Skip to content

BAJRAMI N.
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-02-04 10:23:34
JSON

Tax Registration Number: K02727202O
Administrators: Nazif Bajrami
Scope: Servis automjetesh, ndërtime, projektime, zbatim projektesh, prodhim material ndërtimi, tregti me pakicë i vajrave lubrifikantë, shitje-blerje automjetesh, të pajisjeve e makinerive. Eksport-import e tregtim me shumicë e pakicë i të gjitha llojeve të mallrave industriale, ushqimore, ndërtimore e bujqësore, të pjesëve të këmbimit. Në fushën e transportit për vete e të tretë, të mallrave industriale, ndërtimore, ushqimore e bujqësore. Transport të udhëtarëve e hapjen e agjensive turistike dhe udhëtimesh. Në fushën e ndërtimit dhe zbatimit, projektim, prodhim i materialeve inerte. Tregtim të pjesëve të këmbimit për automjete, tregtim me pakicë e karburanteve dhe vajrave lubrifikantë. Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë për vete dhe të tretë të materialeve të ndërtimit, pajisje elektroshtëpiake, të çdo lloj malli të materialeve të ndryshme industriale, ushqimore të të gjitha llojeve, pajisjeve, veglave, instrumentave, makinerive, të mjeteve transportuese, ngritëse transportuese të të gjitha llojeve, kapaciteteve, tonazheve, tipeve, markave, si dhe të pjesëve të këmbimit, gomave. SH.R.S.F për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike dhe private dhe mbrojtjen e jetës së personave (kategoria A). Sistemim dhe menaxhim i parkimeve të hapura dhe të mbyllura në qytet. Shërbime ekspertize në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtim. Projektim, zbatim në ndërtim, rikonstruksione dhe mirëmbajtje për objektet e prodhimit, transmetimit, sistemit të matjes dhe shpërndarjes së energjisë në rrjetat e TL, TM, dhe TU. Nënstacione elektrike, linja elektrike, hidrocentrale, çentrale fotovoltaike dhe eloike. Shërbime shëndetsore përpunonjësit e shoqërisë. Shërbime të sigurisë së punonjësve të shoqërisë. Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis (Auditim mjedisor ndikim në mjedis). Menaxhimi i mbetjeve jo të rrezikshme (mbetje që vijnë nga pylltaria/sivikultura; beton; tjegulla; tjegulla dhe qeramika; përzierje të betonit; tullave, tjegullave, dhe qeramikës; dru; qelqe; plastike; përzierje bituminoze; bakër; bronz; tunxh; alumin; plumb; zink; hekur dhe çelik; kallaj; metale të përziera; kabllo të tjera; dhera dhe gurë, balta; çakëll; materiale izolimi; materiale ndërtimi me gips; mbetje të përziera nga ndërtimi dhe të prishjes), grumbullim, transportim, ruajtje dhe rikuperim i mbetjeve të llojeve të ndryshme.
Other Trade Names: BAJRAMI N.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17.02.2000
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 431 557 313,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Elbasan, Kamion vetëshkarkues AA 689 MJ.
2) Elbasan, Kamionçinë AA 105 KZ
3) Elbasan, Kazan vetëshkarkues ABR 964
4) Elbasan, Fadroma CAT EL 3372 C
5) Elbasan, Autopompë AA 374 AU.
6) Elbasan, Autovinç AA 783 GG
7) Elbasan, Kokë tërheqëse AA 201 HC
8) Elbasan, Autobot 180 MB
9) Elbasan, Autobetionerë AA 081 MD
10) Elbasan, Kamion vetëshkarkues AA 208 NE
11) Elbasan, Furgon AA 765 NI.
12) Elbasan, Kokë tërheqëse AA 902 BK
13) Elbasan, Furgon AA 176 MB.
14) Elbasan, Kamion vetëshkarkues AA 332 KN.
15) Elbasan, Kamionçinë EL 9638 B
16) Elbasan, Kamion vetëshkarkues AA 597 EN.
17) Elbasan, Autobetionere AA 078 MD.
18) Elbasan, Autovinç me kosh AA 426 DJ
19) Elbasan, Autobetionere AA 079 MD
20) Elbasan, Kazan vetshkarkues ACR 347
21) Elbasan, Autobetionere AA 725 EK
22) Elbasan, Kamionçinë AA 115 KZ.
23) Elbasan, Kamionçinë AA 178 MB.
24) Elbasan, Kamion vetshkarkues AA 042 EN.
25) Elbasan, Kamion vetshkarkues AA 884 HL
26) Elbasan, Kamion veteshkarkues AA 549 MY.
27) Elbasan, Kamion vetëshkarkues AA 210 NE.
28) Elbasan, Kamion vetshkarkues AA 791 EC
29) Elbasan, Koke tërheqes AA 726 HG
30) Elbasan, Kamion vinxh AA 946 HL
31) Elbasan, Autobot AA 148 LF
32) Elbasan, Kamion vetëshkarkues AA 122 NE.
33) Elbasan, Karoatrec AA 183 MB.
34) Elbasan, Autobetionere AA 726 EK
35) Elbasan, Kamion vetëshkarkues AA 164 HP.
36) Elbasan, Fadromë me goma AAMT 01
37) Elbasan, Kamion vetëshkarkues AA 182 MB.
38) Elbasan, Autobus AA 502 TT.
39) Elbasan, Autobetionere AA 082 MD 4
40) Elbasan, Kokë tërheqëse AA 589 BK
41) Elbasan, Autopompa AA 734 AA
42) Elbasan, Kamionçinë AA 946 PU.
43) Elbasan, Kamion vetëshkarkues AA 109 NE.
44) Elbasan, Kokë tërheqëse AA 951 GE
45) Elbasan, Kamion vetëshkarkues AA 209 NE
45) Elbasan, Eskavator me goma AA 910 YT 46) Elbasan, Labinot fushe; Labinot fushe; Fadrome me goma AA 551 VG
46) Elbasan, Kazan Veteshkarkues ABR 963
47) Elbasan, Kamioncine AA 354 NK
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Legal Cases: I. Më datë 07.05.2012, me anë të urdhërit Nr. 6373 Prot Nr. Dosje 590-610-609, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "E.P.S.A" shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat që zotëron debitori "Bajrami-N" shpk, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është pagimi i gjobës ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

II. Më datë 28.12.2012, me anë të urdhërit Nr.16201, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “EPSA”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “Bajrami - N”, me NUIS (NIPT) K02727202O.
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Labinot fushë XIBRAKE Rruga Elbasan-Xibrakë km.13, zk.3864, pasurite nr. 734/1+732+738/9

Address:
Tiranë, Farkë, Farkë e Madhe, Rruga "Kodra e Bukur", zk. 1604, pasuria nr. 381/17

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.02.2021
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate dhurimi kuotash te kapitalit themelues 18.10.2013
Kontrate dhurimi kuotash te kapitalit themelues 20.09.2013
Vendimi per rritjen e kapitalit 01.12.2014
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 06.08.2020
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 10 519 808,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 17 338 555,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 29 138 741,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 69 670 229,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 90 629 174,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 41 492 008,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 29 695 362,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 29 944 402,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 34 231 505,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 109 502 963,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 31 069 083,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:628 636 426,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:515 742 123,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:667 444 118,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:674 803 780,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:715 744 316,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 611 119 529,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 488 535 004,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 313 094 520,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 389 571 887,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 472 212 791,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.lala