.14, Rruga Asti Nushi, Mjeti tip Mercedes Benz Printer me targe AA 452 TJ
Durres, Mjet ATP Opel Combo, me targë AB 932 AP
Durres, Kamionçinë Tip Volkswagen 4 Caddy me targë AA 904 ZE
Durres, Lagjja 14, Rruga Asti Nushi, Mjet tip Iveco, me targë AA 957 KE
Durres, Mjet Iveco Daily AA561HY
Durres, Mjet tip Volkswagen Caddy, me targë AA 482 ZF
Durres, Mjeti tip MERCEDES BENZ SPRINTER me targe AA277TV
Durres, Kamionçinë Tip Mercedes Benz Sprinter me targë AA 905 ZE
Durres, Mjeti tip Benz me Targe DR 3672 F
Durres, Mjeti tip Citroen me targe AA159PL
Status: Aktiv
License(s): VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Me date 24.12.2010, me vendim te asamblese se pergjithshme, u shqyrtua mundesia per fillimin e procedures ligjore te bashkimit me perthithje te shoqerise “LRL” sha (shoqeria e perthithur) nga shoqeria “KAPPAOIL” sha (shoqeria perthithese). Shoqeria “LRL” sha do te prishet pa likuidim. Pas bashkimit me perthithje, kapitali themeltar i shoqerise perthithese do te zmadhohet ne vleren 44.400.000 (dyzet e kater milion e katerqind mije) leke. Kapitali i ri i shoqerise perthithese do te zoterohet si me poshte: Krenar Lasko (51%), Enkeleid Lasko (49%).

II. Me date 21.09.2018, me ane te Urdhrit Nr.4361Prot. , Nr. 152-18 Regj, leshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit KAPPA - OIL sh.a, pajisur NUIS (NIPT)- J91402501L deri ne nje njoftim te dyte.

III. Me date 02.10.2018, me ane te Urdhrit Nr. 4421 Prot, Nr. 152-18 Regj, leshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit KAPPA - OIL sh.a, pajisur NUIS (NIPT)- J91402501L, te vendosur me shkresen Nr.4361 Prot., Nr. 152-18 Regj., datë 21.09.2018.
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Lagjja 14, Rruga Asti Nushi

Address:
Tirane, Kashar, Depozitë 1300 m2, në truall me nr.pasurie 1165/18, Zona Kadastrale 2105
Durres Shijak, Rezervuar 588.738 m2 ne truall zone kadastrale 3852, nr. pasurie 19/24, Sallmone, Shijak
Tirane, Ambjent magazine, Unaza e Re, Njësia Bashkiake Nr.7, Zona 22, Zona Kadastrale 8310
Durres, Sukth, Ish-Ferma Sukth, pranë mbikalimit hekurudhor
Tirane, Kavaje, Njesia Administrative Golem, Stacion Plazhi, Kodi parceles Kj138,139,140

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 06.10.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 07.12.2015
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 24.12.2010
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 01.12.2011
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 40 726 350,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 38 565 682,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 38 819 065,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 38 721 362,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 40 360 218,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 37 584 119,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 27 171 792,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 24 715 753,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 23 376 435,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:727 921 317,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:695 686 384,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:696 828 214,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:717 847 201,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:570 797 548,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:582 607 920,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 428 960 260,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 415 649 066,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 445 099 970,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala