Skip to content

OBERALD Owner of some concessions Read more Read more Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-11 07:52:43
JSON

Tax Registration Number: K09111328V
Administrators: Muhamet Brahaj
Scope: Në fushën e ndërtimit, grumbullim, përpunim, tregtim i lendes drusore dhe punime në pyje, tregtim me shumicë dhe me pakicë, import-eksport të artikujve të ndryshëm, tregtim dhe shitje produktesh artizanati, restorante, transport e tregtim kimikatesh, transport mallrash e pasagjeresh, konfeksione, etj.
Other Trade Names: OBERALD shpk
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 22/02/2001
District: Fushë-Arrëz
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 6 000 000,00
Shares: 1
Child Company: I.BEKIM ENERGJITIK është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K99605301O, me adresë në Shkoder, Qafe Mali KRYEZI Kryezi-Komuna e Qaf Malit, me administratore Proletare Brahaj dhe ortak OBERALD (99%) dhe ALBA KONSTRUKSION (1%). Sipas të dhënave të QKB deri më date 11.05.2022

II.ERALD 2 ENERGY është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L77811203J, me adresë në Kukes , Malzi, Shemri, Fshati Shemri prane HEC-it, me administrator Elvis Mulaj dhe ortak te vetem OBERALD SH.P.K. Sipas të dhënave të QKB deri më date 11.05.2022

III.ERALD ENERGJITIK është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L77811203J, me adresë në Kukes , Malzi, Shemri, Fshati Shemri, HEC-i ne ndertim, me administrator Muhamet Brahaj dhe Shkelqim Dreni dhe ortak OBERALD SH.P.K (74%) dhe LEADD-SH (26%) . Sipas të dhënave të QKB deri më date 11.05.2022

IV. OBERALD ENERGJITIK është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.09.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L39610301L, me adresë në Shkoder Qafe Mali KRYEZI Rruga "Kryezi", Shtepi private, me administrator Olta Brahaj dhe ortak OBERALD SH.P.K (99%) dhe XHAST SHPK (1%) . Sipas të dhënave të QKB deri më date 11.05.2022

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I.Sipas urdhrit Nr.2690, date 20.07.2012, leshuar nga shoqeria permbaruese "TRIS", u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit Muhamet Brahaj. Kreditor: Raiffaisen Bank. Objekti i sekuestros: Kthim Kredie.

II.Sipas urdhrit Nr.9029 Prot., Nr.Dosje 336, date 16.10.2012, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “TRIS” sh.p.k, u urdheruar heqja e mases se sekuestros nga kuotat qe zoteron Z.Muhamet Shaban Brahaj te bllokuara me shkresen Nr.2690 Prot, date 20.07.2012.

III.Sipas urdhrit Nr.1057 Prot., datë 13.10.2015,protokolluar nga Qkr me Nr.9065 Prot., date 14.10.2015, lëshuar nga Shoqëria e Permbarimit Privat "Tris" sh.p.k., u urdherua Qendra Kombetare e Regjistrimit Tirane te kryeje veprimet per bllokimin e kuotave/ aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin Muhamet Brahaj, i cili eshte ortak i vetem ne shoqerine "Oberald" me Nipt-K09111328V.

IV.Sipas Urdhërit Nr.925 Regj., Nr.925/10 Prot., datë 26.05.2017, protokolluar nga QKB me Nr. 7764 Prot., date 29.05.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "JUS", drejtuar QKB, u urdherua bllokimi ne aksionet, kuotat, qe zoteron debitori Muhamet Brahaj, ne shoqerine “OBERALD” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K09111328V, me administrator dhe ortak te vetem Muhamet Brahaj. Kreditor: Bashkim Lika. Objekti: Pagim Detyrimi.

V. Sipas Urdherit, Nr. 925 Regj., Nr.925/19 Prot., datë 27.07.2018, lëshuar nga Sherbim Permbarimor Jus,u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative ne kuotat, asetet qe zoteron Muhamet Brahaj ne shoqerine OBERALD sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - K09111328V.

VI.Sipas shkresës nr. 1072/5 Prot., datë 20.09.2021 për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Verior) , u kerkua të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “OBERALD” shpk, pajisur me NUIS (NIPT)- K09111328V.
Changes
Address:

Seat:
Shkoder, Puke, Fushë-Arrëz

Address:
Tirane ,Vaqarr, Nr.Pasurie 41/55, Zone Kadastrale 3712, vol 10, fq.83

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendimi i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali date 24.06.2016
Urdher per Vendosjen e Sekuestros date 20.07.2012
Urdher per Heqjen e Sekuestros date 16.10.2012
Urdher per Vendosjen e Sekuestros date 26.05.2017
Urdher per Heqjen e Sekuestros date 27.07.2018
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 5 696 621,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 088 743,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 164 836,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 531 361,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 974 422,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 284 353,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 148 485,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -2 801 309,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 4 994 314,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 5 033 291,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -672 553,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 942 986,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:39 830 281,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:20 691 339,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:17 819 614,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:14 558 847,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:20 677 663,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 684 400,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 6 926 895,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 9 961 028,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 36 788 824,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 50 647 178,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 34 596 305,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 24 786 208,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Baja