Skip to content

ITE GROUP (ish "I T E. GRUP") Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-01-28 09:01:00
JSON

Tax Registration Number: K11323001H
Administrators: Sokol Zotkaj
Scope: Import-eksport dhe tregtimin e te gjitha llojeve te materialeve, makinerive paisjeve dhe impianteve te ndryshme te karakterit elektrik, elektroshtepiak, elektronik, te telekomunikacionit, te destinuara per objekte civile dhe industriale. Prodhimin e paisjeve dhe makinerive te permendura me siper. Kryerjen e veprimtarive te sherbimit e riparimit te karakterit elektrik elektronik te telekomunikacionit e te llojeve te tjera. Projektimin dhe zbatimin e projektimeve dhenien e konsulences,asistences teknike dhe kryerjen e sherbimeve ne lidhje me veprimtarite e mesiperme. Ofrimi i rrjeteve dhe sherbimeve te komunikimeve elektronike. Punime, germime, ndertime e rikonstruksione ne objekte civile dhe industriale."-Projektim dhe Instalimi impianteve teknollogjike, termike, hidrike, te ventilimit ftohje-ngrohjes (kondicionimit), furnizimit me gaz, i impianteve ngritese dhetransportuese (ashensore, 2 shkallelevizese, transportues), te sinjalistikes rrugore. - Projektim, instalim, operim dhe mirembajtje e sistemeve te prodhimit, prezantimit, transmetimit e monitorimit audio/vizual, TV, Radio, WEB-TV, IPTV, Hotel TV, Hospitality TV, A/V Conferencing, Analoge e Digjitale, Tokesoje, Satelitore, Kabllore, TCP-IP. \ Projektim, instalim, operim dhe mirembajtje e sistemeve te komunikimit WebConference, E-Publishing, E-Learnig, E-Comunication, VOIP, WEB Pages, DataBase, Digital Asset Management, Digital Logging, Monitoring e Analyzing etj. Sherbime mirembajtje dhe servisi te ndryshem per materiale e pajisje elektrike, pajisje industrial e elektroshtepiake si dhe per pajisje dhe sisteme te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe per impiante te tjera te cfaredo lloji ne vendet e ushtrimit te aktivitetit dhe jashte tyre ne objekte te ndryshme. Sherbime konsulence, mbikqyrje dhe kolaudimi lidhur me materialet elektrike, pajisjet industriale e elektroshtepiake, pajisjet dhe sistemet/impiantet e ftohjes dhe te ngrohjes (kondicionimit), impiantet e tjera te cfaredo lloji si dhe supervizionin ne lidhje me instalimin e tyre; Studime fizibiliteti ne fushen e ushtrimit te veprimtarise se Shoqerise. - Kryerjen e veprimatrise ne fushen e ndertimit, studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private. - Ndertimin e centraleve dhe objekteve turistike, objekteve te kultit, rrjetet inxhinierike, objektet industriale, te gjitha restaurimet, rikonstruksionet dhe mirembajtjet e godinave civile e industriale, veshjen e fasadave ne pergjithesi. - Ndertimin dhe rikonstruksionin e rrugeve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale. - Ndertimin dhe mirembajtjen e impianteve te prodhimit te energjise elektrike, ndertimet e nenstacioneve, kabinat e transformatoreve linja TN e te mesem dhe shperndarje te energjise, rikonstruksionin e veprave te artit, montimet e konstruksionet metalike si dhe cdo ndertim tjeter qe perben send te paluajtshem ne perfundim. Kryerjen me menyre dytesore te cdo veprimtarie tregtare qe lidhet me permbushjen e objektit te saj tregtar dhe qe konsiderohet e nevojshme dhe e domosdoshme, duke perfshire edhe zoterimin e kuotave ose pjesemarrjeve ne shoqeri te tjera tregtare qe ushtrojne aktivitet te ngjashem me aktivitetin e ushtruar nga vete Shoqeria si dhe ushtrimit e te gjitha te drejtave qe lidhen me zoterimin e ketyre kuotave/pjesemarrjeve. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cfaredolloj veprimtarie tjeter te lejuar nga ligji dhe ne perputhje me rregullat ne fuqi.Ndertim, mirembajtje porte, Aeroporti, Terminal, Punime detare, Punime Civile. Projektim infrastrukture rrugore, godina civile, ndertesa te ndryshme, objekte tokesore, detare, porte, aeroporte, terminal.
Other Trade Names: ITE GROUP
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16/01/2001
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 500 000 000,00
Shares: 1
Child Company: Shoqeria " 4SUN ", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 20/01/2023 me NUIS M31325022U me seli qendrore ne Tirane Rruga Dytësore, Autostrada Tiranë – Durrës, Km 5, Zona Kadastrale 8320, Tiranë, me administrator Gerti Zotkaj. Ortaket e shoqerise jane shoqeria “RHG” dhe shoqeria “ITE GROUP”. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.01.2023)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Dytesore Autostrada Tiranë Durres, Km 5

Address:
1) Shkoder, Rruga Inxhinier Gjovalin Gjadri, Blloku i Magazinave Industriale, Hyrja 1, Zona Kadastrale 8593, Pasuria Nr. 14/206
2) Tirane, Rruga Perlat Rexhepi,nr 12.
3) Durres, ILIRIA-L.13-PALL.DERVENI
4) Tirane, Kashar, Rruga Teodor Keko, Unaza e Re, (Pallati Ales Konstruksion perballe Karburantit)
5) Durres Lagjja 14, Rruga Bajrama Tusha, Objekt me nr. pasurie 5/1744, Zona Kadastrale 8515, Shkozet

Website:
www.itegrup.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Raport ekspertimi per zmadhimin e kapitalit 29.11.2017
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 07.07.2019
Kontrate shitje kuotash 14.01.2005
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 26.12.2011
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 28.01.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 98 796 824,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 58 267 245,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 125 088 533,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 105 357 944,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 86 058 655,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 72 077 042,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 27 222 753,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 19 343 365,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 19 654 177,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 18 683 950,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 590 964 551,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 063 867 149,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 151 028 426,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 020 034 625,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:891 877 535,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:836 605 829,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:515 014 409,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 471 373 119,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 447 432 054,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 393 733 201,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja, P.Nikolli