Skip to content

ALBCHROME HOLDING Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-17 09:37:30
JSON

Tax Registration Number: L51320005G
Administrators: Ozer Oz
Scope: Ushtrimin e te drejtave te administrimit dhe shfrytezimit, rehabilitimit, modernizimit, financimit, te minierave, impianteve dhe uzinave/fabrikave; Blerjen, shitjen, shkembimin dhe drejtimin e fabrikave, komplekseve industriale, eksplorimin e makinerive dhe impianteve, transportimin dhe tregtimin e burimeve natyrore dhe burimeve te energjise elektrike dhe te materialeve energjitike dhe te derivative te tyre brenda kufizimeve te parashikuara nga ligji; Importin dhe eksportin e produkteve perfundimtare qe lidhen me prodhimin metalurgjik dhe te minierave; Blerjen, shitjen, shkembimin dhe pjesemarrjen ne shoqeri apo ne deget e tyre, te japin e te marrin me qera dhe huaperdorje te pasurive industriale, urbane e rurale duke perfshire vendosjen e pasurive te paluajtshme ne pronesi te Shoqerise per ndertimin e ndertesave; Qdo lloj aktiviteti tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, veprime bankare dhe financiare te cfaredo lloji dhe natyre, duke perfshire krijimin e filial eve, degeve, agjensive dhe depozitave te mbajtura nga administratoret te nevojshme ose te dobishme per arritjen e objektivit te Shoqerise, si dhe te marre pjese (ne menyre direkte apo indirekte) ne cfaredo shoqeri tjeter te huaj me objekt te ngjashem apo te lidhur me objektin e permendur me siper; Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe' do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te Shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Other Trade Names: ALBCHROME HOLDING
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15/01/2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Turqi
Initial Capital: 2 982 418 805,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 13.10.2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12220029C, me adrese ne Tirane, Rr. "Sami Frasherl", Pallati i kuq (Perxhola), Nr. 1, Kati I, Tirane, Shqiperi, me administratore Fatih Tokkal, Yasar Ozdirek, Mehmet Sevket Erol, Abdullah Onur Karakaya, Serdar Ates. Ortak i vetem eshte shoqeria Yildirim International Mining Investments B.V (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, terhequr nga QKB ne daten 17.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

ALI RIZA YILDIRIM, shtetas turk, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te YILDIRIM INTERNATIONAL MINING B.V (863112328)-shoqeria zoteruese e YILDIRIM INTERNATIONAL INVESTM B.V (860285157)-shoqeri meme e YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.01.2022.

YUKSEL YILDIRIM, shtetas turk, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te YILDIRIM INTERNATIONAL MINING B.V (863112328)-shoqeria zoteruese e YILDIRIM INTERNATIONAL INVESTM B.V (860285157)-shoqeri meme e YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.01.2022.
Child Company: I. Albchrome, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14.04.2000 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K11613001M, me adrese ne Tirane, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr. 8160, Tiranë, Shqipëri, me administratore Mehmet Sevket Erol, Sokol Sinani, Ervin Isaj, Mikel Demçe dhe Cemil Acar. ALBCHROME HOLDING zoteron 100% te kuotave te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.03.2022)

II. VLLAHEN MINING, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12.03.2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81515039U, me adrese ne Tirane, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, me administratore Mehmet Sevket Erol, dhe Nikolin Baçuku. ALBCHROME HOLDING zoteron 100% te kuotave te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.03.2022)

III. ALBCHROME VLAHËN, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03.05.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71708007A, me adrese ne Tirane, Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, Zone Kadastrale Nr 8160, me administratore Engjeljan Radovani. Shoqeria eshte e c’regjistruar. ALBCHROME HOLDING zoteronte 100% te kuotave te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 27.01.2017, u lidh marreveshja e kolateralit financiar dhe/ose barre siguruese mbi kuotat Nr.440 Rep. Nr.200 Kol, lidhur midis shoqerise kredimarrese "Albchrome" sh.p.k, barredhenesve shoqerise "Albchrome Holding" sh.p.k, shoqerise "Balfin" sh.p,k dhe barremarresve Raiffeisen Bank sh.a dhe Societe Generale Albania sh.a.

II. Me date 03.12.2021, u lidh marreveshja per ndalimin e transferimit te kuotes ndermjet shitesit BALFIN –Balkan Finance Investment Group sh.p.k dhe bleresit Yildirim International Mining Investments B.V. Me date 15 tetor 2021, shitesi dhe bleresi kane nenshkruar nje kontrate shitjeje kuote me qellim qe shitesi t’i shese kuoten bleresit. Kjo kontrate mund te hyje ne fuqi vetem pas permbushjes se disa kushteve te parashikuara ne kontrate. Kontrata e shitjes se kuotes parashikon qe shitesi do te bllokoje kuoten ne favor te bleresit, ne menyre qe te pengoje shitesin te transferoje apo te kaloje kuoten te persona te tjeter te ndryshem nga bleresi. Qellimi i kesaj marreveshje per ndalimi i veprimeve mbi kuoten deri ne daten e hyrjes ne fuqi te shitjes.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Dervish Hima", Pallati Ambasador 3, Kati 1, Apartamenti 3, ZK. Nr.8160

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.03.2022
Statuti i shoqerise
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 20.04.2021
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 07.11.2017
Vendim i asamblese per zmadhimin e kapitalit date 08.11.2021
Vendim i asamblese per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 14.07.2021
Vendim i asamblese per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 22.07.2021
Vendim i asamblese per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 21.06.2021
Marreveshje per ndalimin e transferimit te kuotes date 03.12.2021
Njoftim i Autoritetit te Konkurrences per përftimin e kontrollit të shoqërisë Albchrome Holding SHPK nga shoqëria Yildirim International Mining Investments B.V, date 09.11.2021
Akt kalimi kuote date 14.01.2022
Marreveshje per blerje kuote date 21.01.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 17.03.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 2 411 797 004,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 159 116,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 448 125,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 577 108 654,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 640 279 053,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 508 159,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -543 818,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:2 418 945 897,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:6 000 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:8 059 627,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:583 832 807,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:652 854 969,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 165 030,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala