Skip to content

DODA NDERTIM (Ish DODA-R)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-09 14:11:24
JSON

Tax Registration Number: J97005705B
Administrators: Ramazan Doda
Scope: Objekti i veprimtarisë do të jetë: a)Në fushën e ndërtimit në kategoritë e mëposhtme: Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industrial. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash. Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaje, metro, pista aeroportuale. ujësjellës, gazsjellëse, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje. Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformatorëve, linja të TN e t/Mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare e kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Impiante ngritëse dhe transportues(shkallë lëvizëse, transportues). Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik e xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe druri. Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie e telekomunikacioni. Impiante të brendshme elektrike, 2 telefoni, radiotelefoni, tV-ni etj. Punime topogjeodezike. Punime nëntokësorë, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime strukturore special. Punime mbi shina dhe traversa. Pastrimi i ujërave detare, liqenore dhe lumore. Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimi i tij. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Sistemet kundra zhurmës në infrastrukturë. Shpime gjeologo inxhinjerike, puse e shpime për ujë. B)Në fushën e tregtisë në drejtimet e mëposhtme: Import-Eksport, tregtimi i artikujve të ndryshëm i të gjitha llojeve me shumicë e pakicë. Tregtimin e artikujve të ndryshëm industrial. Tregtimin e artikujve të ndryshëm ushqimorë. Tregtimin e artikujve të ndryshëm bujqësor e blegtorale. Tregtim fruta e perime. Tregtim automjetesh të çdo lloji, marke e tonazhi, si dhe tregtimi i pjesëve të këmbimit për to. Tregtim pajisjesh elektro - shtëpiake, elektronike, higjeno-sanitare, prodhime qeramike, prodhime të artizanatit etj. Tregtim bimësh mjekësore e eterovajore, plehrash kimike, pesticidesh, konfeksione e tekstile, artikuj kozmetike e farmaceutike këpucë të çdo lloji, galanteri dhe artikuj lëkure. Tregtim pijesh alkoolike dhe jo alkoolike. Hapje auto shkollë. Hapje pikë lavazhi dhe servisi për automjete. Tregtim me pakicë e shumicë të karburanteve. Tregtim të objekteve të ndryshme, apartamenteve, materialeve të ndërtimit, materialeve inerte, makineri e pajisje etj. c)Në fushën e transportit, në drejtimet e mëposhtme: transport mallrash të të gjitha llojeve brenda e jashtë vendit. Transport pasagjerësh brenda e jashtë vendit. Transport materialesh ndërtimi e lënde të para brenda e jashtë vendit. d)Në fushën e përmirësimit minerar, punimeve të ndryshme dhe përmirësimit mjedisor, në drejtimet e mëposhtme: Aktivitet minerar në nxjerrje, përpunim e pasurim të mineralit të kromit, të ferro kromit, si dhe tregtim e eksportim të tyre, transport dhe ndërmjetësim për tregje të mineralit të kromit, prodhim koncentrati. Shpime nëntokësorë. Shfrytëzim mineralesh të ndryshme. Hapje e shfrytëzim hotelesh, motelesh, baresh, restorantesh, diskotekash, qendra pushimi kurative. Punime të duraluminit e tregtimi i tyre. Punime druri, tregtim prodhimesh të ndryshme druri si: orendi, dyer, dritare, etj. Përmirësimi i pyjeve, shfrytëzimi, përpunimi dhe tregtimi i lëndës drusore, mbrojtja dhe përmirësimi i livadheve e kullotave, mbrojtjen e pyjeve nga zjarri e dëmtuesit, 3 përmirësim i florës e faunës së zonave. Veprimtari në studim, projektim dhe zbatim punimesh në fushën e pyllëzimit dhe përmirësimit pyjor, mbarështim pyjesh, mbarështim i faunës, mbarështim i florës, mbarështim i kullotave dhe livadheve, ndërtim dhe meremetim i veprave për sigurimin e ujit të pijshëm në kullota e livadhe. Punime të ndryshme alumini, llamarine, punime ulluqesh e të ngjashme dhe tregtimi i tyre. Punime hekuri, lyerje dhe tregtimi i tyre. Shtrime pllakash, lyerje ndërtesash,. Tregtim i të gjithë produkteve të hekurit, aluminit dhe llamarinës.
Other Trade Names: DODA NDERTIM
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25.12.1999
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 21 700 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Diber, Tomin, PILAFE Lagjja "Kuben", Rruga "Peshkopi-Muhurr", Lokal + Hotel me numër pasurie Nr.175/33-1, zona kadastrale Nr.2958.
Diber, Tomin, PILAFE Pikë shitje karburanti në vendin e quajtur kryqëzimi," Kuben".
Diber, MUHURR, Automjeti tip kamionçinë"Mercedes benz" 3 tonësh,me Targa DI 4805 A.
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Tomin PILAFE Ndertesa 3-katëshe, ne vendin e quajtur "Kuben", me zone kadastrale nr.2958 dhe me nr. pasurie 175/33.

Address:
Diber, MUHURR, Automjet tip kamion "mercedes benz",10 tonësh,me Targa DI 1693 A.
Diber, MUHURR, Automjet tip kamionçinë"Mitsubish" 2 tonësh me Targa DI 2880 A.
Diber, MUHURR, Mercedes Benz DI 4423 A
Diber, MUHURR, Automjet tip kamion 4140 ,"DAIMLER CHRYSLER"me Targa AA 413 AF

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 07.05.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 07.08.2013
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On goingTransaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 227 221,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 7 209 492,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 209 502,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 378 101,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 915 314,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 7 556 918,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 3 186 397,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 227 177,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:77 280 934,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:97 802 070,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:97 802 070,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:44 847 095,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:53 508 486,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 49 170 022,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 29 126 879,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 17 728 635,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala