Skip to content

REJ Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-15 07:39:40
JSON

Tax Registration Number: J93711608Q
Administrators: Luan Kapri, Vilma Tërpollari
Scope: Tregtim te artikujve te ndryshem, import dhe eksport te mallrave pa prejashtim, transportimin e mallrave dhe udhetareve.Sherbimin e pastrimit, grumbullimit dhe largimin e mbetjeve publike.Ndertimi i objekteve te banimit, objekteve industriale, objekteve hidroenergjitike, objekteve te telekomunikacionit, objekteve bujqesore,veprave te artit,rrugeve kanalizimeve, ujesjellsave dhe shkarkuesve. Veprimtari ne fushen e gastronomise, turizmit, veprimtari ne fushen e mirembajtjes se pajisjeve industriale, teknologjise, mirembajtjes se automjeteve, shfrytezimin e pyjeve dhe perpunimin e lendes drusore, prodhim i materialeve te ndertimit dhe tregtim i tyre. Veprimtari ne fushen minerale, kerkim, zbulim, shfrytezim dhe perpunim i mimeraleve te te gjitha grupeve. Shfrytezim i karrierave te ndryshme. Punime me lende plasese. Import eksport i pjisjeve minerare, i lendes se pare dhe te perpunuar. Shoqeria mund te zhvilloje çdo veprimtari qe nuk eshte e ndaluar nga legjislacioni ne fuqi. Ndertime civile. Sistemim, asfaltim rruge, mirembajtje rutine e dimerore me performance per rruge. Grumbullim, transport dhe magazinimi i mbetjeve te rrezikshme dhe te parrezikshme.Lyerje,riparim dhe mirmbajtje kazanesh.Larje dhe dezinfektim kazanesh.Pastrim i thelle dhe mirmbajtje lumenjsh, ripopullim e peshkim.Prodhim kazane metalike 1.1m3 dhe 1.7m3, prodhimin, transportimin e tregtimin e llaceve cimentos, llaceve bituminoze, e parafabrikateve me cimento, e armaturave dhe kallepeve per realizimin e veprave me beton.
Other Trade Names: REJ
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09/02/1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 130 000 000,00
Shares: 13 000
Parent Company / Owner: KLIVA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03.02.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L13809601Q, me adrese ne Durres, Lagjja nr.13, Blloku i Vilave Qeveritare, Iliria Plazh, me administrator Klarita Salillari dhe ortak te vetem Gezim Salillari (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 15.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 15.04.2024 , Pronar perfitues i shoqërisë REJ eshte:

Luan Kapri, shtetas shqiptar, lindur me 1961, pronar përfitues per 80% te kapitalit te shoqërisë.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 22.02.2011.

Child Company: REJ ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.12.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K94821601Q, me adrese ne Durres, Rruga Plazhi/13, nr pasurie 47/27/Nd, zona kadastrale nr 8518, me administrator Gzim Sallilari. REJ shpk zoteron 92% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 M/1 F
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Me date 05.01.2017, me ane te urdhrit Nr. 028/3 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore JUSTITIA, u vendos masa e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria REJ sh.p.k, me NUIS (NIPT) J93711608Q.

II. Me date 17.01.2017, me ane te Urdhrit Nr.115/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.848 Prot., date 20.01.2017, leshuar nga shoqeria permbarimore “Justitia”shpk, u urdherua heqja e menjehershme e mases se sekuestros konservative ne aktivitetin e pales Shoqeria “REJ” shpk me Nipt J93711608Q.

III. Me date 07.10.2017, u lidh marreveshja siguruese Nr.2638 Rep. Nr.1360/2 18 Kol, midis barremarresit/ kredidhenes Raiffeisen Bank sh.a dhe barredheses/ kredimarres Luan Kapri, Aferdita Kapri dhe shoqerise "Kliva" sh.p.k dhe kredimarres shoqeria "Rej" sh.p.k.

IV. Me date 09.07.2019, me ane te urdhrit Nr. 251 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.9571 Prot, date 15.07.2019, leshuar nga Përmbarues Gjyqesor Ardiana Gjoka, u bllokuan kuotat /asetet e pales debitore, shoqeria REJ sh.p.k, me NUIS (NIPT) J93711608Q dhe administrator Luan Kapri.

V. Me date 12.07.2019, me ane te urdhrit Nr. 281 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11164 Prot, date 23.08.2019, leshuar nga Përmbarues Gjyqesor Ardiana Gjoka, drejtuar QKB-se, u urdherua lirimi nga masa e sekuestros konservative te vendosur me shkresen nr.251 date 09.07.2019.

VI. Me date 12.08.2019, me ane te urdhrit Nr. 281 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11181 Prot, date 26.08.2019, leshuar nga Përmbarues Gjyqesor Ardiana Gjoka, drejtuar QKB-se, u urdherua lirimi nga masa e sekuestros konservative te vendosur me shkresen nr.251 date 09.07.2019 te kuotave te shoqerise “REJ” shpk me NIPT- J93711608Q.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Zogu i Zi, Qatar Center, kati 2.

Address:
1.Elbasan, Prrenjas, Lagjja nr 2, rruga Nacionale,objekt privat me nr 16 Prrenjas
2.Durres, Xhafzotaj,Zona kadastrale Nr 3052, numer pasurie 15/37
3. Korçe, Pogradec, Lagja Nr.2 rruga Teuta nr pasurie 4/262-N2 Zona Kadastrale nr 8582, Bashkia Pogradec
4. Korce, Maliq, Lagja Cukaj, Rruga Nacionale Sovjan- Korce zona kadastrale 3496, parcela me indeksin K/34/114/183c
5.Vlore, Lukove, Piqeras, Njesia Administrative Sarande me nr pasurie 983, zona kadastrale 2963, Piqeras, Sarande
6.Korçe, Proptisht, Njesia Adm Proptisht, Nr pasurie 47/721, Zona Kadastrale 3059, bashkia Pogradec
7.Korçe, Udenisht, Korçe-Pogradec,fshati Udenisht,ambjent me nr pasurie 203/1, zona kadastrale 3665

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.05.2022
Vendimi i asamblese se ortakut per shperndarjen e fitimit 26.06.2016
Kontrate per shitje kuotash 17.02.2011
Vendimi i ortakeve per zmadhimin e kapitalit 28.06.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.04.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 15.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 21 036 362,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 18 841 996,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 10 767 599,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 8 129 325,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -12 952 907,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 49 845 445,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 170 864 249,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 68 105 248,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 32 755 457,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 300 831,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 353 489,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:591 205 266,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:625 502 937,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:275 036 605,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:341 807 069,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:204 610 810,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:520 831 705,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:826 828 884,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:247 138 513,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 142 446 356,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 106 680 847,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 72 047 077,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani