Skip to content

KRIJON
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-07 14:31:48
JSON

Tax Registration Number: K12023001A
Administrators: Piro Zoga
Scope: Import, eksport, tregti me shumice dhe pakice pajisjesh laboratorike, kimikateve e reagentëve laboratorike, mjekesore e veterinare, medikamenteve e lendeve te para per prodhimin e tyre, makinerive, pajisjeve industriale, lendeve të para, kitevediagnostike, materialeve mjekesore dhe pajisjeve mjekesore, artikujve te gatshem dhe gjysem të gatshem industrial, ushqimore, bujqesore, blegtorale, pijeve alkolike, artikujve të ndryshem per zyra, per ambjente laboratorike, kaneelari, mobilje laboratori, pajisje kompjuterike, pajisje dhe materiale elektrike, hidraulike, elektromekanike, elektroshtepiake, materiale ambalazhimi, pajisje motorike, pajisje rrjeti, pajisje industriale per prodhim te kimikateve, medikamenteve dhe industrine ushqimore, pajisje didaktike dhe shkollore,i mjeteve të lundrimit dhe mjeteve te transportit, malirave me perdorim të dyfishte. Dhenie me qera e pajisjeve laboratorike. Konsulence inxhinierike dhe ekonomike në fushen e teknologjise dhe ambientit,ne menaxhimin e prodhimit dhe sherbimeve, ndertime civile dhe industriale, prodhim material inerte, ndertimi, aktivitet imobiliar, sipërmarrje dhe veprimtari komisionere. Hapje laboratori per analiza mjekesore, të industrise ushqimore, të ambjentit dhe të metrologjise. Mirembajtje dhe servise, kalibrime të pajisjeve laboratorike, të pajisjeve matëse, te pajisjeve mjekesore, të pajisjeve monitoruese të ajrit dhe ujit dhe të pajisjeve të mbrojtjes në pune,të mjeteve të lundrimit dhe të transportit. Monitorime të ujrave bregdetare, lumejve dhe liqeneve dhe ujrave nentokesore.
Other Trade Names: KRIJON
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30/01/2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 210 000 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Leje per Kryerjen e Shpimit Nentoksor per Nxjerrje Uji, KBU DRIN-BUNE -
Legal Cases: Më datë 28.07.2008, u përfundua procesi i bashkimit me përthithje të shoqërisë " KRIJON" sh.p.k (shoqëria përthithëse), me Nipt K12023001A dhe shoqërisë "AL-BIO MED" sh.p.k (shoqëria e përthithur), me Nipt J61819030T. Të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë ""AL-BIO MED" sh.p.k, kalojnë në favor të shoqërisë "KRIJON" Sh.p.k. Shoqëria që përthithet "ALBIO MED" sh.p.k, vlerësohet e prishur pa likujdim, duke kaluar ne statusin e " Çregjistruar". Kapitali i shoqërisë përthithëse do të jetë sa shuma e kapitaleve të dy shoqërive, duke arritur në vlerën 70.000.000 (shtatëdhjetë milion) lekë.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Farke, Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.11.2010
Projekt bashkimi me perthithje
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 27.12.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 06.10.2014
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 93 144 093,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 88 530 168,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 61 951 443,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 78 827 263,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 60 556 706,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 45 836 228,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 39 560 312,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 46 295 165,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 79 047 224,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:495 893 481,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:341 795 041,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:278 130 051,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:337 407 116,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:241 033 385,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:245 494 529,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 221 317 235,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 388 959 708,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 272 876 329,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja