Skip to content

ALBCHROME (Ish ALBANIAN CHROME (Ish DARFO ALBANIA))
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-16 15:41:02
JSON

Tax Registration Number: K11613001M
Administrators: Mehmet Sevket Erol, Sokol Sinani, Ervin Isaj, Mikel Demçe, Cemil Acar
Scope: Shoqëria ka per objekt parësor veprimtarie kryerjen e aktiviteteve të listuara më poshtë: a. Nxjerrjen e kromiteve në minierat e kromit në Bulqizë, Përrenjas (Librazhdë) dhe Pojska (Progradec), riaktivizimin, seleksionimin, përpunimin dhe pasurimin e kromiteve në Impiantet e Pasurimit dhe Seleksionimit të kromit në 64 Bulqizë dhe Klosi, si dhe prodhimin e ferro-kromit në Uzinat e Ferrokromit Elbasan dhe Burrel duke shfytèzuar knoe-hoe dhe impiantet e Ortakut. b. Rehabilitimin, modernizimin, financimin, administrimin dhe shfrytëzimin e minierave, impianteve dhe uzinave/fabrikave per të cilat gëzon lejet e nevojshme tè minerare apo koncesionare; c. Blerjen, shitjen, shkëmbimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve industriale, eksplorimin e makinerive dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e burimeve të energjisë elektrike dhe të materialeve energjitike dhe të derivateve të tyre brenda kufizimeve tè parashikuara nga ligji. d. Instalimin, pajisjen me laboratore per testimin e mineraleve të ndryshëm dhe kryerjen e çdo lloje analize kimiko-laboratorike të mineraleve të ndryshme dhe lendeve industriale. e. Importin dhe eksportin e produkteve përfundimtare që lidhen me prodhimin metalurgjik dhe të minierave. f. importimin dhe përdorimin e materialeve eksplozive të llojeve tè ndryshme per përdorim civil dhe importimin dhe përdorimin e fitilit zjarrëpërcjellës apo kapsollave elektrike dhe jo elektrike per përdorim civil. Shoqëria mund të bashkëpunojè dhe/ose të zotërojë pjesëmarrje - direkt ose indirekt - në shoqëri të tjera, firma, agjenci dhe sipërmarrje të cilat kanë objekt veprimtarie të ngjashëm me të. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo lloj veprimtari apo trasaksion tjetër që lidhet me pasuri të luajtshme e të paluajtshme, me kryerjen e veprime tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare të çfarëdo lloji dhe natyre, të nevojshme ose të dobishme per arritjen dhe ose plotësimin e objektivit të Shoqërisë, që nuk ndryshon aktivitetin parësor të Shoqërisë dhe nuk bie në kundërshtim me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Other Trade Names: Albchrome
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 14/04/2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Turqi
Initial Capital: 6 178 795 897,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: ALBCHROME HOLDING, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15.01.2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51320005G, me adrese ne Tiranë, Rruga "Dervish Hima", Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr. 8160, me administratore Ozer Oz. Ortak i vetem i shoqerise eshte YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS me 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 16.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, terhequr nga QKB ne daten 16.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

ALI RIZA YILDIRIM, shtetas turk, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te YILDIRIM INTERNATIONAL MINING B.V (863112328)-shoqeria zoteruese e YILDIRIM INTERNATIONAL INVESTM B.V (860285157)-shoqeri meme e YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS (M12220029C)-ortake e vetme e ALBCHROME HOLDING. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.01.2022.

YUKSEL YILDIRIM, shtetas turk, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te YILDIRIM INTERNATIONAL MINING B.V (863112328)-shoqeria zoteruese e YILDIRIM INTERNATIONAL INVESTM B.V (860285157)-shoqeri meme e YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS (M12220029C)-ortake e vetme e ALBCHROME HOLDING. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.01.2022.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 5
Male/Female: Mashkull
Number of Employees: Shoqëria më 31 Dhjetor 2020 ka pasur 1053 punonjës
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
IV.1.B - Minerare
Legal Cases: I. Më datë 01.10.2012, Zyres Përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhër Nr.7229 Prot. për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë Albanian Chrome sh.p.k. në vlerën e aksioneve 35.732.159 lekë, me qëllim kthimin e shumës së detyruar ndaj shoqërisë Kumega sh.p.k.

II. Më datë 15.04.2013, Zyres Përmbarimore Tiranë ka lëshuar urdhërin Nr.586/Gj, Nr.2348 Prot për heqjen e sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë Albanian Chrome shpk në vlerën 35.732.159 lekë, te vendosur me urdhrin Nr.7229 Prot të datës 01.10.2012.

III. Më datë 07.06.2016, përmbaruesi gjyqësor privat “Altin Vako” ka lëshuar urdhërin Nr.814 Prot, Nr. 715 për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria “Albchrome ” me qëllim shlyerjen e detyrimeve të papaguara ndaj KESH sh.a.

IV. Më datë 07.12.2016, përmbaruesi gjyqësor privat “Altin Vako” ka dhënë vendimin për përcaktimin e objektit të sekuestros Nr.715 Prot, Nr. 1777, ku është urdhëruar të lirojë nga sekuestro konservative të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “Albchrome” sh.p.k, te bllokuara me anë të shkresës Nr.814 Prot, datë 07.06.2016.

V. Më datë 27.01.2017, është lidhur marrëveshja e kolateralit financiar dhe/ose barrës siguruese mbi kuotat Nr.439 Rep. Nr.199 Kol., midis barrëdhënësve shoqërisë "Albchrome" sh.p.k, shoqërisë "Albchrome Holding" sh.p.k, dhe barrëmarrësve Raiffeisen Bank sh.a dhe Societe Generale Albania sh.a.

Me date 19.10.2021, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

Me date 27.10.2021, u vendos aktivizimi i veprimtarise se shoqerise. Statusi kthehet ne “Aktiv”.
Changes
Additions: Me date 09.11.2021, Autoriteti i Konkurrences ka njoftuar përftimin e kontrollit të shoqërisë Albchrome Holding SHPK dhe filialeve të saj nga shoqëria Yildirim International Mining Investments B.V. Pranë Autoritetit të Konkurrencës është protokolluar shkresa nr. 464 Prot., i AK, datë 25.10.2021 “Depozitim i dokumenteve shoqëruese të njoftimit në lidhje me transaksionin midis Yildirim International Mining Investments B.V. dhe Balkan Finance Investment Group SHPK, nëpërmjet të cilës është njoftuar transaksioni i përftimit të kontrollit të shoqërisë Albchrome Holding SHPK dhe filialeve të saj nga shoqëria Yildirim International Mining Investments B.V.
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr.8160, Tiranë, Shqipëri.

Address:
Dibër, Burrel, Uzina e Ferrokromit Burrel, Fshati German Mat
Elbasan, Paper, Uzina e Ferrokromit, Zona Industriale
Durrës, Kalata Lindore. 6 Porti Durrës
Dibër, Bulqizë, Miniera e Kromit Bulqizë, Dibër
Klos, SHENGJUN, Rruga Shengjun, km 8, Traverbanku Shengjun

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 03.02.2021
Dokumenta te ndryshem ne vite (2018)
Urdher per venien e sekuestros administrative (2016)
Vendim I asamblese se ortakeve (2010)
Vendim I asamblese se ortakeve (2018)
Vendim I asamblese se ortakeve (2015)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 28 962 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -786 785 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 344 306 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 112 882 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 964 412 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 737 684 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 357 987 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -453 174 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -524 286 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 417 379 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 11 655 453,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 938 782 161,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 460 977 944,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:4 538 887 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:7 617 014 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:11 246 563 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:9 819 807 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:7 545 865 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:7 067 459 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 5 092 078 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 4 192 258 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 979 021 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 4 423 560 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 4 269 158 185,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 2 276 857 501,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 3 201 495 006,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala