Skip to content

VEGA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 12:12:09
JSON

Tax Registration Number: K01524006L
Administrators: Artenida Dervishi
Scope: 1-Import-Eksport, grumbullim, përpunim, tregëtim të skrapit, hekurit etj, tregti të mallrave industriale, aktivitet në fushën e ndërtimit, fitness, bar-restorant, taverne, klub nate, transport detar; Agjensi Imobilare 2-Në fushën e Agjensive Spedicionare Detare. Prodhim dhe tregtim betoni, prodhime parafabrikate betoni. Prodhim dhe tregtim inertesh e të tjera materiale e produkte ndërtimi. Peshkim selektiv. Studimi, projektimi, vlerësimi, konsulenca, monitorimi në kërkimin, zbulimin, shfrytëzimin, përpunimin dhe tregtimin në import dhe eksport të mineraleve metalore dhe ndërtimore, rehabilitimin e mjedisit pas shfrytëzimit, përdorimin civil të lëndëve plasëse në sipërfaqe dhe në nëntokë. Ndërtimin e veprave publike, ndërtime civile, ekonomike dhe industriale, rikonstruksion ndërtesash, veshje fasadash, punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, vepra kullimi dhe vaditëse, ndërtime rruge kategoria V dhe VI, veshje rrugësh me asfalto beton, ndërtim mbishtrese, ndërtim të veprave arti të ndryshme, ujësjellësa dhe kanalizime e të tjera. Prodhim dhe tregtim të materialeve të ndërtimit si tulla, pllaka dekorative, prodhime betoni e llaç me nyje të përqëndruar, prodhime artizanale, konstruksione të llojeve të ndryshme etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë në import dhe eksport të mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, hidrosanitare, hidraulike, makineri dhe pajisje industriale e bujqësore, pjesë këmbimi për pajisje industriale, bujqësore, produkte bujqësore e blektorale, bimë medicinale e mjeksore, prodhim dhe përpunim të lëndës drusore, transport të mallrave brenda e jashtë vendit në të gjitha rrugët e transportit, tokë, det, hekurudhë, ajër etj. Prodhim, përpunim, ambalazhim (paketim), shitje, eksport dhe transport ndërkombëtar të artikullit çimento, rifuzho dhe me thasë. Import, eksport, grumbullim, riciklim, përpunim të skrapit, grumbullim dhe transportim mbetjesh. Parking.
Other Trade Names: VEGA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 19/08/1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 850 000 000,00
Shares: 100
Child Company: SCT - VEGA, një shoqëri aksionare e themeluar më datë 18.02.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92019005U, me adresë në Tiranë, Rruga Lidhja e Prizerenit, Nr. 7, me administrator Bojan Kenda, me status aktiv. VEGA sh.p.k zotëron 35% të kapitalit të kësaj shoqërie. Statusi i Shoqerise aktualisht Pezulluar. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.05.2023
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Tirane, Kashar, Kamion Astra TR 7614 P

Tirane, Automjet tip Mercedes Benz, targe AA 168 BB

Tirane, Automjet tip Astra me targe TR 3356 P

Tirane, Kamion Astra me targe TR 3462 P

Tirane, Kamion Volvo me targe TR 6632 M

Tirane, Kashar, Mezez, Mjetin IVECO FIAT, me targe AA 231 BX, leje qarkullimi nr TR D1559111

Tirane, Kashar, Mezez, Mjetin IVECO , me targe AA 872 FZ, leje qarkullimi nr TR DB1087213

Tirane, Kamion "Astra", me targe TR 2336 R

Tirane, Automjet tip Astra me targe TR 2351 P

Tirane, Kashar, Automjet Gjysem Rimorkio - ADR, me targe AAR 850

Tirane, Kashar, Mezez, Mjetin Mercedes Benz, me targe TR 3432 F, leje qarkullimi nr TR 0097762

Tirane, Kamion Astra me targe AA 6510 F

Tirane, Gjysem Rimorkio me targe AAR 621, me Çertifikate Nr.TR D1850711, date 02.12.2011, Leje Qarkullimi Nr.TR D1850711

Tirane, Automjet tip Astra me targe TR 3358 P

Tirane, Kamion Astra me targe TR 3475 P

Tirane, Automjet tip Astra me targe TR 6176 P

Tirane, Gjysem Rimorkio Brenta me targe AAR 032

Tirane, Kashar, Automjet VOLVO, me targe AA 569 CU

Tirane, Kashar, Mezez, Mjetin MISTRALL, me targe TR 2935 F, leje qarkullimi nr TR 0005832

Tirane, Automjet tip Astra me targe TR 3357 P

Tirane, Kashar, Bartoletti me targe, ABR 660

Tirane, Iveco Magirus - Terheqes AA 652 AH

Tirane, Kashar, Ford me targe, TR 3953 L

Tirane, Kashar, Automjet tip Iveco Magirus, targe TR 8381 K
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Projekt bashkimi me përthithje

Më datë 27.09.2005, me vendim të ortakut të vetëm, u pranua bashkimi i shoqërisë “VEGA” sh.p.k me shoqërinë “ 2-AL” sh.p.k në formën e përthithjes së shoqërisë “2-AL” sh.p.k nga shoqëria “VEGA” sh.p.k. U miratua projekti i bashkimit dhe u caktua eksperti kontabël Z. Lavdimir Fusha për të bërë vlerësimin e kapitalit të shoqërisë “VEGA” sh.p.k.

Kalimi i aktiveve e pasiveve të shoqërisë “2-AL” shpk në bilancin e shoqërisë “VEGA” shpk, bëhet sipas gjendjes së tyre në datën 31.08.2005. Shoqëria “2-AL” shpk me kapital themeltar 100.000 (njëqind mijë) lekë, të zotëruara nga ortaku i vetëm Z. Ethem Dubali, kontribuon në rritjen e kapitalit të shoqërisë “VEGA” shpk. Me hyrjen ne fuqi të bashkimit me përthithje, të gjitha detyrimet dhe të drejtat e shoqërisë “2-AL” shpk ndaj të tretëve i merr përsipër shoqëria “VEGA” shpk.
Në aspektin e kontabilitetit, data pas së cilës operacionet e shoqërisë së përthithur “2-AL” shpk dhe asaj përthithëse “VEGA” shpk do të konsiderohen të kryera është 31.08.2005.
Ortak i vetëm i shoqërisë është Z. Aleksandër Gavoçi, ndersa ortaku i shoqërisë “2-AL” shpk Z. Ethem Dubali heq dorë nga pjesëmarrja në kapitalin e shoqërisë përthithëse “VEGA” shpk. Pas bashkimit, kapitali i shoqërisë “VEGA” shpk bëhet 37.100.000 (tridhjetë e shtatë milion e njëqind mijë) lekë.

II. Projekt bashkimi me përthithje 2

Më datë 18.05.2011, u nënshkrua projekti i bashkimit me përthithje të shoqërisë "Vega" Shpk (shoqëria përthithëse) me shoqërinë "Shkodra Inert " Shpk (shoqëria e përthithur), dhe shoqërinë “Shkodra Beton” shpk (shoqëria e përthithur). Të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë së përthithur "Shkodra Beton" Shpk dhe “Shkodra Inert” shpk, i kalojnë shoqërisë përthithëse "Vega" Shpk. Shoqëria që përthithet vlerësohet e prishur pa likuidim duke kaluar në statusin "Çregjistruar".

Të tria shoqëritë tregtare “SHKODRA BETON” shpk, “SHKODRA INERT”shpk dhe “VEGA” shpk, që marrin pjesë në këtë operacion të projektuar, kanë të njëjtin ortak të vetëm zotërues 100% të kapitalit të tyre Z. Aleksandër Gavoçi. Emri i shoqërisë së krijuar nga bashkimi do të jetë “VEGA” shpk. Bashkimi me përthithje nuk sjell asnjë pasojë mbi të drejtat dhe detyrimet që shoqëria ka marrë përsipër ndaj të tretëve.

Baza e nisjes për bashkimin do të jenë treguesit e bilancit të datës 31.12.2010, ndërsa aktiviteti i vitit 2011 do të konsiderohet i përbashkët. Të drejtat dhe detyrimet e shoqërive “SHKODRA BETON” shpk dhe “SHKODRA INERT” shpk, do t’i kalojnë shoqërisë “VEGA” shpk. Kapitali i shoqërise “SHKODRA BETON” shpk është 150.000.000 (njëqind e pesëdhjetë milion) lekë. Kapitali i shoqërisë “SHKODRA INERT” shpk është 10.000.000 (dhjetë milion) lekë. Pas bashkimit kapitali i shoqërisë “VEGA” sh.p.k do të bëhet 340.000.000 (treqind e dyzet milion) lekë.

III. Më datë 14.05.2013, me anë të urdhrave Nr. 282-13 Regj, Nr. 11759 Prot, Nr. 283- 13 Regj, Nr. 11747 Prot, Nr. 284-13 Regj, Nr. 11736 Prot "Për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ ZIG", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë debitore “ Vega” shpk, si dhe në kuotat që shoqëria “Vega” shpk zotëron pranë shoqërive të tjera të regjistruara në Regjistrin Tregtare. Gjithashtu u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat që dorëzanësi Z. Aleksander Vehbi Gavoçi zotëron pranë shoqërive të regjistruara në Regjistrin Tregtare. Objekti i sekuestros është kthimi i shumës ndaj kreditorit, Banka e Tiranës sh.a. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

IV. Më datë 20.05.2013, me anë të vendimit Nr. 12984 Akti, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, u pranua kërkesa për marrjen e masës për sigurimin e padisë, duke u vendosur pezullimi i ekzekutimit të detyrueshëm të nisur nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” shpk në zbatim të Urdhrave të ekzekutimit me nr. 1751 Akti datë 18.03.2013, nr. 1754 Akti datë 21.03.2013 dhe atij me nr. 1752 Akti datë 21.03.2013 (të lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë) dhe po kështu të efekteve të pasojave juridike të ardhura nga ky ekzekutim i detyrueshëm i nisur si më sipër dhe gjithashtu zhbllokimin e të gjithë pasurive të paluajtshme (me përjashtim të asaj të lënë si kolateral nga vetë pala paditëse në marrëveshje me Bankën e Tiranës) e të luajtshme të regjistruara në ZVRPP, DRTSH, QKR etj si dhe zhbllokimin e të gjitha llojeve të llogarive bankare të palës paditëse në Bankat e nivelit të dytë (aktualisht mbi to është vendosur sekuestro konservative mbi bazën e ekzekutimit të detyrueshëm të nisur si më lart nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” shpk deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të çështjes civile në gjykim me nr. 12984 Akti dt. regj 07.05.2013, me paditësa: Shoqëria “Vega” shpk, të paditur shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” shpk dhe Banka e Tiranës sha, me objekt: pavlefshmëri titulli ekzekutiv, kundërshtim veprimesh përmbarimore, shtyrje të afatit të ekzekutimit dhe pezullimin e ekzekutimit të detyrueshëm si dhe derisa vendimi gjyqësor për këtë çështje themeli të marrë formë të prerë.

V. Më datë 20..05.2013, me anë të kërkesës Nr 284-13 Regj. Nr. 12235/4 Prot, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG ” sh.p.k, u kërkua heqja e sekuestros konservative nga aktivet e shoqërisë "VEGA” sh.p.k, sekuestro e cila është vendosur në zbatim të shkresës Nr. 11736 Prot, datë 14.05.2013.

VI. Më datë 20.05.2013, me anë të kërkesës Nr 282-13 Regj. Nr.12241/5 Prot, lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG ” sh.p.k, u kërkua heqja e sekuestros konservative nga aktivet e shoqërisë "VEGA”, sh.p.k, sekuestro e cila është vendosur në zbatim të shkresës Nr. 11759 Prot, datë 14.05.2013.

VII. Më datë 18.09.2014, ortaku i vetëm ka vendosur:

a) Miratimin e ristrukturimit të linjave ekzistuese të kredive që shoqëria ka pranë Raiffeisen Bank në bashkimin e tyre në linjë të vetme kredie në shumën afërsisht prej 4.000.000 (katër milion) euro;

b) Miratimin e rinovimit të linjës ekzistuese të overdraftit që shoqëria ka pranë Raiffeisen Bank sh.a. në shumën afërsisht prej 73.000.000 (shtatëdhjetë e tre milion) lekë;

c) Miratimin e kontratës së hipotekës me anë të së cilës do të regjistrohet barrë hipotekore në favor të Raiffeisen Bank;

d) Miratimin e marrëveshjes së kolateralit financiar, ndryshim marrëveshje siguruese me anë të të cilave do të vendosen garanci për linjat e kredive, të ardhurat e arkëtueshme që shoqëria "Vega" sh.p.k., përfiton sipas kontratave/marrëveshjeve të lidhura;


VIII. Më datë 25.02.2015, me anë të urdhërit Nr. 734 Regj., Nr. 734/4 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “JUS” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga këto kuota për shumën e detyrimit 1.592.695 lekë., për shoqërinë "Vega" shpk.

IX. Më datë 02.03.2015, me anë të urdhërit Nr.734/7 Prot., Nr.734 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “JUS” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative nga dosja e automjeteve, kuotave dhe bizneseve të regjistruara në emër të shoqërisë VEGA Sh.p.k.

X. Më datë 27.07.2015, me anë të urdhërit Nr. 1935/1 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "TDR GROUP" sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria "VEGA” sh.p.k.

XI. Më datë 02.09.2015, me anë të urdhërit Nr. 707 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 7852 Prot., datë 04.09.2015 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ZIKE", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë "VEGA" Shpk, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XII. Më datë 04.09.2015, me anë të urdhërit Nr. 717 Prot, Nr. 198 Regj "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "ZIKE", u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë "VEGA" Shpk si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave të urdhëruara me shkresën Nr. 707 Prot, datë 02.09.2015.

XIII. Më datë 16.11.2015, me anë të urdhërit Nr.2231 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private E.G Bailiff’s Services sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria VEGA sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Aleksandër Gavoçi për ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv fatura tatimore shitjeje.

XIV. Më datë 16.11.2015, me anë të urdhërit Nr. 2226 Prot., protokolluar nga QKR me Nr. 10552 Prot., datë 20.11.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private E.G Bailiff’s Services sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria VEGA sh.p.k, për ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv fatura tatimore shitjeje.

XV. Më datë 16.11.2015, me anë të urdhërit Nr. 2231 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private E.G Bailiff’s Services sh.p.k., protokolluar nga QKR, me Nr. 10974 Prot., datë 03.12.2015, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria VEGA 34 sh.p.k, për ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv fatura tatimore shitjeje.

XVI. Më datë 16.11.2015, me anë të urdhërit Nr. 2226 Prot., protokolluar nga QKR me Nr. 10973 Prot., datë 03.12.2015 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private E.G Bailiff’s Services sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria VEGA sh.p.k, për ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv fatura tatimore shitjeje. Objekti i sekuestros është kthimi i shumës ndaj kreditorit “TIRANA DUE” sh.p.k.

XVII. Më datë 08.01.2016, me anë të urdhërit Nr. 53/4 Prot., lëshuar nga Përmbarues Besart Shehu, u urdhërua vendosja e sekuestros mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre, të debitorit VEGA sh.p.k.

XVIII. Më datë 27.01.2016, me anë të urëdhrit, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private "E.G BAILIFFS' SERVICES" shpk, protokolluar nga QKR me Nr. 1015 Prot., datë 01.02.2016, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria “VEGA” sh.p.k, me NUIS(NIPT) K01524006L, me administrator Z. Aleksandër Gavoçi.

XIX. Më datë 27.01.2016, me anë të urdhërit protokolluar nga QKR me Nr. 1016 Prot., datë 01.02.2016 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor "E.G BAILIFF'S SERVICES", u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria "VEGA" Shpk.

XX. Më datë 15.02.2016, me anë të urdhërit Nr. 291/1 Prot "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Zyra e Përmbaruesit Gjyqësor "Helidon Xhindi" drejtuar 16 Bankave të Nivelit të Dytë, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi llogaritë e subjektit "Vega" Shpk.

XXI. Më datë 15.02.2016, me anë të urdhërit Nr. 2023 Prot., Nr. 986/1 Dosje "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "TDR Group" drejtuar Bankave Tregtare, u urdhërua heqja e masës sekuestro konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 1933 Prot., datë 27.07.2015 për llogaritë bankare të debitorit, shoqërisë "VEGA”.

XXII. Më datë 05.04.2016, me anë të urdhërit Nr. 696/1.4 Prot., protokolluar nga Qkr me Nr. 3315 Prot., datë 07.04.2016, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor Jus" sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të kryejë bllokimet në aksionet e debitorit "Vega" Sh.p.k në shumën e detyrimit prej 6.635.930 lekë ku është përfshirë dhe tarifa e plote e shërbimit përmbarimor.

XXIII. Më datë 25.04.2016, me anë të urdhërit Nr. 2615 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “E.G BAILIFF’S SERVICES” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “VEGA” sh.p.k, me administrator Aleksandër Gavoçi.

XXIV. Më datë 12.05.2016, me anë të urdhërit Nr. 320/1 Prot "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "E.G BAILIFF'S SERVICES", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e masës sekuestro konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori "VEGA" Shpk.

XXV. Më datë 26.05.2016, me anë të urdhrit Nr. 2905 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 2194 Prot., datë 01.06.2016, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “E.G BAILIFF’S SERVICES” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori “VEGA” sh.p.k.

XXVI. Më datë 25.07.2016, me anë të urdhërit Nr. 381/3 Prot., protokolluar nga QKB me Nr 4862 Prot., datë 29.07.2016, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “E.G BAILIFF’S SERVICES” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori “VEGA” sh.p.k.

XXVII. Më datë 03.10.2016, me anë të urdhërit Nr. 725/5 Prot., Nr. 725/D Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Albase" sh.p.k., protokolluar nga QKB me Nr. 7968 Prot., datë 04.10.2016, u urdhërua bllokimi dhe sekuestrimi i debitorit “Vega” sh.p.k, me objekt pagimin e faturave ndaj kreditorit “Ndërtim Vila CO” shpk.

XXVIII. Më datë 17.10.2016, me anë të urdhërit Nr. 0552-16 Regj, Nr. 20737 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 8576 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “ZIG”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative, në aktivet e palës debitore “Vega” sh.p.k.

XXIX. Më datë 02.11.2016, me anë të urdhërit Nr. 0552-16 Regj, Nr. 21616 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “ZIG”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative nga aktivet e shoqërisë “Vega”, vendosur me anë të urdhërit Nr. 0552-16 Regj, Nr. 20737 Prot, datë 17.10.2016.

XXX. Më datë 05.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 73- 11 Prot, lëshuar nga përmbaruesi Florian Allkaj, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative, në aktivet e palës debitore, shoqërisë “Vega” sh.p.k, me NUIS K01524006L, me administrator Z. Aleksandër Gavoçi.

XXXI. Më datë 05.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 003/3 Prot, lëshuar nga zyra përmbarimore JUSTITIA, protokolluar nga QKB me Nr. 463 Prot. datë 12.01.2017, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “VEGA” shpk me NIPT-K01524006L.

XXXII. Më datë 05.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 020/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 462 Prot., datë 12.01.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "JUSTITIA", drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivitetin e palës debitore, shoqërisë "VEGA" Shpk.

XXXIII. Më datë 27.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 3694 Prot, Nr. 492 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 1347 Prot., datë 30.01.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore" AEF BAILIFF SERVICE ", u urdhërua vendosja e masës sekuestros konservative në kuotat e palës debitore, shoqërisë "VEGA" Shpk, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Objekti i sekuestros është përmbushja e detyrimit ndaj shoqërisë “GE.CO” sh.p.k. Dokumentacioni do të qëndroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XXXIV. Më datë 26.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 210/3 Prot "Urdhër për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Justitia", protokolluar nga QKB me Nr. 1424, datë 31.01.2017, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e shoqërisë "VEGA" shpk, pas shlyerjes së detyrimit prej 125.200 lekë ndaj palës kreditore.

XXXV. Më datë 26.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 83-11 Prot, lëshuar nga përmbaruesi Florian Allkja, drejtuar QKB, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat e palës debitore, shoqërisë “Vega” sh.p.k, pas pagesës së detyrimit që kjo e fundit kishte ndaj kreditorit “NORD-COMAT” shpk.

XXXVI. Më datë 30.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 239/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, u urdhërua vendosja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore “VEGA” sh.p.k.

XXXVII. Më datë 26.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 209/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore VEGA sh.p.k.

XXXVIII. Më datë 08.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 3798 Prot, Nr. 492 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 2050 Prot., datë 10.02.2017 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore" AEF BAILIFF SERVICE ", u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative vendosur me shkresën tonë Nr. 492 Regj., Nr. 3694 Prot., në kuotat që zotëron shoqëria "VEGA" Shpk me NIPT K01524006L.

XXXIX. Më datë 10.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 301/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore “VEGA” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K01524006L.

XL. Më datë 17.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 526 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 2697 Prot., datë 23.02.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private "Petani Bailiff's Office" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat që zotëron debitori Vega, me qëllim mostjetërsimin e tyre për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e urdhërit të Ekzekutimit nr. 869, datë 09.06.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. Objekti i sekuestros është pagimi i detyrimeve të shoqërisë ndaj Autoritetit Portual Durrës. Kjo sekuestro është e vlefshme deri në një urdhër të dytë nga ana e Shoqërisë Përmbarimore Private "Petani Bailiff's Office" sh.p.k.

XLI. Më datë 03.04.2017, me anë të urdhërit Nr. 1618 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 4811 Prot., datë 03.04.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Ardael", drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës sekuestro konservative në kapitalin e debitorit "Vega" Shpk, për shkak të detyrimeve ndaj kreditorit Alpha Bank. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XLII. Më datë 13.06.2017, me anë të urdhërit Nr. 1850 Prot, 1515/1 Dosje., protokolluar nga QKB me Nr. 8751 Prot., datë 14.06.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "TDR GROUP", u urdhërua vendosja e masës sekuestro konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara të debitorit "VEGA" Shpk, për shkak të faturave të papaguara ndaj kreditorit, shoqërisë “ETS” shpk.

XLIII. Më datë 16.06.2017, me anë të urëdhrit Nr. 1883 Prot., Nr. 1515/1 Dosje, lëshuar nga shoqëria përmbarimore private “TDR GROUP” shpk, u urdhërua zhbllokimi i aksioneve të zotëruara nga shoqëria VEGA sh.p.k, bllokuar me shkresën Nr. 1850 Prot., datë 13.06.2017.

XLIV. Më datë 10.07.2017, me anë të urdhërit Nr. 3604 Prot "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr. 10661 Prot., datë 10.07.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "PETANI BAILIFF'S OFFICE", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet që zotëron debitori Vega Shpk, pas shlyerjes së detyrimeve ndaj Autoritetit Portual Durrës.

XLV. Më datë 21.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 696/1/16 Prot., lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor Jus" sh.p.k, u urdhërua heqja e sekuestros nga shoqëria "Vega" Sh.p.k, vendosur me urdhërin Nr. 696/1.4 Prot., datë 05.04.2016.

XLVI. Më datë 25.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 2584 Prot "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKB me Nr. 13755 Prot., datë 26.09.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "TDR GROUP", drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aktivet e shoqërisë "VEGA" Shpk.

XLVII. Më datë 23.10.2017, me anë të urdhërit Nr. 216 Prot., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat, FLORIAN ALLKJA, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative/kuotat e palës debitore VEGA sh.p.k. Objekti i sekuestros është pagimi i detyrimeve ndaj kreditorit “TOP OIIL” sh.p.k. Aksionet/kuotat do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë.

XLVIII. Më datë 26.09.2017, me anë të vendimit Nr.489., lëshuar nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, u vendos ekzekutimi i vendimit Nr. 1311., datë 17.05.2017 të Gjykates së Apelit Tiranë.

XLIX. Më datë 02.10.2017, me anë të vendimit Nr. 2661 Prot., Nr. 1548/1 Dosje., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k., u vendos pezullimi i ekzekutimit të urdhërit të Ekzekutimit Nr. 1311 Vendimi., Nr 2507 Akti., datë 17.05.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë, pasi ky urdhër Ekzekutimi është pezulluar me Vendimin e Gjykatës së Lartë Nr.489., datë 26.09.2017.

L. Më datë 30.10.2017, me anë të urdhrit Nr. 7961 Prot., lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Ermir Godaj, u vendos masa e sekuestros konservative mbi pasurinë, kapitalin e debitorit "VEGA" Shpk, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi. Objekti i sekuestros është pagimi i shumës së detyruar ndaj kreditorit “ART KONSTRUKSION” sh.p.k.

LI. Më datë 25.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 2584/1 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore TDR GROUP, protokolluar nga QKB me Nr. 16095 Prot., datë 16.11.2017 , u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e zotëruara nga shoqëria “VEGA” shpk, në masën e kuotave në vlerën prej 8.112.819 lekë.

LII. Më datë 02.11.2017, me anë të urdhërit Nr. 216/1 Prot, lëshuar nga përmbarues Z. Florian Allkja, protokolluar nga QKB me Nr. 15807 Prot., datë 10.11.2017, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi shoqërinë “VEGA” shpk, pas shlyerjes së detyrimeve ndaj shoqërisë “TOP OIL” sh.p.k.

LIII. Më datë 09.11.2017, me anë të urdhërit Nr. 8261 Prot, lëshuar nga përmbarues Z. Ermir Godaj, protokolluar nga QKB me Nr. 15811 Prot., datë 10.11.2017, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë “VEGA” shpk, urdhëruar me shkresën Nr. 7961 Prot, datë 30.10.2017.

LIV. Më datë 06.02.2018, me anë të urdhërit Nr. 740 Prot., lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Ermir Godaj, u vendos masa e sekuestros konservative mbi pasurinë/kapitalin e debitorit VEGA shpk, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi. Objekti i sekuestros është pagimi i shumës së detyruar ndaj kreditorit “ART KONSTRUKSION” sh.p.k.

LV. Më datë 15.02.2018, me anë të urdhërit Nr. 856 Regj., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Poëer & Justice" (P&J) Shpk, u vendos bllokimi i aktiveve të shoqërisë duke mos lejuar tjetërsimin ose ndryshimin e tyre në të dhënat e regjistrit tregtar për palën debitore "Vega" Shpk. U regjistrua në regjistrin e QKB-së detyrimi i shoqërisë debitore prej 86.745.71 Euro (plus kamatat ligjore) si dhe 830.670 lekë. Aktivet e shoqërisë do të qëndrojnë të bllokuara deri në shlyerjen e plotë të detyrimit që ka pala debitore ndaj kreditorit "Antea Cement" sh.a.

LVI. Më datë 05.04.2018, me anë të urdhërit Nr. 653/4 Prot., lëshuar nga zyra përmbarimore gjyqësore private "BASHA & I" Shpk, u vendos masa e sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore VEGA Shpk, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave, deri në një urdheresë të dytë. Objekti i sekuestros është detyrimi monetar ndaj shoqërisë “Elteknik” shpk.

LVII. Më datë 23.04.2018, me anë të urdhërit Nr. 664/6-0031-18 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit “VEGA” SHPK, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

LVIII. Më datë 29.03.2018, me anë të urdhërit Nr. 582 Prot. Nr. 986/1 Dosje, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "TDR GROUP" sh.p.k, u zhbllokua masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria "VEGA” sh.p.k, bllokuar me shkresën Nr. 1935/1 Prot. datë 27.07.2015, të shoqërisë përmbarimore "TDR GROUP" sh.p.k.

LIX. Më datë 04.05.2018, me anë të urdhërit Nr. 523 Prot., Nr. 106 Regj., protokolluar nga QKB me Nr. 5175Prot., datë 07.05.2018, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Lorenc E Sollaku”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore “VEGA” sh.p.k. Objekti i sekuestros është pagimi i detyrimit ndaj kreditorit “VEGA” shpk. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë.

LX. Më datë 02.05.2018, me anë të urdhërit Nr. 3424 Prot, lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Ermir Godaj, u hoq masa e sekuestros të vendosur mbi kapitalin e debitorit VEGA shpk, urdhëruar me shkresën Nr. 740 Prot. datë 06.02.2018, pas shlyerjes së detyrimeve ndaj palës kreditore, shoqërisë “Art-Konstruksion”.

LXI. Më datë 16.07.2018, me anë të urdhërit Nr. 162/38 Prot., Nr. 162 Dosje, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Suela Ndreca ”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi dokumentacionin e aktiveve, kuotat/aksionet e palës debitore si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre, moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar, si dhe të mos pajisë me asnjë lloj dokumentacioni në emër të shoqërisë “VEGA” sh.p.k.

LXII. Më datë 13.08.2018, me anë të urdhërit Nr. 698/1 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 9454 Prot., datë 15.08.2018, lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G Bailiff Service, drejtuar QKB-së, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore, shoqeria “VEGA” SH.P.K, për shkak të detyrimeve të papaguara ndaj kreditorit “IS IMPIANT SERVICE” sh.p.k.

LXIII. Më datë 24.09.2018, me anë të shkresës Nr. 9305 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Drejtoria e Mbledhjes me Forcë Tiranë, u kërkua vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “VEGA” shpk.

LXIV. Më datë 24.10.2018, me anë të urdhërit Nr. 1445/27 0031-18 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 12109 Prot., datë 25.10.2018, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e debitorit shoqëria “VEGA” sh.p.k., si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.

LXV. Më datë 25.10.2018, me anë të Kërkesës Nr. 10618 Prot “Kërkesë për lirimin e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimpaguesve të Mëdhenj, u kërkua lirimi nga masa e sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “VEGA”.

LXVI. Më datë 29.10.2018, me anë të urdhërit Nr. 486 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 12382 Prot., datë 01.11.2018, lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G Bailiff Service, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore “VEGA” SH.P.K., vendosur me urdhërin për ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv FTSH Nr. 299, dt. 26.08.2016; Nr. 304 dt. 27.08.2016; Nr. 305 dt. 29.08.2016.

LXVII. Më datë 03.12.2018, me anë të urdhërit Nr. 560 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 13838 Prot., datë 05.12.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AB” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë “VEGA” sh.p.k., me qëllim shlyerjen e detyrimit që ka kundrejt palës kreditore Banka Kombëtare Tregtare.

LXVIII. Më datë 15.01.2019, me anë të urdhërit Nr. 365 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore Corrector Shpk, u vendos sekuestro në subjektin VEGA Shpk, duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre, si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është kthimi i huasë ndaj kreditorit Banka Amerikane e Investimeve sh.a.

LXIX. Më datë 11.02.2019, me anë të urdhërit Nr. 1186 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese BAILIFF SERVICE E. HOXHA sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore, VEGA 57 sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi Elvin HOXHA.

LXX. Më datë 22.03.2019, me anë të shkresës nr. 653/8, nga Shoqëria e Përmbarimit Privat “BASHA & I” sh.p.k me përmbarues gjyqësore Farije Istrefi (Basha), protokolluar me QKB nr. 3644, datë 06.03.2019, u kërkua që të mos bëhet asnjë lëvizje lidhur me kuotat e shoqërisë “Vega” sh.p.k, deri sa të jepet një vendim përfundimtar po nga Gjykata e Lartë.

LXXI. Më datë 09.04.2019, me anë të urdhrave Nr. 101 Regj., Nr. 493 Prot., dhe Nr.101 Regj., Nr.492 Prot., datë 09.04.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “TIRANA BAILIFF’S” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në pjesët/kuotat që dorëzanësi, pengdhënësi (debitori) Aleksandër Gavoçi zotëron tek shoqëria “VEGA” sh.p.k.

LXXII. Më datë 09.04.2019, me anë të urdhërit Nr. 101 Regj., Nr. 511 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 5498 Prot., datë 12.04.2019, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Tirana Bailiff’s”shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në pjesët/aksionet e debitorit “VEGA” sh.p.k., duke ndaluar tjetërsimin dhe ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi që mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar.

LXXIII. Më datë 07.06.2019, me anë të urdhërit Nr. 2432 Prot., Nr. 748 Regj., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore shoqëria “VEGA” me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

LXXIV. Më datë 17.06.2019, me anë të kërkesës Nr. 5505/1 Prot, “Kërkesë për lirimin e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimpaguesve të Mëdhenj, u kërkua lirimi i masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “VEGA” shpk. LXXV. Me date 28.08.2019, me ane te Urdhrit nr. 101 Regj., Nr. 842 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Tirana Bailiff” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 11273 Prot., datë 28.08.2019, u urdherua pezullimi i urdhërit të Ekzekutimit, Vendim nr. 1246, datë 24.02.2017 të Gjykatës së Gjyqësor Tiranë, I lëshuar për kontratën e Kredisë me kufi me Nr.4213Rep., nr.1832Kol., datë 30.10.2014 lidhur midis “Raiffeisen Bank” sh.a dhe kredimarrës “VEGA” SHPK dhe Aleksandër Gavoçi, duke hequr sekuestrot konservative të vendosura mbi llogaritë bankare, kreditë në të trtë, si dhe mbi pasuritë e paluajtshme e të luajtshme të palëve paditëse shoqërisë “VEGA” dhe Aleksandër Gavoçi përtej masës së shumës së pretenduar nga palët e paditura shoqëria “Raiffeisen Bank” sh.a dhe “Tirana Bailiff’s”SHPK si dhe pezullimin e të gjitha veprimeve përmbarimore, për një afat 3-mujor, duke filluar nga dtat 28.08.2019.

LXXVI. Me date 11.11.2019, me ane te urdhrit Nr.1415/4 Prot, Nr.1415 Regj "Per Venien e Sekuestros Konservative", e leshuar nga Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private “JUS” sh.p.k, drejtuar QKR-se, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi kuotave te debitorit “VEGA” SHPK, me NIPT- K015240006L per shumen e detyrimit prej 368.896 Euro.

LXXVII. Me date 13.11.2019, me ane te Urdhrit Nr.1144/3 Regj, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private Dionis Mekshaj, u urdherua vendojsa e masës së sekuestros konservative mbi aksionet qe zoteron pala debitore shoqëria “VEGA” me NUIS (NIPT)-K01524006L deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit.

LXXVIII. Me date 18.11.2018, me ane te Urdhrit Nr.621/7 Prot Nr.621 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.14662 Prot., datë 21.11.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “3H” shpk, u urdherua bllokimi i kuotave dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i aksioneve “VEGA ” shpk, me NIPT K01524006L, me administrator Enis Krasniqi.

LXXIX. Me date 24.02.2019, me ane te urdhrit Nr. 454 Dosje, Nr.3227 Prot, leshuar nga Shoqeria Permbaruese BAILIFF SERVICE E.HOXHA shpk, u urdherua zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative nga aksionet/kuotat e subjektit “VEGA” shpk me NUIS (NIPT) - K01524006L, bllokuar me shkresen Nr.1187 Prot., date 11.02.2019.

LXXX. Me date 26.03.2020, me ane te Urdhrit Nr.748 Regj, Nr.1126 Prot " Për Heqjen e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “ REAL BAILIFF SERVICE “shpk, u urdherua heqja e sekuestros konservative të vendosur me anë të shkresës Nr.2432 Prot., datë 07.06.2019, për aktivet e pales debitore “VEGA” SHPK, me NUIS(NIPT) K01524006L.

LXXXI. Me date 17.06.2020, me ane te Urdhrit Nr.391/3 Prot, lëshuar nga Përmbaruese Najada R. Beqaraj, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi palen debitore “VEGA” SHPK, me NUIS(NIPT) K01524006L.

LXXXII. Me date 23.07.2020, me ane te urdhrit Nr.1896 Regj, Nr.1932 Prot, lëshuar Zyra Permbarimore “Ardael’ SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne emër të debitorit shoqeria , “VEGA”, me NIPT K01524006L.

LXXXIII. Me date 22.07.2020, me ane te Urdhrit Nr. 516/3 Prot, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Najada Beqaraj, u urdherua heqja e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria VEGA SHPK.

LXXXIV. Me date 22.07.2020, me ane te Urdhrit nr. 621/12 Prot., NR.621 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “3 H” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Haxhi Ismaili protokolluar nga QKB me nr. 6682Prot., datë 27.07.2020, u urdherua QKB te pushojë ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr. 309 datë 23.01.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë pasi është përmbushur detyrimi ndaj kreditorit”.

LXXXV. Me date 26.01.2021, me ane te urdhrit Nr.1234 Prot., Nr.101 Regj, leshuar nga ''Zyrë e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff's'' sh.p.k, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi kuotave te debitorit Aleksander Gavoçi zoteron ne shoqerine “VEGA” SHPK, me NIPT- K015240006L bazuar ne vleren e detyrimit te percaktuar.

LXXXVI. Me date 22.02.2021, me ane te Urdhrit Nr. 162/199Prot., Nr. 162 Dosje, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “Suela Ndreca ”, u urdherua heqja nga masa e sekuestros konservative mbi dokumentacionin e aktiveve, kuotat/aksionet e pales debitore si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre, moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e rregjistrit tregtar, si dhe te mos pajise me asnje lloj dokumentacioni ne emer te : Shoqerise “VEGA” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K01524006L, me administrator Z. Aleksander Gavoçi.

LXXXVII. Me date 17.09.2021, me ane te Urdhërit, Nr. 2876 Prot, datë 03.09.2021 lëshuar nga Zyre e Permbarimit Privat "3L" SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e palës debitore Shoqërisë “VEGA ” shpk me nipt K01524006L, me qëllim mostjetërsimin e tyre për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit.

LXXXVIII. Me date 05.10.2021, me ane te Urdhrit Nr.560/21 Dosje, datë 28.09.2021, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AB” sh.p.k., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë, “VEGA” sh.p.k., me NIPT K01524006L, dorëzanës Aleksander Gavoçi, Mukades Gjini dhe Zamir Gjini.

LXXXVIX. Me date 15.10.2021, me ane te Urdhrit Nr.101 Regj., Nr.1777 Prot., datë 12.10.2021, lëshuar nga ''Zyra e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff's'' sh.p.k, drejtuar QKB, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative nga kuotat/aktivet e shoqërise “VEGA” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K01524006L, vendosur me shkresat Nr.101 Regj., Nr.492 Prot., datë 09.04.2019, Nr.101 Regj., Nr.493 Prot., datë 09.04.2019 dhe Nr.101 Regj., Nr.1234 Prot., date 26.01.2021 te leshuara nga nga ''Zyra e Përmbarimit Privat Tirana Bailiff's'' sh.p.k.

XC. Me date 19.10.2021, me ane te Urdhërit Nr.735 Prot., Nr.11/2017 Dosje, datë 15.10.2021 leshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dorian Skëndi, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e shoqeria VEGA SHPK me NIPT- K01524006L me administrator znj. Yllka Dungu, te vendosur me urdherin sipas shkreses Nr. 671 Prot., datë 11.07.2018 te Permbaruesit Gjyqesor. Depozitimi i urdherit, Nr. 1415 Regj., Nr.1415/10 Prot., datë 12.10.2021, lëshuar nga Sherbim Permbarimor Jus, ku është urdhëruar: Qendra kombetare e biznesit te kryej heqjen e sekuestros nga kuota/aksione/aktive dhe automjete te subjektit Shoqeria VEGA sh.p.k me NUIS K01524006L.

XCI. Me date 28.10.2021, me ane te Urdhrit Nr. 725 Dosje, datë 22.10.2021, lëshuar nga Baftjar Nela,Përmbarues Gjyqësor pranë Zyrës së Përmbarimit Privat “ALBASE” shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat e zotëruara nga debitori “VEGA” shpk me Nipt K01524006L, të bllokuara me shkresën Nr. 725/5 Prot., Nr.725 Dosje, datë 03.10.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Albase", sh.p.k .

XCII. Me date 28.10.2021, depozitimi i deklarates noteriale , Nr. 6598 Kol., Nr. 1013 Kol., date 20.10.2021 ku eshte deklaruar: “Raiffeisen Bank” SHA shprehet dakord te heqe dore nga pengu mbi kuotat, ne shoqerine “VEGA” SHPK, sipas kontrates se pengut mbi kuotat e pjesmarrjes ne shoqeri Nr. 4216 Rep., Nr. 1835 Kol., date 30.10.2014.

XCIII. Me date 28.10.2021, me ane te Urdhërit Nr.3942 Prot., datë 27.10.2021 leshuar nga Përmbarues Gjyqësor "3L" u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e shoqeria VEGA SHPK me NIPT- K01524006L. Depozitimi i Urdhërit Nr.856 Prot., datë 27.10.2021 leshuar nga Përmbarues Gjyqësor "Ilir S. Dervishaj" u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e shoqeria VEGA SHPK me NIPT- K01524006L. Depozitimi i Urdhërit Nr.10136 Prot., datë 27.10.2021 leshuar nga Përmbarues Gjyqësor "CORRECTOR" u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e shoqeria VEGA SHPK me NIPT- K01524006L.

XCIV. Me date 28.10.2021, me ane te Urdherit Nr. 53/7 Prot., datë 27.10.2021, lëshuar nga Permbarues Besart Shehu, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave te debitorit, shoqeria VEGA sh.p.k, me NUIS ( NIPT ) - K01524006L.

XCV. Me date 29.10.2021, me ane te Urdhrit Nr. 1144/3 Regj datë 27.10.2021 të lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor Dioni Mekshaj u urdherua heqja e sekuestros ne QKB mbi aksionet që zotëron subjekti Shoqëria “ Vega” shpk K01524006L, deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

XCVI. Me date 15.11.2021, me ane te Urdhrit nr. 440/eRegj datë 12.11.2021, lëshuar nga me Përmbarues Gjyqësor Privat Neritan Çuko u urdherua QKB për: “Heqjen e masës së sekuestros së vënë nga Përmbarues Gjyqësor Privat Lorenc Sollaku, të vendosur me Urdherin Nr.523 Prot., Nr.106 Regj., mbi pasuritë e luatjshme të vlerës prej 100% të aksioneve në pronësi të debitorit shoqëria “VEGA " SHPK, me NIPT K01524006L, me administrator Aleksander Gavoçi.”.

XCVII. Me date 23.02.2022, me ane te Urdhrit Nr. 239,240,241,242,243 Dosje, Nr.119 Prot., datë 15.02.2022, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Hiqmet Merepeza, protokolluar nga QKB me Nr. 5222 Prot datë 21.02.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqëria “VEGA” SHPK me NUIS (NIPT) - K01524006L, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave, duke ndaluar tjetërsimin e tyre, deri në një urdhër të dytë”.

XCVIII. Me date 08.03.2022, me ane te Urdhrit Nr. 174 Prot. date 01.03.2022, leshuar nga zyra permbarimore private Hiqmet Merepeza, per heqjen e mases se bllokimit te aksioneve te debitorit, shoqeria VEGA SHPK me NUIS K01524006L.

XCVIX. Me date 01.04.2022, me ane te Urdherit Nr. 1086 Prot., Nr.703 Dosje, date 23.02.2022, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” SHPK u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “VEGA” SHPK, me NUIS( NIPT)- K01524006L.

C. Me date 10.08.2022, me ane te Urdhrit 1194/3 Regj., Urdhrit 1145/3 Regj., Urdhrit 1144/3 Regj, Urdhrit 1193/3 Regj., Urdhrit 1141/3 Regj., Urdhrit 1142/3 Regj., Urdhrit 1143/3 Regj., date 02.08.2022 lëshuar nga lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, u urdherua vendosja e masës së sekuestros ne QKB mbi aksionet qe zoteron debitori shoqeria “VEGA”, me NUIS (NIPT) – K01524006L, deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

CI. Me date 16.11.2022, me ane te Urdherit Nr.5087 Prot., datë 14.11.2022 , lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “ERMIR GODAJ”, u urdherua Qendren Kombetare te Biznesit , te vendose masen e sekuestros konservative mbi pasurne e debitorit, si me poshte : Te vendose sekuestro konservative mbi kapitalin qe zoteron pala debitore Shoqeria “VEGA” Sh.p.k pajisur me NIPT K01524006L, ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

CII. Me date 25.11.2022, me ane te Urdhrit Nr.5162 Prot., datë 16.11.2022 dhe urdhrit Nr.5108 Prot., datë 14.11.202 lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat “ERMIR GODAJ” , u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi pasurite e debitorit shoqëria ne shoqerine “VEGA” pajisur me NUIS (NIPT) – K01524006L, ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

CIII. Me date 09.12.2022, me ane te Urdhrit Nr.5332 Prot., datë 24.11.2022, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ERMIR GODAJ”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur mbi subjektin/debitoren VEGA, SHPK, me NUIS (NIPT) – K01524006L, të vendosur me shkresën Nr.5087 Prot., datë 14.11.2022, Nr.5108 Prot., datë 14.11.202 dhe shkresës Nr.5162 Prot., datë 16.11.2022 te leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat "Ermir Godaj".

CIV. Me date 06.01.2023, me ane te Urdhërit Nr.2943 Prot., Nr. 171-21 Regj., datë 27.12.2022, protokolluar nga QKB me Nr.35871 Prot., datë 28.12.2022, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “ASTREA”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit shoqëria “VEGA” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K01524006L, duke ndaluar tjetërsimin, kalimin dhe çdo veprim tjetër të administratorit, deri në një njoftim të dytë.

CV. Me date 25.01.2023, me ane te Urdhrit Nr. 94 Prot., date 16.01.2023, leshuar nga zyra e permbarimit privat ASTREA, per heqjen e mases se sekuestros konservative, te vendosur me ane te Urdhrit Nr. 2943 Prot., date 27.12.2022 ne aktivet e debitorit: Shoqeria VEGA SHPK me NUIS K01524006L.

CVI. Me datë 09.05.2023, me anë të Urdherit Nr.276 Prot., lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Hiqmet Merepeza, u urdhërua: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit, Shoqëria “VEGA” SHPK me Nipt: K01524006L.

CVII. Me datë 30.05.2023, në anë të Urdhrave Nr. 1193/3 Regj., Nr. 1194/3 Regj., Nr. 1145/3 Regj., Nr. 1144/3 Regj., Nr. 1143/3 Regj., Nr. 1142/3 Regj., Nr. 1141/3 Regj., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, u urdhërua: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet që zotëron debitori shoqëria “VEGA” SHPK, me NUIS (NIPT) K01524006L.

CVIII. Me datë 20.06.2023, me anë të Urdherit Nr.404 Prot. Nr.299 Dosje, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Hiqmet Merepeza, u urdhërua: “Heqja e mases se bllokimit te aksioneve te debitorit , Shoqeria “VEGA” sh.p.k , me NIPT: K01524006L, pasi tituli ekzekutiv eshte ekzekutuar teresisht.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Mezez, Kthesa e Kamzës, ish Serat, Autostrada Tiranë-Durres, Km. 0, Zona Kadastrale 2679, Nr. Pasurie- 124/5, vol 11 - Fq 209, kufijte: Veriu124/2;3, Lindja-440/31, Jugu -124/10, Perendimi - 440/114

Address:
Kruje, Makaresh-Kraste, Parcela Nr 84, kufijte : Veriu - Vazhdimi I ngastres 84, Jugu - Ngastra nr 82, Lindje - Vazhdimi I ngastres nr 81 deri ne 84, Perendimi - " Perroi I hudhres se madhe "

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Kontrate shitje blerje 09.07.2002
Kontrate shitje te kuotave te kapitalit 15.03.2005
Raport mbi bashkimin me perthithje 18.05.2011 (fq 5)
Raporti i bashkimit 25.10.2005
Vendimi per ristrukturimin e kredise 18.09.2014
Akti I dhurimit te kuotave te kapitalit
Vendim per zmadhimin e kapitalit 30.06.2016
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 28.06.2012
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 25.07.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 11.06.2009
Vendim per zmadhimin e kapitalit 30.06.2018
Urdher per venien e sekuestros konservative 07.06.2019
Urdher per venien e sekuestros konservative 03.10.2016
Urdher per venien e sekuestros konservative 14.05.2013
Urdher per venien e sekuestros 16.11.2015
Urdher per venien e sekuestros 17.10.2016
Urdher per heqjen e sekuestros 27.01.2016
Kerkese per heqjen e mases se sekuestros 20.05.2013
Urdher per venien e sekuestros konservative 09.04.2019
Vendim per vendosjen e mases se sigurimit te padise 20.05.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Kontratë Shitje Kuotash datë 04.05.2023
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 09.05.2023
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 30.05.2023
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 20.06.2023
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 11 733 541,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 13 671 745,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 18 267 270,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 13 268 269,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 13 217 115,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 20 434 963,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 33 051 696,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 39 683 569,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 100 330 150,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 72 876 178,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 31 329 321,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 213 768 510,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 56 914 695,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 27 233 217,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 45 887 910,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 31 071 680,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:403 392 893,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:470 477 659,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:962 436 256,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:578 462 545,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:919 790 683,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:829 382 257,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:936 258 257,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 204 827 845,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 3 049 273 715,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 619 904 508,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 745 331 750,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 2 993 708 597,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 1 512 157 840,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 616 789 857,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 1 792 337 245,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 1 229 778 443,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli