Skip to content

ALBCHROME (Ish ALBANIAN CHROME (Ish DARFO ALBANIA))
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-12-13 09:24:48
JSON

Tax Registration Number: K11613001M
Administrators: Mehmet Sevket Erol, Sokol Sinani, Ervin Isaj, Mikel Demçe, Cemil Acar
Scope: Shoqeria ka per objekt paresor veprimtarie kryerjen e aktiviteteve te listuara me poshte: a. Nxjerrjen 65 e kromiteve ne minierat e kromit ne Bulqize, Perrenjas (Librazhd) dhe Pojska (Progradec), riaktivizimin, seleksionimin, perpunimin dhe pasurimin e kromiteve ne Impiantet e Pasurimit dhe Seleksionimit te kromit ne Bulqize dhe Klos, si dhe prodhimin e ferro-kromit ne Uzinat e Ferrokromit Elbasan dhe Burrel duke shfrytezuar njohurite (know-how) dhe impiantet e Ortakut; b. Rehabilitimin, modermzimin, financimin, adrninistrimin dhe shfrytezimin e minierave, impianteve dhe uzinave/fabrikave per te cilat gezon lejet e nevojshme te minerare apo koncesionare; c. Blerjen, shitjen, shkembimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve industriale, eksplorimin e makinerive dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e burimeve te energjise elektrike dhe te materialeve energjitike dhe te derivateve te tyre brenda kufizimeve te parashikuara nga ligji; Instalimin, pajisjen me laboratore per testimin e mineraleve te ndryshem dhe kryerjen e cdo lloje analize kimiko-laboratorike te mineraleve te ndryshme dhe lendeve industriale; e. importin dhe eksportin e produkteve perfundimtare qe lidhen me prodhimin metalurgjik dhe te minierave; f. importimin dhe perdorimin e materialeve eksplozive te llojeve te ndryshme per perdorim civil dhe importimin dhe perdorimin e fitilit zjarrepercjelles apo kapsollave elektrike dhe jo elektrike per perdorim civil; g. hartim dhe zbatim te projekteve minerare si vijon: (i) te projekteve te lendeve plasese si dhe punimeve civile, si tunele, kanale dhe trashe si ne nentoke dhe atyre ne siperfaqe; (ii) te projekteve dhe sherbimeve te operacioneve te shpetimii ne miniere; (iii) te projekteve gjeologo-markshejderike per veprimtarinte nentokesore dhe siperfaqesore si (iv) te raporteve te vleresimit te rriskut per veprimtarite minerare dhe/apo te gjitha keshillimet teknike te lidhura me keto vleresime/raporte teknike. 3.2 Shoqeria mund te bashkepunoje dhe/ose te zoteroje pjesemarrje - direkt ose indirekt - ne shoqeri te tjera, firma, agjenci dhe sipermarrje te cilat kane objekt veprimtarie te ngjashem me te, 3.3 Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarim apo trasaksion tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprime tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqerise, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundershtim me legjislactonin shqiptar ne fuqi.
Other Trade Names: Albchrome
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 14/04/2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Turqi
Initial Capital: 6 178 795 897,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: ALBCHROME HOLDING, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15.01.2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51320005G, me adrese ne Tiranë, Rruga "Dervish Hima", Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr. 8160, me administratore Ozer Oz. Ortak i vetem i shoqerise eshte YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS me 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 15.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 08.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

ALI RIZA YILDIRIM, shtetas turk, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te YILDIRIM INTERNATIONAL MINING B.V (863112328)-shoqeria zoteruese e YILDIRIM INTERNATIONAL INVESTM B.V (860285157)-shoqeri meme e YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS (M12220029C)-ortake e vetme e ALBCHROME HOLDING. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.01.2022.

YUKSEL YILDIRIM, shtetas turk, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te YILDIRIM INTERNATIONAL MINING B.V (863112328)-shoqeria zoteruese e YILDIRIM INTERNATIONAL INVESTM B.V (860285157)-shoqeri meme e YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS (M12220029C)-ortake e vetme e ALBCHROME HOLDING. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.01.2022.

Sipas faqes zyrtare te Albchrome, ne 2007 grupi austriako-rus mori ne zoterim koncesionin dhe firmosi fillimin e nje zhvillimi teknologjik dhe industrial te aseteve te koncesionit. Emri i koncesionarit u ndryshua nga: ‘Darfo Shpk’ ne ‘Albanian Chrome Shpk’ (ACR).
Ne 2009, ACR kishte nje ndryshim ne pronesi, dhe shoqeria DCM (Austrian investing group) bleu 100 % te aksioneve te koncesionarit, duke u bere zoterues i vetem i ACR holding. Ne 2013, per shkak te veshtiresive ne realizimin e investimeve, shoqeria DCM shet te gjitha aksionet e koncesionarit te shoqeria Balkan Finance Investment Group (BALFIN). Emri i shoqerise koncesionare ndryshoi ne ‘Albchrome Shpk’
Ne janar te 2022, Albchrome u ble nga shoqeria Yılmaden Holding, nje dege e grupit te shoqerive YILDIRIM GROUP, nje nga liderat globale ne prodhimin e ferrokromit te cilesise se larte, me seli ne Stamboll, Turqi. Grupi aktualisht perbeht na 11 kompani (perfshire AlbChrome), ne 9 shtete: Turqi, SHBA, Suedi, Rusi, Kine, Kazakistan, Kolumbi, Zvicer, Kosove dhe Shqiperi.
(Te dhenat jane marre ne daten 08.04.2023 nga faqja zyrtare e Albchrome: https://www.albchrome.al/our-history)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 5
Male/Female: Meshkuj
Number of Employees: Shoqëria më 31 Dhjetor 2021 ka pasur 1008 punonjës
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Leje për përdorim të burimit ujor Baseni Shkumbin -
Legal Cases: I. Më datë 01.10.2012, Zyres Përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhër Nr.7229 Prot. për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë Albanian Chrome sh.p.k. në vlerën e aksioneve 35.732.159 lekë, me qëllim kthimin e shumës së detyruar ndaj shoqërisë Kumega sh.p.k.

II. Më datë 15.04.2013, Zyres Përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhërin Nr.586/Gj, Nr.2348 Prot për heqjen e sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë Albanian Chrome shpk në vlerën 35.732.159 lekë, te vendosur me urdhrin Nr.7229 Prot të datës 01.10.2012.

III. Më datë 07.06.2016, përmbaruesi gjyqësor privat “Altin Vako” ka lëshuar urdhërin Nr.814 Prot, Nr. 715 për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria “Albchrome ” me qëllim shlyerjen e detyrimeve të papaguara ndaj KESH sh.a.

IV. Më datë 07.12.2016, përmbaruesi gjyqësor privat “Altin Vako” ka dhënë vendimin për përcaktimin e objektit të sekuestros Nr.715 Prot, Nr. 1777, ku është urdhëruar të lirojë nga sekuestro konservative të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “Albchrome” sh.p.k, te bllokuara me anë të shkresës Nr.814 Prot, datë 07.06.2016.

V. Më datë 27.01.2017, është lidhur marrëveshja e kolateralit financiar dhe/ose barrës siguruese mbi kuotat Nr.439 Rep. Nr.199 Kol., midis barrëdhënësve shoqërisë "Albchrome" sh.p.k, shoqërisë "Albchrome Holding" sh.p.k, dhe barrëmarrësve Raiffeisen Bank sh.a dhe Societe Generale Albania sh.a.

VI. Me date 19.10.2021, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

VII. Me date 27.10.2021, u vendos aktivizimi i veprimtarise se shoqerise. Statusi kthehet ne “Aktiv”.

VIII. Me date 08.07.2022, sipas deklaratës noteriale Nr. 3951 Rep dhe 2613 Kol, të lëshuar nga Banka OTP Albania, u vendos c’regjistrimi i 66 marrëveshjeve të barrëve siguruese/pengut të sipërpërmendura në lidhje me barrësimin/ pengësimin e kuotave përsa Iipërket bllokimit në favor të Banka OTP Albania sha në cilësinë si pengmarrës/barrëdhënës. Ne deklaraten noteriale Nr. 2262 Rep dhe 1183 Kol datë 29.06.2022 lëshuar nga Raiffeisen Bank sha shprehet për heqjen dorë nga Kolaterali Financiar dhe pengu mbi kuotat e shoqërisë “ Albchrome” shpk sipas marrëveshjes duke qenë se kredimarrësi ka mbyllur detyrimet e siguruara.

IX. Sipas Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.1098 Prot., Nr.1768 Dosje, datë 18.10.2022, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria Albchrome sh.p.k me NIPT- K11613001M. Kreditor: I.K.M.T; Objekti: Denim me Gjobe

X. Sipas Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.1098 Prot., Nr.1768 Dosje, datë 18.10.2022 u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria Albchrome sh.p.k me NIPT- K11613001M.

XI. Sipas Vendimit Nr. 1173 Prot, Nr. 1768 date 27.10.2022 per Pushimin e Ekzekutimit, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Altin Vako , u vendos zhhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise ALBCHROME sh.p.k me NIPT- K11613001M vendosur me ane te te shkreses Nr.1098 Prot., date 18.10.2022.
Changes
Additions: Me date 09.11.2021, Autoriteti i Konkurrences ka njoftuar përftimin e kontrollit të shoqërisë Albchrome Holding SHPK dhe filialeve të saj nga shoqëria Yildirim International Mining Investments B.V. Pranë Autoritetit të Konkurrencës është protokolluar shkresa nr. 464 Prot., i AK, datë 25.10.2021 “Depozitim i dokumenteve shoqëruese të njoftimit në lidhje me transaksionin midis Yildirim International Mining Investments B.V. dhe Balkan Finance Investment Group SHPK, nëpërmjet të cilës është njoftuar transaksioni i përftimit të kontrollit të shoqërisë Albchrome Holding SHPK dhe filialeve të saj nga shoqëria Yildirim International Mining Investments B.V.
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr.8160, Tiranë, Shqipëri.

Address:
1.Mat, Burrel, Uzina e Ferrokromit Burrel, Fshati German Mat
2. Elbasan, Paper, Uzina e Ferrokromit, Zona Industriale
3. Durrës, Kalata Lindore. 6 Porti Durrës
4. Bulqizë, Miniera e Kromit Bulqizë, Dibër
5. Klos, SHENGJUN, Rruga Shengjun, km 8, Traverbanku Shengjun

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 03.02.2021
Dokumenta te ndryshem ne vite (2018)
Urdher per venien e sekuestros administrative (2016)
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Vendim I asamblese se ortakeve (2018)
Vendim I asamblese se ortakeve (2015)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 5 403 385 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 3 072 273 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 28 962 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -786 785 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 344 306 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 112 882 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 964 412 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 737 684 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 357 987 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -453 174 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -524 286 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 417 379 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 11 655 453,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 938 782 161,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 460 977 944,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:18 679 830 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:13 701 108 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:4 538 887 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:7 617 014 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:11 246 563 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:9 819 807 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:7 545 865 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:7 067 459 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 5 092 078 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 4 192 258 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 979 021 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 4 423 560 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 4 269 158 185,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 2 276 857 501,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 3 201 495 006,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja/L.Kanani / P. Nikolli