Skip to content

RO. GAT SECURITY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-03 14:22:18
JSON

Tax Registration Number: K11613005V
Administrators: Marsel Mane
Scope: Shërbimi privat i sigurisë fizike SH.P.S.F me objekt “Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike”, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit. Importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve të sistemit vrojtues,sinjalizues audioviziv, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve të ndërlidhjes të teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit të sigurisë së xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve të telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve. Import/eksport ,tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D” gjurmim dhe transport brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të armëve dhe municioneve të parashikuara në ligj, të mallrave ushtarake me një përdorim dhe mallrave të teknologjisë me përdorim të dyfishtë, dhe riparim të armëve. Shërbime të ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit profesional, në fushën e sigurisë sipas Licencës me kod X.2.B. Tregtim të armëve të gjahut dhe materialeve të tjera 2 që lidhen me gjuetinë si edhe pajisjen me dëshmi Për Aftësimin Teorik dhe Praktik të personave për armën. Poligon civil qitjeje për qëllime rekreative, sportive ose të praktikës me shënjestër, Import/eksport dhe tregtim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D”, Transportimin e armëve, pjesëve dhe municioneve të tyre të kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D” Qendër e Trajnimit për Aftësimin teorik dhe praktik të personave për armën dhe pajisjen me Dëshmi “Për aftësimin teorik dhe praktik për mbajtje dhe përdorimin e armës” Qendër e Trajnimit Privat të Punonjësve të SHPSF-së dhe pajisjen me Dëshmi “Aftësie profesionale për punonjës të shërbimit të SHPSF-së”, sipas nënkategorinë 1.3.C. Organizim i panaireve të artikujve ushtarake me një përdorim dhe atyre me përdorim të dyfishtë, organizim i ekspozitave dhe konferencave kombetare e nderkombetare brenda dhe jashtë vendit. BarKafe. Import dhe eksport,instalim,mirëmbjatje,tregëti me pakicë dhe shumicë të paisjeve kompjuterike,të teknologjisë së informacionit,të telekomunikacionit,etj.Ofrime rrjetesh dhe shërbimesh të komunikimeve elektronike.Ndërtim i linjave me fibra optike. Qiramarrjen, qiradhënien, shit-blerje dhe leasing të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të shoqërisë. Të merret me aktivitete të ndërtimit dhe restaurimit, punime të tjera të specializuara të ndërtimit dhe/ose çdo lloj veprimtarie tjetër të nevojshme në lidhje me pasuritë e palujtshme apo të të drejtave të tjera të lidhura me to. Të hapë zyrë përfaqësie, degë, të krijojë filiale, si brenda ashtu dhe jashtë Republikës së Shqipërisë. Tregëtim me shumicë e pakicë , tregëtim të veshjeve të të gjitha llojeve dhe të konfeksioneve (veshjeve) të ndryshme , tregëtimin e mallrave industrial me pakicë e shumicë, import-eksport dhe tregëtim të uniformave policore dhe ushtarake. Poligon civil qitjeje i hapur për qëllime rekreative, sportive,qitjes me pjatel ose të praktikës me shënjestër. Emërimin e Z. Dod Dodaj në pozicionin e Drejtuesit Teknik të SH.P.S.F për nënkategorinë 1.3.A. Emërimin e Z.Enver Lako në pozicionin e Drejtuesit Teknik për Qendrën e Trajnimit Privat të punonjësve të SHPSF. Emerimin e Z.Qazim Kolgjini në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ ne veprimtarine e Import/eksport dhe tregtim për armët e kategorive “B1”, “B4”, “C” dhe “D”. Emërimin e Z.Andrea Naci në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ për Qendrën e Trajnimit për aftësimin teorik dhe praktik të personave për armën. Emërimin e Z.Betin Sadikaj në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ për veprimtarinë e lejuar me armë të Poligonit Civil të Qitjes i hapur.Emerimin e Z.Qazim Beqiri, ne pozicionin e drejtuesit teknik -Administrativ per veprimtarine e lejuar me arme te Poligonit Civil Te Qitjes.
Other Trade Names: RO. GAT SECURITY
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02/07/2001
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 90 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
X.2.B - Formim profesional
Qendra të trajnimit privat të punonjësve të SHPSF -
PËR AFTËSIMIN TEORIK DHE PRAKTIK TË PERSONAVE PËR ARMËT -
Për importin / eksportin dhe tregtmin e armëve të katerigorisë "B1", "B2", "C" dhe "D" -
Për transportin e armëve, pjesëve kryesore dhe municionet e tyre -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga e Kavajes, Pallati 100 Vitrinat, Ngjitur me Shkallen Nr. 18

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 03.02.2022
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 14.07.2016
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 234 061,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 10 416 387,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -4 848 981,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -10 585 147,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 11 509 077,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 924 840,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 9 553 222,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 3 714 436,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 7 365 226,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:151 685 926,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:139 750 025,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:160 863 681,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:263 043 340,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:227 951 167,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:136 132 502,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 116 907 095,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 103 435 256,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 101 482 582,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala