Skip to content

CONTINENTAL GROUP (ish "A.K.U.S GROUP")
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-14 15:05:02
JSON

Tax Registration Number: K01611001B
Administrators: Shefqet Jata
Scope: Veprimtari turistike, Hotele dhe struktura te ngjajshme, akomodime per pushime, hapesira per kampingje parqe dhe çadra, aktivitete te sherbimit te pijeve dhe gastronomise, bar, restorant, piceri, brenda ambjenteve te veta si dhe katering e delivery etj. Organizim aktivitete si seminare, perurime, konferenca, evente, dasma, ditelindje dhe aktivitete te ngjashme publike dhe jo publike. Aktivitete te kombinuara te sherbimit te administrimit te zyrave. Veprimtari te ndryshme tregtare te shitjes, qiradhenies e qiramarrjes, agjensi doganore, agjensi udhetimesh, sherbime parkimi, lavazhi, magazinimi, peshimi, ngarkim - shkarkimi i perpunimit te mallrave. Tregetim, import - eksport mallrash me pakice dhe shumice. Tregtia me shumice te lendeve djegese te ngurta, te lengeta ose te gazta dhe produkteve te lidhur me to. Transport mallrash te ndryshme si dhe shfrytezim i menyrave te transportit te cfaredo lloji qofshin te tokes, detit dhe te ajrit. Servise automjetesh dhe autoshkolla. Aktivitet inxhinieringu. Konsulence ekonomike, financiare, tregtare, etj. Hapje linjash te ndryshme prodhimi, etiketimi, amballazhimi, numerimi, peshim mallrash ushqimore, industriale etj. Shoqeria ka si objekt dhe te gjithe aktivitetin qe lidhet me fushen e ndertimit si germime dheu, ndertime civile dhe ekonomike, prodhim dhe tregtim materiale inerte, ndertim rrugesh, urash, vepra arti etj. Transport mallrash per vete dhe per te tretet. Shoqeria mund te kryeje çdo operacion tregtar, import eksport te mallrave industriale, tregtim pjese kembimi per automjete dhe per mjete te tonazhit te larte si dhe te bleje, te shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper qe kane objekt te njejte ose te ngjashem.Tregtimin me shumice dhe pakice , import - eksport te ujit natyral te ujit te pijshem.
Other Trade Names: CONTINENTAL GROUP Sh.a
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 04/04/2000
District: Vore
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 156 350 000,00
Shares: 6 254
Parent Company / Owner: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Gani Kastrati; Ramazan Hoda; Shefqet Kastrati; Luigj Aliaj; Nazlije Kastrati
Assets: 1.Tirane, Automjet tip Furgon Mercedes, me targa TR 8110 L
2. Tirane, Automjet tip fiat,me targa TR 1884 F
3. Tirane, Autoveture tip fiat, me targa TR 2916 K
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Legal Cases: I.Me date 27.08.2012, eshte realizuar bashkimi me perthithje i shoqërisë "Continental Group" sh.a. me shoqerine "BA 3" sh.p.k. Shoqeria "Continental Group" sh.a. eshte shoqëria përthithëse , ndërsa "BA 3" sh.p.k eshte shoqëria e përthithur.

II.Sipas urdherit te leshuar me date 30.06.2016, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi kapitalin dhe kuotat e debitorit Shoqeria “Continental Group “ sha me nipt K01611001B.

III.Sipas shkreses se leshuar me date 30.06.2016, eshte vendosur: kalimi në ekzekutim të menjëhershëm të detyrueshëm për ekzekutimin e vendimit për marrjen e masës së sigurimit të padisë Nr.607 Akti, datë 22.06.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në të cilin është vendosur masa e sekuestros konservative mbi llogaritë bankare dhe pasuritë e luajtshme dhe/ose të paluajtshme të shoqërisë “CONTINENTAL GROUP” sh.a, me NUIS (NIPT) - K01611001B.

IV. Sipas urdherit te leshuar me date 07.07.2016, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros konservative Nr.1231, date 30.06.2016 mbi kapitalin dhe kuotat e vendosura mbi debitorin "Continental Group "sh.a, NIPT-K01611001B.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Vore

Address:
1.Tirane, Vore, Muçaj, Fshati Mucaj,Rruga Vore-Fushe Kruje,km 2
2. Tirane, Vore, Sherbim Bar - Restorant, prane Terminalit se Deges se Doganes Tirane, Rruga Nacionale Vore - Fushe Kruje, Km 2
3. Tirane, Vore, Sherbim ambjente me qera, prane Terminalit se Deges se Doganes Tirane, Rruga Nacionale Vore - Fushe Kruje, Km 2
4. Tirane, Vore, Sherbim Parkim, Ngarkim Shkarkim, Magazimini etj, prane Terminalit se Deges se Doganes Tirane, Rruga Nacionale Vore - Fushe Kruje, Km 2. Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.02.2022
Statuti i Shoqerise fillestar i shoqerise dhe dokumenta te ndryshem
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 03.10.2011
Vendim per bashkim me perthithje te shoqerive date 27.08.2012
Akt-Marreveshje e bashkimit me perthithje date 15.04.2012
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 30.03.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 14.02.2022
Financial Documents: Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 23.03.2010
Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 46 008 442,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 64 971 648,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 104 938 338,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 35 374 697,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 23 288 791,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 16 357 649,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 485 330,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 61 600 526,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 642 162,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 5 068 638,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 1 366 649,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 8 576 632,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:260 468 004,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:316 913 373,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:321 568 421,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:259 658 331,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:242 835 842,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:219 658 113,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 183 939 017,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 457 867 765,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 469 388 794,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 304 543 719,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 288 803 767,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 188 950 752,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : L.Kanani