Skip to content

ERGI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-10 10:42:47
JSON

Tax Registration Number: K02727229P
Administrators: Erjona Bajraktari (emerohet administratore vetem per ceshtjet mjedisore); Ergi Balla
Scope: Ndërmarje ndërtimi për vete dhe për të tretë në kryerjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike...etj që lidhen me to. Studim, projektim, ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha llojeve. Projektim, ndërtim, montim, zbatim e rikonstruksion të: godinave të të gjitha llojeve, rruge të çdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e binifikime, barriera dhe mbrojtje lumore, diga, damba, tunele. Ndërtime n/stacione elektrike, linja të tensionit të larte, të ulët e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Ndërtim impjante idrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirëmbajtjen e tyre. Impjante ngritëse transportuese. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri. Impjante teknologjike, termike e kondicinimi. Impjante e linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impjante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni..etj. Impjante të sinjalistikës rrugore të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Investime në ndërtime civile, pallate e në ndërtime turistike. Hapjen e agjensive imobilare. Transport mallrash dhe udhëtarësh e pika servisi për automjete. Import-eksport sipas legjislacionit shqipëtar. Ndërtim hidrocentrale, prodhim të energjisë elektrike dhe shitje të energjisë elektrike. Ripopullim, peshkim. Mobilim zyrash, ambjente të ndryshme, mobilim shkollash, spitalesh, ambjente banimi, etj. Mbrojtje nga zjarri dhe shpëtim, studim e përgatitje projektesh mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës për zjarret e rëna. Grumbullim, transportim, ruajtje e mbetjeve urbane. Veprimtarinë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis. Grumbullim, transportim dhe ruajtje të mbetjeve urbane dhe mbetjeve nga prishjet dhe ndërtimet.Grumbullim, transportim i mbetjeve te ujerave te zeza urbane, duke perfshire :-llumin nga ujerat e ndotura rubane, llumin e cisternave septike, mbetjet e ujerave te zeza nga gropa te hapura, mbetjet nga pastrimi i kanalave te ujerave te zeza.
Other Trade Names: ERGI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07/03/2000
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 375 382 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Femer; Mashkull
Assets: Elbasan, Rimorkio Karotrec me targe ACR 179

Elbasan, Kamion me targe AA 211 VS

Elbasan, Kamion me targe AA 557 NB

Elbasan, Kamioncine me targe AA 193 SA

Elbasan, Kamion me vinxh me targe AB 976 CM

Elbasan, EL 1401 C

Elbasan, Kamioncine me targe AB 114 ER

Elbasan, AA 657 JY

Elbasan, Fadrome me targe AA 270 CD

Elbasan, AA 910 JA

Elbasan, Kamion me vinxh me atrge AB 226 CS

Elbasan, AA 306 GK

Elbasan, Kamioncin me targe AA 137 NE

Elbasan, AA 367 HC

Elbasan, Kamion me targe AA 848 BN

Elbasan, Furgon me targe AA 308 EG

Elbasan, Kamioncine me targe AA 327 TK

Elbasan, Eskavator me goma me targe AB 917 BY

Elbasan, Kamion me veteshkarkues me targe AB 983 FB

Elbasan, AA 157 CD

Elbasan, Kamioncin me targe AA 451 VS
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Leje për përdorim të burimit Ujor Baseni Shkumbin -
Legal Cases: I. Më datë 26.03.2012, me anë të urdhrit Nr. 3046 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u vendos sekuestro mbi kuotat e debitorit shoqërisë "Ergi" sh.p.k me NUIS (NIPT) - K02727229P, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

II. Më datë 16.05.2012, me anë të Urdhrit Nr.7040 Prot., Nr.Dosje 435, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "E.P.S.A." sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros nga kuotat e shoqërisë “ERGI", me NUIS (NIPT)- K02727229P, të bllokuar me shkresën Nr.3046 Prot., datë 26.03.2012 të shoqërisë "E.P.S.A." sh.p.k.”
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Autostrada Elbasan-Metalurgji km.3, numri i pasurise 328/6-NDI, zona kadastrale nr.8526, lagjja 28 Nentori, Rajoni nr.3

Address:
Elbasan, Rruga Mozge, zk.8526, pasuria nr.328/9

Website:
[email protected]

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Dokumenta te ndryshem
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 12.11.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 10.10.2011
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 20.11.2012
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 22.10.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 01.10.2010
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 22.09.2016
Raporti per zmadhimin e kapitalit 15.11.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 05.12.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 113 963 527,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 100 751 256,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 59 000 307,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 93 491 881,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 56 478 245,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 58 321 268,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 53 884 042,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 45 665 138,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 51 207 280,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 34 613 485,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 26 022 465,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:956 417 751,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 233 459 332,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:686 483 159,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:991 412 283,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:680 687 721,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:680 687 721,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:500 316 017,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:568 696 130,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 590 717 351,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 405 731 148,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 299 159 533,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani